Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

400781c0d768194f9d3deb42e605bd45
Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng 9 tháng 1 2017 lúc 13:17:12 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 10:10:53 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3579 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 7:ả ươ ớSKILLS LOOKING BACK PROJECTSKILLS 2CÁC KĨ NĂNG (Tr.13)ListeningTRAFFIC PROBLEMS IN BIG CITIES(CÁC GIAO THÔNG TRONG CÁC THÀNH PH N)Ấ Ớ1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special? (Làm vi theoệnhóm. nghĩ ng hình này đc ch đâu. sao nó đc bi t?)ạ ượ ệI think this picture was taken in Vietnam. (Tôi nghĩ hình này đc ch Vi Nam.)ứ ượ ệThere are so many types of vehicles on the roads. (Có quá nhi ph ng ti đi trên đng.)ề ươ ườ 2. Look at the following headline and check your answers. (Nhìn vào các tiêu đê sau và ki tra ểcâu tr n.)ả ạRECORD BREAKING JAM! (K ÙN GIAO THÔNG!)Ỉ ẮHôm qua, thành ph nh Bra­xin ra đt đng dài nhât trên th gi i. Nó dài 295 ki­ố ườ ớlô­mét. 3. Now listen to the passage and choose the correct answer. (Bây gi ng nghe bài văn và ch ọcâu tr đúng.)ả ờ1.B 2.C 3. 4. WritingDoc24.vn4. Tick the traffic problems in big cities in Vietnam. Then write the above in full sentences. (Đánhd (ấ ch giao thông trong các thành ph Vi Nam. Sau đó vi các câu trên ng câu đy đ.)ở ủ1. 2. 3. 4. 5. 6. ✓Ví :ụ1. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads. (M ộtrong nh ng van giao thông trong các thành ph chúng ta là có quá nhi ng tham gia ườgiao thông.)2. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many vehicles on the road. (M ộtrong nh ng giao thông trong các thành ph chúng ta là có quá nhi ph ng ti ươ ệgiao thông trên đng.)ườ3. One of the traffic problems in our big cities is that many roads are narrow and bumpy. (M trong ộnh ng giao thông trong các thành ph chúng ta là các con đng quá nh và ườ ấmô.)4. One of the traffic problems in our big cities is that there are traffic accidents every day. (M trong ộnh ng giao thông trong các thành ph chúng ta là có tai giao thông hàng ngày)ữ ạ5. One of the traffic problems in our big cities is that young people ride their bikes dangerously.(M ộtrong nh ng giao thông trong các thành ph chúng ta là các thanh niên tr lái xe nguy ẻhi m.)ể 5. Write paragraph about the traffic problems where you live, or in town, or city you know well. Use the cues above, and the following outline. (Vi đo văn giao thông ền hay trong th tr n, ho thành ph bi t. ng các bên trên và dàn ợsau.)Hanoi is very crowded and it has to face lot of trafic problems. There are too many people using the roads. All types of vehicles are on the roads. It's very dangerous if you are not familiar with transportation here. There are some roads which are narrow and swampy when there is heavy rain. Moreover, some young people drive on the road dangerously. They don't respect the traffic rules strictly and they even play on the street with their motors.Bài ch:ịDoc24.vnHà đông đúc và nó ph đi nhi giao thông. Có quá nhi ng ườ ửd ng giao thông đng các lo ph ng ti đu thông trên đng. Th là nguy ườ ươ ườ ậhi không quen giao thông đây. Có con đng thì nh và khi có ườ ộm n. Thêm vào đó, ng tr còn lái xe trên đng cách nguy hi m. không tuân ườ ườ ọth lu giao thông và th chí còn ch đùa trên nh ng chi xe máy mình trên đng ph .ủ ườ ốLOOKING BACK PROJECTÔN BÀI (Tr14)Vocabulary1. What do these signs mean? Write The meaning below each sign. Then put them into the correct box. (Nh ng bi báo sau có nghĩa gì? Vi nghĩa chúng bi báo. ướ ểSau đó chúng vào đúng nhóm.)ế 1. traffict lights 2. school ahead 3. hospital ahead 4. cycle lane 5. parking 6. no parking 7. left turn only 8. no cycling đèn giao thông tr ng phía tr ườ ướ nh vi phía tr cệ ướ làn đng cho xe đpườ bãi xeỗ xeấ ch đc tráiỉ ượ xe đpấ PROHIBITION SIGNS (CÁC BI M)Ể no parking (c xe) no cycling (c xe đp)ấ WARNING SIGNS (CÁC BI BÁO)Ế INFORMATION SIGNS(CÁC BI CH N)Ế hospital ahead (phía tr làướ nh vi n)ệ ệDoc24.vn traffic lights (các đèn giao thông) school ahead (phía tr làướ tr ng c) ườ left turn only (ch trái)ỉ cycle lane (làn đng dành choườ xe đp)ạ parking (n xe)ơ 2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs to the transport. (Vi tên các ph ng ti giao thông trong ng đây. ươ ướSau đó các đng th ng đng ph ng ti giao thông.)ẽ ườ ươ ệMeans of transport: plane, bicycle, ship, motorbike, train, bus, boat, taxi, car, etc.ride bicycle/motorbikedrive car/busfly planesail boatget on bus/car/train/boat/plane/taxiget off bus/car/train/boat/plane/taxiGrammar3. Change the sentences according to the prompts in brackets. (Thay đi các câu sau vào cácổ ựg trong ngo c)ợ ặ1. Did you use to go to school on foot?2. Mr Van didn't use to ride his motorbike dangerously.3. Did the streets use to be cleaner and more peaceful?4. used to go out on Sundays.Doc24.vn5. They didn't use to go on holiday together. 4. Write sentences using these cues. (Vi câu ng các sau)ế ợ1. It's over 100 km from my hometowm to Ho Chi Minh City.2. It's about 25 km from my grandparent's house.3. used to ride small bike in the yard outside my flat.4. There used to be bus station in the city centre, but it has been moved to the suburb.5. Children must learn about road safety before they are allowed to ride bike on the road. Communication5. Match the questions 1­6 with the answers a­f. (N câu 1­6 các câu tr a­f) ừ1 d2 f3 PROJECT (Tr.15)Road Signs display1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following promptsor your own ideas. (Làm theo nhóm, nghĩ các bi báo giao thông xung quanh tr ng ườ ọc n. ng các sau ho ki riêng n.)ủ ạ• Should there be speed limit in the playground? Yes, think so.• Should there be "one way" sign in the corridors? No, don't think so.• Should there be traffic light sign at the school gate? No, don't think so.Doc24.vn 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials. (Làm bi báo giao thông riêng ng gi y, bìa ng hayộ các ch li khác.)ấ 3. Show them to your group or class and say: (Cho nhóm ho xem và nói)ặ ạWhat it is? (Nó là bi báo gì?)ểWhat it tells people to do/not to do, warn people about, or gives information about. (Nó cho chúng ta bi ph làm gì/ không đc làm gì, nh báo chúng ta ho đa ra thông tin đi gì)ế ượ 4. Display your signs in the appropriate places in or around school. (Tr ng bày các bi báo aư ủb nh ng phù trong tr ng hay nh ng xung quanh tr ng.)ạ ườ ườTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.