Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 6: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

e179e4171a683a21e84976fd3000f6d5
Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng 9 tháng 1 2017 lúc 13:14:25 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 4:33:38 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 712 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 6:ả ươ ớSKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTSKILLS 2CÁC KĨ NĂNG (Tr.65)Listening1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. (Nghe bài đc và khoanh ọtròn câu tr thích A, B, ho C.)ả ặ1. 2. 3. 4. A2. Listen to the recording again and write short answers to the questions. (Nghe bài tho ạvà vi câu tr ng cho các câu i.)ế ỏ1. In 12922. He was an honest man.3. He returned to his home village and continued teaching and wrote book.4. He was 78.Writing3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature the Imperial Academy. (Th lu theo nhóm. Hoàn thành ng sau ch Văn Mi ếQu Giám.)ố Time (Th ờgian) Event (s ki n)ự Construction (Xây ng i)ự Attraction (Đi đáng chú ý)ề 1070 The Temple of Literature (Văn Mi u)ế Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông) One of the historic and cultural sites of Viet Nam (M trong nh ng đa danh ch văn ửhóa Vi Nam)ủ ệDoc24.vn 1076 The Imperial Academy (Qu Giám)ố Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông) The first University of Viet Nam (Tr ng đi đu tiên Vi Nam)ườ 1484 Doctor's stone tablets (Bia ti sĩ)ế Emperor Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông) World Heritage (Di th gi i)ả 2003 The four statues (B ng)ố ượ Ha Noi People's Commitee ban nhân dân Hà ỦN i)ộ Founders of Temple of Literature (Nh ng nhà sáng Văn Mi u)ữ 4. Write about the history of the Temple of Literature the Imperial Academy. You can use the information in to help you. (Vi ch Văn Mi Qu Giám. có th ng ụthông tin trong bài giúp n.)ể ạThe Temple of Literature is very famous historic and cultural site of Viet Nam. It's established by Ly Thanh Tong in 1076. It was continuinglydeveloped by the later Kings. In the Temple of Literature, there is the Imperial Academy. It was built by the Emperor Ly Nhan Tong. It's considered the first University of Vietnam. And in 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor's stone tablet to memorize the contribution of Doctors. In 2010, the 82 Doctor's stone tablets were recognised as World Heritage by UNESCO. In 2003, Ha Noi People's Committee constructed the four statues of Chu Van An, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong and Le Thanh Tong to memorize their contribution. Nowadays, theTemple of Literature is visited by lot of tourists and students every year.Bài ch:ịVăn Mi là đa danh văn hóa ch ti ng Vi Nam. Nó đu thành vua Lý ởThánh Tông vào năm 1076. Nó ti đu phát tri các vua đòi sau. Trong Văn Mi có ếQu Giám. Qu giám đc xây ng vua Lý Nhân Tông. Nó đc xem nh là tr ng ượ ượ ườđi đu tiên Vi Nam. Và vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông ng bia đá ti sĩ đu tiên ầnh vinh danh nh ng ng hi các Ti sĩ. Vào năm 2010, 82 bia đá ti sĩ đc công ượnh là di th giói UNESCO. Vào năm 2003, ban nhân dân Hà xây ng ứt ng: th Chu Văn An, vua Lý Thánh tông, vua Lý Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông nh ng ượ ưởnh nh ng ng hi các Ngày nay, Văn Mi đc nhi du khách và sinh ghé ượ ọthăm hàng năm.LOOKING BACK PROJECTDoc24.vnÔN BÀI (Tr.66)Vocabulary1. Write the past participle of the following verbs. (Vi ng quá kh phân các đng tế ừsau.) Base form Past participle Base form Past participle consider name visit locate recognise start considered named visited located recognised started sell grow speak buy build see sold grown spoken bought built seen2. Complete the sentences with the past participles from 1. (Hoàn thành câu các đng quá ừkh phân trong bài 1)ứ ừ1. considered, built 4. located2. named 5. recognized3. spoken 3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive. (Chuyên nh ng câu thì hi đn sau ng ch đng sang đng.)ữ ộ1. Tickets are sold at the gate of the tourist site.2. lot of flowers are grown in Da Lat.3. The Hung King's Temple is visited by thousands of people everyday.4. Many beautiful Cham Towers can be seen in Binh Dinh Province.5. Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market. Doc24.vn4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active. (Chuy nh ng ữcâu thì quá kh đn sau đng sang ch đng)ở ộ1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.2. They constructed the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.3. They ordered the erection of the first Doctor's stone tablet under King Le Thanh Tong.4. They built Tan Ky house in Hoi An two centuries ago.5. They completed the construction of Tu Due Tomb in 1876.Communication5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm vi theo nhóm. và tr câu ỏv Văn Mi Qu Giám. ng các sau giúp n.)ề Suggestions Questions Answers Location (V trí)ị Where is the Temple of Literature located? (Văn Mi đâu?)ế It's located in the centre of Ha Noi. (Nó trung tâm Hà i)ằ Tickets (Vé) Where are the tickets sold? (Vé đc bán đâu?)ượ They are sold at the entrance. (Chúng đc bán vào.)ượ Things to see (Nh ng th có ứth xem)ể What interesting things can we see there? (Chúng ta có the xem nh ng ữgì thú đó?)ị We can see the Khue Van Pavilion, Doctors' stone tablet, Thien Quang Tinh Well, etc. (Chúng ta có th xem Khuê Văn Các, Bia ti sĩ, ếgi ng Thi Quang nh,v,v...)ế Things to buy (Nh ng th có ứth mua)ể What can we buy? (Chúng ta có th mua gì?)ể We can buy souvenirs. (Chúng ta có th mua ni m.)ể Time of day to visit (Th gian tham ờquan) What is the time of day to visit? (Th gian tham quan trong ờngày là khi nào?) We can visit from a.m. to p.m. (Chúng ta có th đi tham quan gi sáng đn ếgi chi u.)ờ ềDoc24.vn 6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5. (Làm vi theo nhóm. ệT ng trình các th lu n, ng thông tin trong bài 5.)ườ ụLet's discover the Temple of Literature with US. It is located in the centre of Ha Noi. We can easily buy tickets to visit it. They are sold at the entrance. There are lot of interesting things to see here suchas Khue Van Pavillion, Doctors' stone tablets, Thien Quang Tinh Well, etc. We can buy some souvenirs in the Temple of Literature for gifts. Visiting time is from a.m. to p.m. Are you ready to visit it with US? Let's go!Bài ch:ịHãy cùng khám phá Văn Mi chúng mình. Văn Mi trung tâm Hà i. Chúng mình ộcó th dàng mua vé tham quan đây. Vé đc bán ngay tr vào. Có nhi th thú ượ ướ ịđ ng đây nh Khuê Văn Các, bia ti SĨ, gi ng Thiên Quang nh, v,v... Chúng ta có th mua ểđ ni trong Văn Mi làm quà. Th gian tham quan gi sáng đn gi chi u. đã ạs sàng đi thăm quan Văn Mi chúng mình ch a? Lên đng thôi!ẵ ườ PROJECTTOURIST GUIDE (H NG DU LICH)ƯỚ Ẫ1. The following is brochure made by Phong and his classmates after trip to the Temple of Literature the Imperial Academy. (D đây là do Phong và các cùng lóp làm ướ ướ ạsau chuy thăm Văn Mi Qu Giám.)ế ửTHE TEMPLE OF LITERATURE (VĂN MI U)Ế­ THE IMPERIAL ACADEMY (QU GIÁM)Ố GI ĐÓNG ỞC AỬ KI TRÚCẾ CH SỊ LÍ DO THAM QUAN gi sáng đn giờ ờchi uề ng Văn ổMi uế Khuê Văn Các Văn Mi đc xây ng ượ ựnăm 1070. Qu Giám đc xây ượ Tr ng đi đu tiên aườ ủVi Nam.ệ Bi ng Hà i.ể ượ ộDoc24.vn Bia ti sĩế Văn Mi uế Qu ừGiám ng năm 1076.ự Bia ti sĩ đu tiên đc ượd ng năm 1484ự 2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make brochure as in 1. (Ch trong nh ng đa đi du ch đa ph ng ươ ạ(làng/huy n/t nh) và làm nh trong bài 1)ệ ướ ưSuggested answers (Câu tr ý)ả ợMAUSOLEUM OF UNCLE HO (LĂNG BÁC )Ồ­ Opening/Closing time (Gi đóng a)ờ ử­ Morning: 7.30­11.00 (Sáng: gi 30 đn 11 gi )ờ ờ­ Afternoon: 13.30­22.00 (Chi u: 13 gi 30 đn 22 gi )ề Layout (S ồki trúc)ế History (L ch )ị Why visit? (Lí do thăm quan?) Gate (C ng vào)ổ big grass yard (M sân ỏr ng)ộ Mausoleum of Uncle Ho (Lăng Bác )ồ The Mausoleum was built in 1973. (Lăng đc xây ng ượ ựnăm 1973.) It was finished in 1975. (Lăng hoàn thành năm 1975.) It was restored. (Lăng đc ph ch .)ượ It was special historic site of Ha Noi. (Lăng Bác là đa danh ch Hà i.)ộ It reminds US of Ho Chi Minh President The GreatestVietnamese. (Lăng cho chúng ta nh ch ch Chí ồMinh Ng Vi Nam vĩ đi nh t.)ườ The scene is beautiful and the architecture is original. (Khung nh đp và ki trúc đc đáo.)ả ộDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.