Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kiểm tra 1 tiết hoá 8 trường THCS Bửu Phước

68337b1846b49e9acf0b181896b6cab2
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 16 tháng 12 2017 lúc 23:57:39 | Được cập nhật: 2 giờ trước (19:54:36) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 415 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Ph ki tra ti ườ ướ và tên :……………… Môn: Hóa (ch ng 1)ọ ươ …………………… Th gian 45 phútớ ờA.PH TR NGHI (2 đi mẦ Hãy khoanh tròn vào các ch cái A, B, C, vào đáp án đúngữ1.Dãy các th nhân là:ậ A.Không khí, cây i, xoong i, bàn gh B.Sông su i, đt đá, gi dép, thau ch u.ố C.Sách bút, bàn gh cây i. D.Chén bát.sách bút c, qu áoở ầ2.Dãy các ch tinh khi là :ấ A. t, đng nguyên ch t. C. khoáng, bi nướ ướ ướ B. mu i, tinh th mu ăn. D. t, thép, tinh th đngướ ướ ườ3.Dãy các đn ch là :ơ A. O, HCl, C.Cu, Na, NH SO B. Ca, D. CaO, Cu, CH Ag4.H nhân nguyên đc i:ạ ượ A. proton và electron C. tron và electronạ B. proton và tron D. electron, tron và protonạ ạB. PH LU (8 đi m)Ầ Câu 1: (2 đi m) Hoàn thành ng sau:ể ảCh mấ Công th hóa cứ Tính phân kh ốNatri nitrat (1Na,1N và 3O)Bari clorua (1Ba và 2Cl)S t(II) sunfat(1Fe,1S và 4O)ắAxit sunfuric (2H,1S và 4O) Câu (2,5 đi m) ch có phân nguyên liên nguyên Oxi và ng ặh nguyên Mg là 4,25 n.ơ ầa. Tính phân kh ch t.ử ấb. Tính nguyên kh X, cho bi tên và kí hi hóa nguyên Xử ốc. công th hóa ch t.ậ Câu 3:(2 đi m) 1.L công th hóa hôc ch sau;ậ a.P (III) và b. Cu (II) và OH (I) 2.Tính hóa tr nguyên trong ch sau, bi Cl hóa tr và nhóm (SOị hóa tr II a. AlCl b. CuSO Câu 4: (1 đi m)Cho bi hóa tr các nguyên và nhóm nguyên trong ng sau:ể Mg Ba Al Ca CO Cl Na Hg PO 4Hóa trị (Bi Al=27; O=16; N=14; Ba=137; Cl=35.5; Fe=56; Mg=24; H=1; S=32.)ế(0.5 đi trình bày ch )ể