Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử Toán 2019 THPT Quốc gia trường THPT B Nghĩa Hưng Nam Định

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 10 tháng 4 2019 lúc 10:48 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:33 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 371 | Lượt Download: 0 | File size: 3.680905 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn học: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)
--------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG
---------------

MÃ ĐỀ THI
485

(Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài)
Họ và tên thí sinh: .............................................................................. Số báo danh: ...................................

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?
A. tan x
Câu 2.

99 .

Số giao điểm của đồ thị hàm số y
A. 3 .

Câu 3.

2
. C. cot 2018x
3

2
x3

x

2017 . D. sin 2 x

2 và đường thẳng y

B. 0 .

3
.
4

2 x 1 là:

C. 2 .

D. 1 .

C. y = x3 − x .

D. y = x 4 + 3x 2 + 2 .

Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A. y = x3 − 1 .

Câu 4.

B. cos 2 x

B. y = x3 + 3x 2 + 1 .

Cho hàm số y = f ( x ) . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì f '' ( x0 )  0 hoặc f '' ( x0 )  0 .
B. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f ' ( x0 ) = 0 .
C. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì f ' ( x0 ) = 0 .
D. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0 .

Câu 5.

Trong giỏ có 5 đôi tất khác màu, các chiếc tất cùng đôi thì cùng màu. Lấy ngẫu nhiên ra 2 chiếc.
Tính xác suất để 2 chiếc đó cùng màu?
A.

Câu 6.

1
.
24

B.

1
.
18

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y =

C.

1
.
9

D.

1
.
5

 −  
sin 2 x − 1
đồng biến trên 
; 
sin 2 x + m
 12 4 

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 1 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

A. m  −1 .
Câu 7.

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

B. m  −1 .

C. m 

1
.
2

D. m  1 .

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị ( C ) và lim f ( x ) = 2 , lim f ( x ) = −2 . Mệnhđề nào sau đây
x →−

x →+

đúng?
A. ( C ) không có tiệm cận ngang.
B. ( C ) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = −2 .
C. ( C ) có đúng một tiệm cận ngang.
D. ( C ) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = −2 .
Câu 8.

Khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a có thể tích V bằng:
A. V =

Câu 9:

4a 3 2
.
3

B. V =

a3 2
.
3

C. V =

a3 3
.
6

D. V =

a3 2
.
12

Khối đa diện đều loại {3; 4} có số cạnh là:
A. 10 .

B. 12 .

Câu 10: Số tiệm cận của đồ thị hàm số y =
A. 3 .

D. 8 .

C. 14 .

B. 1 .

−3x 2 + 2 x + 1
là:
x
C. 0 .

D. 2 .

Câu 11: Cho hàm số y = f ( x ) . Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 3 − x )
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. ( 4; 7 ) .

B. ( 2;3) .

C. ( −; −1) .

D. ( −1; 2 ) .

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x3 + 3x + 1 trên đoạn 1;3 là
A. min f ( x ) = 3 .
1;3

B. min f ( x ) = 6 .
1;3

C. min f ( x ) = 5 .
1;3

D. min f ( x ) = 37 .
1;3

Câu 13. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân tại A với

AB = AC = a, BAC = 120 , mặt bên ( AB ' C ') tạo với mặt đáy ( ABC ) một góc 60 . Gọi M là
điểm thuộc cạnh A ' C ' sao cho A ' M = 3MC ' . Tính thể tích V của khối chóp CMBC ' .
A. V =

a3
.
32

B. V =

a3
.
8

C. V =

a3
.
24

D. V =

3a 3
.
8

Câu 14. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 2 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

x

–∞

y'
y

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

1

+∞

1

+∞
–∞

A. y =

2x +1
.
2x + 3

B. y =

x +1
.
x −1

1

C. y =

x +1
.
1− x

D. y =

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y =

x−2
.
x −1

x +1
có đúng
x − 3x 2 − m
3

một tiệm cận đứng.
 m0
A. 
.
 m  −4

 m0
B. 
.
 m  −4

 m0
C. 
.
 m  −4

D. m

.

