Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 36

b0c73482725844bf16a14539c6cc109e
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 23 tháng 11 2018 lúc 23:17:23 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:10:49 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 670 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 36ả ọIII. dung (trang 81, 82 VBTô Sinh 7ọ )1. (trang 81 VBT Sinh 7):ọ Quan sat ng ch chi hinh 36.1â ươ ơSGK xac nh cac ng u, ng, cac ng đai va ng chi trên u.ê ươ ươ ươ âEm hay đi cac ghi chu cho hinh 36.1: ng chê ươ êTr i:ả ờ1- 2-C ng (có ng ), 3- ng cùng (trâm đuôi)ọ ô4- Cac ng đai chi tr (đai vai), 5- Cac ng chi tr cươ ươ ươ ươ6- ng đai hông, 7- Cac ng chi sauươ ươB ng m:ô ươ ồX ng u: ch naoươ ứX ng thân: ng, ng nươ ươ ườX ng chi: ng đai (đai vai, đai hông), cac ng chi (chi tr c, chi sau).ươ ươ ươ ươ2. (trang 82 VBT Sinh 7):ọ Quan sat da va cac quan trên chi iô ơhinh 36.2 va 36.3 SGK xac nh tri trên u. Em hay đi đi oê atrong vao ng đây va dùng đanh vao quan th hi nu ươ ês thich nghi ro ng chuy lên trên nh ng con thu vaoư ômôi tr ng B.ườ ươ ôTr i:ả ờH cê ơquan đi (A)ă quan th hi ro thichơ ưnghi ng ch lênơ ic (B)aTiêuhóa Mi ng có có th phóng ra i. Cóê ưỡ ồd day n, ru ng n, gan n, cóa ơtuy y.ê Hô pâ Xu hi ph i, hô nh th mi ng. Daâ êm, có mao ch day lam nhi traoẩ ụđ khi.ổ Tu nâhoan Xu hi vong tu hoan ph i, thanh 2â avong tu hoan. Tim ngăn: tâm nh va 1â itâm th t.â Bai ti tê Th ti xu ng bóng đai,ậ ươ ôth ra ngoai qua huy t.a Th nâkinh Nao tr có thùy th giac phat tri n. Ti uươ ênao kém phat tri nê Sinhd cụ ch không có quan giao ph i. chẾ Ếcai th tinh ngoai tr ng.ụ xIV. Thu ho ch (trang 82, 83a VBT Sinh 7ọ )1. (trang 82 VBT Sinh 7):ọ Trinh bay cac đi thich nghi ng trênă ôc th hi trong cha êTr i:ả ờC trong châ đi thich nghi ng trên nă aDOC24.VN 1C trong ch có: Tim,â ồph i, gan, t, day, ru t, ru tổ ôth ng, th n, ng ti u, bóngẳ ươ êđai, huy t, (bu ng tr ng, ng nê âtr ng, cung ch cai), cac ngứ ôm ch, ng ch ch tĩnh ch ch ,a uti. ng khung nâng th va la iô ươ ơbam giup cho di chuy ch,u êtrong đó phat tri nh la đùi va pê ắchân giup ch nh va i. Da có maoê êm ch day da lam nhi ho p.a ươ âMi ng có có phóng ra i.ê ưỡ ồ2. (trang 83 VBT Sinh 7):ọ va ghi chu cac ph nao ch:e êTr i:ả ờ3. (trang 83 VBT Sinh 7):ọ Hay cho bi ch có ch ng không, ta cho chê êvao c, chuc xu ng i? qu thi nghi m, em có th rut raô ươ ươ êk lu gi hô ch?ê êTr i:ả ờch hô ng con ng la da va ph i. Khi chuc xu ng i, ch ngẾ ườ ươ ôđ nh hô qua da do có th ng mao ch day c.ươ ươDOC24.VN