Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 3.8 (Sách bài tập - trang 140)

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng :

                \(\overrightarrow{GD.}\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GD}.\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}.\overrightarrow{GC}=0\)

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.9 (Sách bài tập - trang 140)

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, BC, AD và có MN = PQ. Chứng minh rằng \(AB\perp CD\) ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.13 (Sách bài tập - trang 141)

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh đều bằng nhau (hình hộp như vậy còn được gọi là hình hộp thoi). Chứng minh rằng \(AC\perp B'D'\) ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.15 (Sách bài tập - trang 141)

Cho tứ diện ABCD trong đó \(AB\perp AC,AB\perp BD\). Gọi  P và Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng AB và PQ vuông góc với nhau ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.11 (Sách bài tập - trang 141)

Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA=SB=SC=AB=AC=a\) và \(BC=a\sqrt{2}\). Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông gócVectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.14 (Sách bài tập - trang 141)

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng a và \(\widehat{ABC}=\widehat{B'BA}=\widehat{B'BC}=60^0\)

Chứng minh tứ giác A'B'CD là hình vuông ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Bài 3.12 (Sách bài tập - trang 141)

Chứng minh rằng một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Giả sử a // b và \(c\perp a\) . Lấy điểm O bất kì trên c, kẻ a' // a qua O suy ra \(\widehat{cOa'}=90^0\). Dễ thấy a' // b bên \(\widehat{cOa'}\) chính là góc giữa hai đường thẳng a và b, do đó \(c\perp b\)

Bài 3.10 (Sách bài tập - trang 140)

Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC = AB = AC = a và \(BC=a\sqrt{2}\). Tính góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow{AB}\)  và \(\overrightarrow{SC}\) ?

Hướng dẫn giải

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Có thể bạn quan tâm