Câu 16. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên  a; b . Hãy chọn khẳng định đúng
A. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên đoạn  a; b .
B. Hàm số luôn có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn  a; b .
C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  a; b .
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu trên đoạn  a; b .
Câu 17. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 −3x2 + x+m xét trên đoạn  2; 4 , m0 là giá trị của tham
số m để M đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng.
A. 1  m0  5 .

B. −7  m0  −5 .

C. −4  m0  0 .

D. m0  −8 .

Câu 18. Đồ thị hàm số nào nào sau đây không có tiệm cận đứng
A. y =

−1
.
x

B. y =

1
.
x + 2x +1
2

C. y =

x−3
x+2

.

D. y =

3x − 1
.
x2 −1

Câu 19. Cho hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và cực tiểu tại x = −2 .
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và cực đại tại x = 0 .
C. Hàm số đạt cực đại tại x = −2 và cực tiểu tại x = 0 .
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 2 và cực tiểu tại x = 0 .

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 3 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y =

x+m
có giá trị lớn nhất trên
x + x +1
2

nhỏ hơn

hoặc bằng 1.
A. m  1 .

B. m  1 .

C. m  −1 .

Câu 21. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên tập
A. y = − x3 + x 2 − 10 x + 1 .
C. y =

x +1
x2 + 1

D. m  −1 .
.

B. y = x 4 + 2 x 2 − 5 .
D. y = cot 2 x .

.

Câu 22. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) trên đoạn  0; 2
là:

A. Max f ( x ) = 2 .

B. Max f ( x ) = 2 .

C. Max f ( x ) = 4 .

D. Max f ( x ) = 0 .

0;2

0;2

0;2

0;2

Câu 23. Có tất cả bao nhiêu khối đa diện đều
A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 4.

C. ( −;5) .

D. ( −1; + ) .

Câu 24. Cho y = f ( x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây
A. ( −1;5 ) .

B. ( −; −1) .

Câu 25. Cho hình chóp S. ABC , M và N là các điểm thuộc các cạnh SA và SB sao cho MA = 2SM ,
SN = 2 NB , ( ) là mặt phẳng qua MN và song song với SC . Kí hiệu ( H1 ) và ( H 2 ) là các khối

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 4 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

đa diện có được khi chia khối chóp S. ABC bởi mặt phẳng ( ) , trong đó ( H1 ) chứa điểm S ,

( H2 )
A.
Câu 26.

Câu 27.

chứa điểm A ; V1 và V2 lần lượt là thể tích của ( H1 ) và ( H 2 ) . Tính tỉ số

4
3

B.

C.

3
4

D.

4
.
5

Cho hàm số y = x − 2 x − 3 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
4

2

A. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị .

B. Hàm số chỉ có đúng hai điểm cực trị .

C. Hàm số chỉ có đúng ba điểm cực trị .

D. Hàm số không có cực trị .

Giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 3x 2 + mx − 1 có hai cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = 6

A. 1 .

Câu 28.

5
.
4

V1
.
V2

B. −1 .

D. −3 .

C. 3 .

Hàm số y = − x 2 + 3 x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
3

A.  ; +  .
2


3 
B.  ;3  .
2 

 3
C.  0;  .
 2

3

D.  −;  .
2


Câu 29. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong các hàm số ở bốn phương án
A, B, C , D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y

x3

3x 2

2

B. y

x3

3x 1

x3

C. y

3x 2

2 D. y

x4

3x 2

2

Câu 30. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông đường chéo AC 2 2 a . Mặt bên SAB
là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với ( ABCD ) . Thể tích của khối chóp
S . ABCD là:

A. a 3
Câu 31. Cho hàm số y =

B.

4 3 a3
3

C.

3 a3
6

D.

2 3 a3
3

ax − 1
có đồ thị như dưới đây. Tính giá trị biểu thức T = a + 2b + 3c
bx + c

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 5 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

A. T = 1 .

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

C. T = 3 .

B. T = 2 .

D. T = 4 .

Câu 32. Số nghiệm của phương trình 2sin x − 3 = 0 trên đoạn đoạn  0; 2  .

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 33. Cho hàm số f ( x ) = cos 2 x − cos x + 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên
1
A. min f ( x ) = − .
8

1
B. min f ( x ) = − .
4

Câu 34. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên

1
C. min f ( x ) = .
8


D. min f ( x ) =

1
.
4

và có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1)( x − 2 ) ( x − 3) . Hỏi hàm số
2

3

f ( x ) có mấy điểm cực trị?
B. 3 .

A. 2 .

D. 5 .

C. 1 .

Câu 35. Hàm số nào sau đây đạt cực đại tại x = 1 ?
A. y = 2 x − x .

C. y = x5 − 5 x 2 + 5 x − 13 .

C. y = x 4 − 4 x + 3 .

D. y = x +

1
.
x

Câu 36. Phương trình sin x − 3cos x = 0 có nghiệm dạng x = arc cot m + k , k  Z thì giá trị m là?

1
3

B. m = .

A. m = −3.
Câu 37. Cho hàm số y
trình f ( x )

C. 3.

D. 5.

f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương

m có ba nghiệm phân biệt.

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 6 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

A. 4

m

0 .

B.

m
m

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

4

.

0

C.

m
m

0
4

.

D. 4

m

0.

Câu 38. Cho khối tứ diện có thể tích V . Gọi V ' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm
V'
của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số
.
V

A.

V'
V

1
.
4

B.

V'
V

5
.
8

C.

V'
V

3
.
8

D.

V'
V

1
.
2

Câu 39. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B , AC = a 2 , biết SA vuông góc với
mặt đáy, SA = a . Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC , ( ) là mặt phẳng đi qua AG và song
song với BC cắt SB, SC lần lượt tại M và N . Tính thể tích V của khối đa diện AMNBC .
A. V =

4 3
a .
9

B. V =

2 3
a .
27

Câu 39. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên

C. V =

5 3
a .
27

D. V =

5 3
a .
54

, hàm số y = f  ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số

h ( x ) = 2 f ( 3x + 1) − 9 x 2 − 6 x + 4 . Hãy chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số h ( x ) nghịch biến trên

.

1

B. Hàm số h ( x ) nghịch biến trên  −1;  .
3

1

C. Hàm số h ( x ) đồng biến trên  −1;  .
3


D. Hàm số h ( x ) đồng biến trên

.

Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích của ba mặt lần lượt là 60cm 2 , 72cm 2 , 81cm 2 . Khi đó thể
tích V của khối hình hộp chữ nhật gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 595.
B. 592.
C. 593.
D. 594.
Câu 42: Tập xác định của hàm số y =

cot x

cos x − 1

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 7 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

A.

 

\ k , k   .
 2


B.

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19



\  + k , k   .C.
2


\ k , k 

.

D.

\ k 2 , k 

.

Câu 43. Một lớp có 12 nam và 18 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh đi dự hội nghị?
A. 216.
Câu 44. Cho hàm số y =

B. 4060.

C. 1255.

D. 24360.

2x −1
có đồ thị ( C ) . Gọi M là điểm bất kỳ thuộc đồ thị ( C ) . Tiếp tuyến của
x −1

đồ thị ( C ) tại M cắt hai tiệm cận của đồ thị ( C ) tại P và Q . Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng
PQ bằng:

A. 3 2 .

B. 4 2 .

C. 2 2 .

D.

2.

Câu 45. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1; 2; 3; 4 ?
A. 60.

B. 24.

C. 48.

D. 11.

Câu 46. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và có giá trị nhỏ nhất bằng 0.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −;0 ) và ( 0;+ )
Câu 47. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x 2 − ( 2m + 1) x + 5 nghịch biến
trên tập xác định.
5
A. −  m  1 .
4

2
B. −  m  1 .
7

7
C. −  m  1 .
2

Câu 48. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + ( 5 − 2m ) x −
A. m  .

B. m  6 .

C. m  −3 .

2
D. −  m  1 .
7

1
− 3 đồng biến trên ( −1; +  )
x +1

D. m  3 .

1 3
x − ( m − 1) x 2 + ( m − 3) x + m 2 − 4m + 1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham
3
số m để hàm số có 5 điểm cực trị.

Câu 49 . Cho hàm số y =

A. m  3 .

B. m  1 .

C. m  4 .

D. −3  m  −1.

Câu 50 . Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có BB ' = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và
AC = 2a . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
1
A. V = a 3 .
3

B. V = 6a 3 .

C. V = a 3 .

D. V =

2 3
a .
3

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 8 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Đáp án
1-B.
11-D.
21-A.
31-A.
41-B.

2-D.
12-C.
22-C.
32-D.
42-C.

3-A.
13-A.
23-B.
33-A.
43-B.

4-B.
14-B.
24-A.
34-A.
44-C.

5-C.
15-C.
25-D.
35-A.
45-C.

6-C.
16-B.
26-C.
36-B.
46-A.

7-D.
17-D.
27-D.
37-D.
47-D.

8-A.
18-C.
28-C.
38-D.
48-D.

9-B.
19-B.
29-A.
39-D.
49-A.

10-B.
20-A.
30-B.
40-C.
50-C.

Lời giải chi tiết
hanhnguyentracnghiemonline@gmail.com
Câu 1.

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?
A. tan x

99 .

B. cos 2 x

2
. C. cot 2018x
3

2

2017 . D. sin 2 x

3
.
4

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, FB: Nguyễn Hạnh
Chọn B


2
3

1 là nên phương trình cos 2 x

2
vô nghiệm.
3

2

hanhnguyentracnghiemonline@gmail.com
Câu 2.

Số giao điểm của đồ thị hàm số y
A. 3 .

x3

2 và đường thẳng y

x

B. 0 .

2 x 1 là:

C. 2 .

D. 1 .

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, FB: Nguyễn Hạnh
Chọn D
Xét phương trình hoành độ giao điểm x3
Đặt x

t

1
t
t

x

2

0 , phương trình (1) trở thành t

2x 1
1
t

3

3t

x3
1
t

3x 1

1

0 1

0

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 9 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

1
t3

t3
t3

t

3

1

5
2

x

3

1

5

1

2
3

1

3

1

2

1
t3 1

t3

1

t3

1

5
5
2

3

t

3

1

5
2

1

5
2

1

3

5

2

5

0

2

t

5

0

2

3

1

5

3

1

2

5
2

2
t

3

1

5
2

x

3

1

5

1

2
3

3

1

1

5
2

5

3

1

5
2

2
Nên phương trình (1) có một nghiệm.
Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số y

x3

x

2 và đường thẳng y

2 x 1 là 1.

Lưu ý: Khi giải trắc nghiệm ta có thể giải phương trình (1) bằng cách bấm máy tính, ta được 1
nghiệm như sau.

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số y

x3

x

2 và đường thẳng y

2 x 1 là 1.

nguyentuanblog1010@gmail.com
Câu 3.

Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A. y = x3 − 1 .

B. y = x3 + 3x 2 + 1 .

C. y = x3 − x .

D. y = x 4 + 3x 2 + 2 .

Lời giải
Tác giả: Phạm Chí Tuân, FB: Tuân Chí Phạm
Chọn A
+ Hàm số y = x3 − 1 có tập xác định D =

,

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 10 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Có: y ' = 3x 2  0 , x 

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

nên hàm số đồng biến trên

.

Do đó hàm số y = x3 − 1 không có cực trị. Vậy đáp án A đúng.
+ Hàm số y = x3 + 3x 2 + 1 có tập xác định D =

.

x = 0
Có: y ' = 3x 2 + 6 x ; y ' = 0  3x 2 + 6 x = 0  
.
 x = −2

Quan sát dấu của y ' ta thấy hàm số y = x3 + 3x 2 + 1 có hai cực trị. Vậy đáp án B sai.
+ Hàm số y = x3 − x có tập xác định D =

.


3
x =
3
Có: y ' = 3x 2 − 1 ; y ' = 0  3 x 2 − 1 = 0  
.

3
x = −
3


Quan sát dấu của y ' ta thấy hàm số y = x3 − x có hai cực trị. Vậy đáp án C sai.
+ Hàm số y = x 4 + 3x 2 + 2 có tập xác định D =

(

.

