Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

§5. Số gần đúng. Sai số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 33 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508...\) Viết số gần đúng \(\sqrt 3 \) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Hướng dẫn giải

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508... < 1,74\) nên ta có

\(|\sqrt 3  - 1,73| < |1,73 - 1,74| = 0,01\)

Bài 34 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2002 là 79715675 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

Hướng dẫn giải

Dân số Việt Nam năm 2002 là 79 720 000 người.

Bài 35 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Độ cao của một ngọn núi là \(h = 1372,5m \pm 0,1m\). Hãy viết số quy tròn của số 1372,5.

Hướng dẫn giải

1373 m

Bài 36 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) \(\sqrt {13}  \times {(0,12)^3}\) làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) \(\root 3 \of 5 :\sqrt 7 \) làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

Hướng dẫn giải

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm