Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kiểm tra 1 tiết chương I-Đề 1

KIỂM TRA 1 TIẾT

(Chương I: Chất-Nguyên tử-Phân tử)

Câu 1 Hãy chọn những từ ( cụm từ )  thích hợp điền vào chỗ trống :

“..............là các hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện: từ.................tạo nên mọi chất. Nguyên tử gồm..............mang điện  tích dương và vỏ tạo bởi .................mang điện tích âm.

Hạt nhân được cấu tạo bởi..................và .................”.

Câu 2   Hãy ghép các cụm từ ở cột I với nội dung ở cột II để thu được một định nghĩa chính xác.

Cột (I)

Cột (II)

1. Hợp chất

2. Nguyên tử

3. Nguyên tố hoá học

4. Nguyên tử khối là

5. Phân tử khối là

6. Đơn chất là

a. tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

b. tập hợp nhiều chất trộn lẫn

c. hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.

d. những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.

e) khối lượng của phân tử tích bằng đvC

f) những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học.

g) khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC

  1 ……;  2 ………  ; 3 ……..   ; 4 ……    ;  5 ……   ; 6 ..……

Câu 3  Hãy tính phân tử khối của các chất sau đây: Cl2, FeO, P2O5, Na2O , Ba(OH)2, HCl, Na2SO4, Al(NO3)3.         

Câu 4 Lập công thức hoá học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất.

a) Hợp chất gồm sắt ( Fe ) có hoá trị III và nhóm sunfat (SO4 ) có hoá trị II

b) Hợp chất gồm lưu huỳnh ( S ) có hoá trị IV và nguyên tố oxi ( O ) có hoá trị II

Câu 5 Một hợp chất gồm có nguyên tố R và nguyên tố oxi có công thức hoá học dạng R2O3

a) Tính hoá trị của nguyên tố R

b) Biết rằng phân tử khối của R2O3 bằng 102. Tìm tên nguyên tố R, kí hiệu ?

( Cho biết : S =32, H = 1, Fe = 56, Al=27, Ba=137, P=31, Na=23, Cl=35,5, O = 16, Ca = 40, N =14 )

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm