Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

I. ĐƠN CHẤT 

1. Đơn chất là gì ?

- Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Đơn chất có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

Ví dụ : khí hiđro, khí oxi, kim loại sắt,...

2. Đặc điểm cấu tạo 

- Trong đơn chất các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định

- Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

II. HỢP CHẤT 

1. Hợp chất là gì ?

- Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ: nước (gồm 2 nguyên tố H và O) , muối ăn (gồm 2 nguyên tố Na và Cl),.... 

2. Đặc điểm cấu tạo

- Trong hợp chất , nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.

III. PHÂN TỬ 

1. Định nghĩa

- Phân tử hạt là đại diện cho chất , gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất .

2. Phân tử khối 

- Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon , bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT 

- Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử . Tùy điều kiện , một chất có thể ở ba trạng thái : rắn , lỏng và khí ( hay hơi)

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm