Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương học kì 2 Tiếng Anh 7 năm 2021-2022

f73919cc71f7985e2e47d48ac4aec9a2
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 30 tháng 6 2022 lúc 19:11:20 | Được cập nhật: 1 giờ trước (3:14:21) | IP: 14.185.136.26 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 698 | Lượt Download: 38 | File size: 0.049608 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG ANH 7

Năm học 2021-2022

 1. GRAMMAR

 1. The past simple tense: ( Thì quá khứ đơn)

 1. Cấu trúc:

Động từ thường Động từ tobe
Khẳng định S + V 2/ed

S + was / were

She / he / it … + was

You /we / they … + were

Phủ định

S + did+ not + V…..

Chú ý: did not = didn’t

S+ was/ were+ not +….

Chú ý: was not = wasn’t

were not = weren’t

Nghi vấn

Did + S + V….?

Wh + did + S + V ?

Was/Were + S + …..?

Wh + were/was + S +…?

 1. Cách dùng: thì quá khứ đơn dùng để chỉ:

  - Hành động, sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: I didn't go to the zoo last Sunday. ( Chủ nhật vừa rồi tôi không đi vườn thú.)

- Hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, không còn liên quan tới hiện tại.

Ví dụ: We bought the house in 2000. ( Chúng tôi mua ngôi nhà đó năm 2000.)

 1. Dấu hiệu nhận biết: trạng từ chỉ thời gian:

  - Yesterday (hôm qua).

  - Last week/month/year… (tuần/tháng/năm trước).

  - Ago (3 years ago,…) (3 năm trước).

  - In ( in 2017,…) (vào năm 2017).

  - In the past ( trong quá khứ).

Exercise: Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc

1. I (meet) ................... them at the movie theater last night.
2. They (see) ................... her working on the street yesterday.
3. Two years ago, she (teach) ................... at a village school.
4. What ................... you (do) ................... yesterday morning?

→ I (write) ................... my essay.
5. Liz ( enjoy) ................... her last summer vacation.
6. I (be) ................... busy last night, so I (miss) ................... a good film on TV.

7. They (buy) ................... a new car two months ago.

8. We (phone) ................... Mum and Dad last week but we (not see) ................... them.

9. I (be) ................... a student 2 years ago.

10. She (not go) ................... to work last weekend.

 1. So / too / Neither / either:

 1. “ So, too”: cũng vậy

  - Cách dùng: dùng trong câu khẳng định, “So” đứng ở đầu câu và “too” đứng ở cuối câu.

  - Cấu trúc:

  So + do / does / did / am / is / are / can / should / will + S

  do / does / did / am / is / are / can / should / will + too.

  S +

  V / Ves...., too.

  Ví dụ: I like flowers. So does She.

 2. “ Neither, either”: cũng không.

  - Cách dùng: dùng trong câu phủ định, “Neither” đứng ở đầu câu và “either” đứng ở cuối câu.

  - Cấu trúc:

  Neither + do / does / did / am / is / are / can / should / will + S

  don’t / doesn’t / didn’t / am not / isn’t / aren’t / can’t / shouldn’t / won’t + either.

  S +

  don’t / doesn’t / didn’t / am not / isn’t / aren’t / can’t/ shouldn’t/won’t + V... ,either.

  - Ví dụ: Lan didn’t eat meat. Lien didn’t either.

  Exercise: Hoàn tất các câu sau với so, too, neither, either.

 1. Hoa can’t swim. ................... can I.

 2. Ba and Nam are playing soccer and .................. is Minh.

 3. They won’t come to the meeting and ................. will we.

 4. Hoa doesn’t like pork and her uncle doesn’t, ................. .

 5. Jenny ate too much cake last night and I did, ................. .

 6. She phones to her parents twice a week. ...................... do I.

 7. Jane loves dogs and she does, ..................

 8. Lan is learning English and ................... am I.

 9. Mr. Robinson will come to the party tonight and his wife will, ................ .

 10. Nga isn’t here today. Minh isn’t, .................. .

 1. Prepositions:

 1. Preposition of time (giới từ thời gian):

  - in: được dùng trước tháng, năm, mùa và các buổi trong ngày.

  Ví dụ: in April, in 2001, in the summer, in the morning,....

  - on: được dùng trước thứ , ngày

  Ví dụ: on Sunday, on May 25th,.....

  - at: được dùng trước giờ, các thời điểm trong ngày, kỳ nghĩ cuối tuần.

  Ví dụ: at 6 o’clock, at night, at the weekend,......

  - after: sau, sau khi

  Ví dụ: after lunch, after the meeting,.......

  - before: trước, trước khi

  Ví dụ: before luch, before Christmas,.......

- between: giữa hai khoảng thời gian

Ví dụ: between Monday and Sunday,.....

- for (trong khoảng) + khoảng thời gian.

Ví dụ: for a long time, for 10 minutes,.....

 1. Prepostion of place ( giới từ nơi chốn):

  - in (trong, ở trong) chỉ vị trí bên trong một diện tích

  Ví dụ: in a country / a city/ a town / a house / in Ha Noi,....

  - On (trên, ở trên) chỉ vị trí trên một bề mặt

  Ví dụ: on the street / Le Loi Street / a table / the floor,.....

  - At (tại, ở) chỉ vị trí tại một điểm

Ví dụ: at 43 Le Loi Street / home/ school/ work,......

- Near (gần)

- next to (cạnh bên, sát)

- behind (phía sau, đằng sau)

- under (dưới, ở dưới)

- between (ở giữa hai người/ vật)

Exercise: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

 1. They arrived .............. Ha Noi ............. 4 p.m.

 2. Minh has an appointment .............. 10.30 this morning.

 3. I like take part .............. sports.

 4. The regular activity is a 5 km walk ........... the beach ............... Sunday morning.

 5. You should brush your teeth .............. every meal.

 6. She lived .............. America ............ 1979.

 7. Remember to wash your hands .................. meals.

 8. What is ................ TV today?

 9. Children shouldn’t play video games ................. a long time.

 10. Some children play video games ............ home, other play them .......... arcades.

 1. Adjectives and adverbs ( tính từ và trạng từ)

 1. Adjectives:

  - Tính từ (adjectives) là từ được dùng để miêu tả tính chất, trạng thái của người, vật hoặc sự việc. Tính từ thường đứng sau ( be, look, become, see,...) để bổ nghĩa cho chủ từ hoặc đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

  Ví dụ: He is clever student. ( Cậu ấy là một học sinh thông minh.)

  → Tính từ clever bổ nghĩa cho danh từ student.

  He is tall. ( Ông ta cao)

  → Tính từ tall bổ nghĩa cho chủ từ He.

 2. Adverbs:

  - Trạng từ (adverbs) là từ được dùng để diễn tả cách thức, mức độ, thời gian, nơi chốn,... trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

  Ví dụ: My teacher teaches well. ( Thầy tôi dạy giỏi.)

  → Trạng từ well bổ nghĩa cho động từ teaches.

  It is a very interesting book. ( Nó là một quyển sách rất hay.)

  → Trạng từ very bổ nghĩa cho tính từ interesting.

  * Một số tính từ và trạng từ giống nhau như: fast, late, hard, far, early, long, still,...

  * Một số tính từ và trạng từ:

Adjectives (tính từ) Adverbs (trạng từ)

good

bad

slow

quick

skillful

clear

safe

careless

careful

interesting

exciting

fluent

well

badly

slowly

quickly

skillfully

clearly

safely

carelessly

carefully

interestingly

excitingly

fluently

Exercise: Cho dạng thích hợp của từ trong ngặc

 1. My grandfather is 80 years old. He walks very (slow) .....................

 2. I saw an ( exciting) .................. film on TV last night.

 3. My father is a safe driver. He drives ( safe ) ..................

 4. These children are quick runners. They run ( quick) .................

 5. It is an (interesting) ................... book.

 6. I am a bad swimmer. I swim (bad) ...................

 7. He is a (good) .................. student.

 8. She speaks English very (good) .................

 1. Modal verbs (động từ tình thái):

 1. Cấu trúc:

  - Câu khẳng định:

  Can / could

  Must

  Should

  S + ought to + V .....

  May / might

  Have to / has to

  - Câu phủ định:

  Can / could

  Must

  Should

  S + Ought to + not + V .....

  May / might

  Have to / has to

  - Câu nghi vấn:

  Can / could / Should + S + V ....?

  Do / Does + S + have to + V ....?

 2. Cách dùng:

  - Can và could (có thể) được dùng để chỉ khả năng, nói người nào đó có thể làm việc gì hoặc điều gì đó có thể xảy ra. Can chỉ khả năng hiện tại, could chỉ khả năng trong quá khứ.

  Ví dụ: I couldn’t go out last night.

  She can play the piano.

  - Must và have to ( phải, cần phải) được dùng để diễn đạt sự cần thiết, sự bắt buộc. Mustn’t dùng để diễn tả sự cấm đoán.

  Ví dụ: I must go out tonight.

  Do you have to work on Saturday?

  You mustn’t open this window.

  - Should và ought to (phải, nên) được dùng để diễn tả sự bắt buộc, lời khuyên hoặc lời đề nghị.

  Ví dụ: I ought to / should phone my parents regularly.

  - May và might (có thể, có lẽ) được dùng để chỉ khả năng , nói điều gì đó có thể là thật hoặc có thể sẽ xảy ra, nhưng không chắc chắn lắm.

  Ví dụ: I may go to Ha Noi next week.

  Exercise: Điền vào chỗ trống với các động từ tình thái can / could, must / mustn’t, should / shouldn’t, ought / oughtn’t.

 1. My father ............. speak English and French.

 2. You ................. wash your hands before meals.

 3. She ................ speak English when she was six.

 4. You ............... to walk alone after dark. It’s dangerous.

 5. Life is short. We ................... waste it.

 6. It’s too late. I ................ go now.

 7. You ................. forget to finish your homework before watching TV.

 8. Nam ................. to go to bed early.

 1. Questions ( Yes / No; Wh-word):

 1. Yes / No question: là câu hỏi trả lời Yes (có) , No (không).

  Do / Does / Did / Will + S + V ....?

  → Yes, S + to be / do / does / did / will.

  → No, S + to be / do / does / did / will + not.

  Ví dụ: Was Lan sick yesterday ?

  Yes, she was.

  No, she wasn’t.

 2. Wh-word ( từ để hỏi):

  Là những từ được dùng để hỏi như: What (cái gì), Where ( ở đâu), When (khi nào), Why (tại sao), Who (ai), How (thế nào), Which ( cái nào), How long (bao lâu), How often ( bao nhiêu lần), What time (mấy giờ), How far (bao xa).

  Wh-word + trợ động từ + S + V + O.....?

  (trợ động từ:do / does / did / can / could / will)

  Ví dụ: Where do you live?

  Wh-word + tobe + S + N / O.....?

  Ví dụ: What is your job?

  Exercise: Điền vào chỗ trống với các từ để hỏi thích hợp: What, When, Where, Why, How, Who, How often, What time.

 1. ................... she iron her clothes ? - On Sunday.

 2. ................... you do last weekend ? - I went finishing with my father.

 3. ................... do you clean your room ? - Three times a week.

 4. ................... wrote a sick note for Nga ? - Her mother.

 5. ................... does Nam go to school ? - By bike.

 6. ................... did Ba eat his breakfast this morning ? - At half past six.

 7. ................... were you yesterday ? - I was at home.

 8. ................... did Minh have a cold ? - Because he walked in the rain.

 1. EXERCISES:

 1. Choose the best option A, B, C or D to complete each sentences.

 1. Last week, the Robinsons …………… to a new apartment.

 1. move B. moves C. moved D. are moving

 1. What do you think …………… Nha Trang ?

 1. of B. to C. for D. at

 1. He wants to learn …………… to use the computer.

 1. What B. how C. why D. who

 1. Last year, my aunt ……………me a new dress.

 1. buys B. is buying C. buyed D. bought

 1. The family returned …………… Ha Noi by train.

 1. for B. in C. to D. back

 1. …………… is a person who lives near you.

 1. Hairdresser B. Neighbor C. Teacher D. Dressmaker

 1. What …………… she do yesterday ?

 1. do B. does C. was D. did

 1. The shoe store is …………… Tran Phu Streets.

 1. on B. at C. from D. of

 1. You shouldn’t eat too much sweet things …………… it’s not good for your teeth.

 1. so B. why C. but D. because

 1. I have toothache so I’m going to the ……………

 1. nurse B. dentist C. doctor D. teacher

 1. They had to fill ……………their medical records.

 1. at B. on C. in D. up

 1. What was wrong …………… you ?

 1. to B. about C. in D. with

 1. Yesterday they had a …………… check-up.

 1. medical B. medicine C. medicines D. medicinal

 1. I like carrots. And I do, ……………

 1. also B. either C. too D. so

 1. ‘I don’t like pork’. ‘……………’.

 1. So do I. B. So am I. C. Neither do I. D. I do, too.

 1. Fresh fruits and vegetables are good …………… you.

 1. for B. at C. of D. on

 1. It’s a …………… baby.

 1. health B. healthy C. healthful D. healthily

 1. I like spinach. …………… do I.

 1. Neither B. too C. either D. So

 1. Yesterday they …………… to the movie theater.

 1. go B. goes C. went D. are going

 1. I like bananas. I do, ……………

 1. so B. too C. also D. either

 1. She sings ……………

 1. beautifully B. nice C. beautiful D. lovely

 1. …………… is a person who swims underwater using special equipment.

 1. Scientist B. Participant C. Diver D. Cyclist

 1. She is going to listen …………… the radio.

 1. for B. of C. on D. to

 1. What kind …………… program do you like ?

 1. from B. of C. for D. to

 1. You …………… spend much time playing video games.

 1. shouldn’t B. must C. should D. can

 1. The inventors of the games …………… very rich.

 1. begin B. start C. is D. become

 1. I …………… late for school yesterday.

 1. were B. was C. am D. is

 1. She …………… TV last night.

 1. watch B. watched C. watches D. watching

 1. Where …………… after work yesterday ?

 1. you went B. you did go C. did you go D. did you went

 1. …………… does Minh feel nervous ? - Because he is seeing the dentist.

 1. How B. What C. When D. Why

 1. You ought …………… your room.

 1. clean B. to clean C. cleaning D. cleaned

 1. We should have a medical …………… every six months.

 1. record B. treatment C. check - up D. problem

 1. You should …………… to bed early.

 1. go B. going C. goes D. went

 1. I …………… do my homework last night because I was too tired.

 1. could B. must C. couldn’t D. ought to

 1. The doctor thinks all children …………… take part in outdoor activities.

 1. can B. should C. might D. could

 1. When the red light is on, we …………… stop.

 1. can B. can’t C. mustn’t D. must

 1. He never has accidents because he always drives ……………

 1. careful B. carefully C. carelessly D. careless

 1. He …………… very happy yesterday.

 1. is B. were C. was D. are

 1. The children …………… in the park 5 minutes ago.

 1. were B. is C. was D. are

 1. Did you go to the zoo yesterday ?

 1. Yes, do I B. Yes, I do C. Yes, did I D. Yes, I did

 1. She is a …………… girl.

A. care B. carelessly C. carefully D. careless

42. Did Liz …………… any gifts in Nha Trang?

A. buys B. bought C. buy D. to buy

43. What kinds of …………… do you like? – I like programs about teenagers.

A. films B. programs C. books D. music

44. …………… did you go yesterday? - I went to Dong Ba market.

A. Who B. Why C. When D. Where

45. Why didn’t you go to school yesterday, Lan?- ……………..I had a bad cold.

A. Because B. But C. However D. So

46. The nurse …………… Lan's temperature yesterday.

A. will take B. took C. is taking D. takes

47. Why does Minh go to the dentist ? Because he has a ……………

A. headache B. toothache C. stomachache D. backache.

 1. You should …………… early if you want to do morning exercise.

 1. get up             B. getting up        C. to get up          D. to getting up

 1. He was absent …………… school for three days.

 1. for B. at C. from D. to

 1. Did she receive many gifts ?

 1. No, she doesn’t B. No, she didn’t C. No, doesn’t she D. No, didn’t she

 1. READING

  Task 1: Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D.

  At my school, there are different sports activities but I only (1) …………… in one club called “ Walking For Fun”. They organized this club last year. The number of participants (2) …………… every week. And now our club has 65 members. We usually take a 5 km walk to the beach (3) …………… Sunday mornings. We also walk to school instead (4) …………… riding bicycles to school every Wednesday. Walking is my first choice. I think it is a fun, easy and expensive activity, and people of all ages and abilities can enjoy it.

 1. A. take B. join C. interested D. think

 2. A. increases B. increase C. up D. down

 3. A. in B. at C. on D. for

 4. A. to B. on C. at D. of

Yesterday, Hoa and her aunt went (1) …………… the market. They wanted to buy some meat, vegetables and fruit for their dinner. First, they went to the meat stall. There was a (2)…………… selection of meat on the stall : chicken , pork and beef. Hoa doesn't like pork and her aunt doesn't (3) ……………. So they bought some beef. Next they went to the vegetable stall. They bought some spinach and cucumbers. Hoa likes them and so does her aunt. They are her aunt's favorite vegetables. Finally, Hoa and her aunt stopped at a fruit stall. They wanted to buy a papaya and a pineapple, but they (4)…………… ripe yet. Therefore, they bought some oranges in stead.

1. A. to B. at C. is D. on

2. A. good B. bad C. tall D. short

3. A. too B. so C. much D. either

4. A. was B. weren't C. are D. isn't

Task 2: Read the passage and answer the questions.

In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV set in 1960s?

→ ………………………………………………………………………………

2. How long did they watch TV programs?

→ ………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

→ ………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

→ ………………………………………………………………………………

Nam had a wonderful holiday last summer. He was in Hanoi, the capital of Vietnam. He stayed at his uncle house for three weeks. He visited a lot of interesting places such as Uncle Ho's Mausoleum, Ba Dinh Square, West Lake, Lenin Park. He bought some postcards for hiss friends and a cap with a national flag on it. Nam liked the cap much. He wore it all day. When he returned to Ho Chi Minh City, he spoke to his friends about his vacation.

Questions:

 1. Where was Nam on his last summer holiday?

  → ………………………………………………………………………………

 2. How long did he stay in Hanoi?

  → ………………………………………………………………………………

 3. Where did he visit there?

  → ………………………………………………………………………………

 4. Did he like the cap ?

  → ………………………………………………………………………………

 1. WRITING

  Task 1: Put the words or phrases in the correct order to make meaningful sentences.

 1. Ba / yesterday / he / to / went / had / because / an awful / the doctor / stomachache.

→ ………………………………………………………………………………

 1. Skillfully / plays / Mr Long / volleyball.

  → ………………………………………………………………………………

 2. filled / cavity / in / dentist / last week / his / a / tooth / the.

  → ………………………………………………………………………………

 3. either / can’t / Hoa / smell / can’t / her aunt / bananas / and

  → ………………………………………………………………………………

 4. Nha Trang / stay / did / How long / you / in.

→ ………………………………………………………………………………

 1. I / did / the party / her / at / last night / and / didn't / her / see / neither / my friends.

  → ………………………………………………………………………………

 2. too / Hoa / do / carrots / and / likes / I.

  → ………………………………………………………………………………

 3. Hung / and / likes / I / bananas / do / so.

  → ………………………………………………………………………………

 4. go / I / school / didn’t / to / last Sunday.

  → ………………………………………………………………………………

 5. met / the movie theater / at / I / her / last night.

  → ………………………………………………………………………………

 6. finish / this / must / I / question.

  → ………………………………………………………………………………

 7. eat / and / she / too / cake / candy / shouldn’t / much.

  → ………………………………………………………………………………

 8. too / coffee / you / drink / much / ought not to.

  → ………………………………………………………………………………

 9. Nga / school / for / late / was / yesterday morning.

  → ………………………………………………………………………………

 10. I / at / you / the party / last night / saw.

  → ………………………………………………………………………………

 11. did / to / you / when / go / Nha Trang ?

  → ………………………………………………………………………………

  Task 2: Use the provided words or phrases to make complete sentences.

 1. He / be / good / soccer / player. He / play / soccer / good.

→ ………………………………………………………………………………

 1. Hoa / not go / school / yesterday / because / she / be / sick.

→ ………………………………………………………………………………

 1. The Robinsons / return / Ha Noi / bus / yesterday.

  → ………………………………………………………………………………

 2. Why / Hoa / go / the dentist / last week?

  → ………………………………………………………………………………

 1. They / arrive / at the airport / 8 o’clock last night.

  → ………………………………………………………………………………

 2. You / should / eat plenty of / fruit / vegetable.

  → ………………………………………………………………………………

 3. Yesterday, I / go / the restaurant / my parent.

  → ………………………………………………………………………………

 4. I / visit / Ngoc Son Temple / Ha Noi / last summer.

  →  ………………………………………………………………………………

 5. You / shouldn’t / watch / TV / a long time.

  → ………………………………………………………………………………

 6. He / be / careful / worker. He / always / work / careful.

  → ………………………………………………………………………………

 7. My mother / always / drive / careful.

  → ………………………………………………………………………………

 8. Mr. Robinson / speak / Vietnamese / very / fluent.

  → ………………………………………………………………………………

 9. She / be / bad / tennis player.

  → ………………………………………………………………………………

 10. My father / be / Ha Noi / last month.

  → ………………………………………………………………………………

 11. He / do not / meet / her / last night. Neither / do / I.

  → ………………………………………………………………………………

 12. Hoa / eat / too much / cake / last night / and / I / do / too.

  → ………………………………………………………………………………