)

Có: y ' = 4 x3 + 6 x = 2 x 2 x 2 + 3 ; y ' = 0  2 x = 0  x = 0.

Quan sát dấu của y ' ta thấy hàm số y = x 4 + 3x 2 + 2 có một cực trị. Vậy đáp án D sai.
nguyentuanblog1010@gmail.com
Câu 4.

Cho hàm số y = f ( x ) . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì f '' ( x0 )  0 hoặc f '' ( x0 )  0 .
B. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f ' ( x0 ) = 0 .
C. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì f ' ( x0 ) = 0 .
D. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0 .
Lời giải
Tác giả: Phạm Chí Tuân, FB: Tuân Chí Phạm

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 11 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Chọn B
+ Khẳng định A sai.


 y ' ( 0) = 0
Thật vây, xét hàm số y = x 4 với mọi x  . Ta có y ' = 4 x 3 ; y '' = 12 x 2 . Suy ra 

 y '' ( 0 ) = 0
nhưng x = 0 vẫn là điểm cực tiểu của hàm số vì x = 0 là nghiệm bội lẻ của phương trình y ' = 0
và qua x = 0 ta có y ' đổi dấu từ ( + ) sang ( − )
Để khẳng định A đúng thì ta cần phải xét thêm yếu tố là hàm số y = f ( x ) có đạo hàm cấp hai
khác 0 tại điểm x0 .
+ Khẳng định C sai.
Thật vậy, xét hàm số y = x = x 2 có tập xác định D =
Có: y ' =

x
x

2

=

.

x
 hàm số không có đạo hàm tại x = 0 .
x

Bảng biến thiên:

Qua bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số y = x vẫn đạt cực trị tại x = 0 dù tại đó y ' ( 0 ) không
xác định.
+ Khẳng định D sai.
Thật vậy, xét hàm số y = x 2 có tập xác định D =

.

Có y ' = 2 x  y ' = 0  x = 0
Bảng biến thiên.

Quan sát bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số đạt cực trị tại x = 0 và y ' ( 0 ) xác định.
+ Khẳng định B đúng vì qua hai ví dụ đã xét ở các khẳng định C và D ta nhận thấy hàm số
y = f ( x ) có thể đạt cực trị tại điểm x0 mà tại đó f ' ( x0 ) = 0 hoặc f ' ( x0 ) không xác định.
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 12 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

trichinhsp@gmail.com
Câu 5.

Trong giỏ có 5 đôi tất khác màu, các chiếc tất cùng đôi thì cùng màu. Lấy ngẫu nhiên ra 2 chiếc.
Tính xác suất để 2 chiếc đó cùng màu?
A.

1
.
24

B.

1
.
18

C.

1
.
9

D.

1
.
5

Lời giải
Tác giả: Nguyễn Trí Chính, FB: Nguyễn trí Chính
Chọn C
Lấy 2 chiếc từ 10 chiếc tất, số cách lấy là:  = C102 = 45
Lấy 2 chiếc cùng màu từ 10 chiếc tất, số cách lấy là: A = C51 = 5
Xác suất để lấy được một đôi tất cùng màu: P =

Câu 6.

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y =
A. m  −1 .

B. m  −1 .

A


=

1
. Chọn C
9

 −  
sin 2 x − 1
đồng biến trên 
; 
sin 2 x + m
 12 4 
C. m 

1
.
2

D. m  1 .

Lời giải
Tác giả: Nguyễn Trí Chính, FB: Nguyễn trí Chính
y

π
2

O


x

6

Chọn C
y=

 −  
sin 2 x − 1
1) ; x  
; 
(
sin 2 x + m
 12 4 −

−1
−

 2x  
 sin 2 x  1
x 
6
2
2
12
4

Đặt t = sin2x ,

−1
 t 1
2

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 13 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Hàm số (1) : y =

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

t − 1 −1
 t 1
;
t+m 21
1
 1 
−m  −
m


Điều kiện: −m   − ;1 
2 
2

 2 
1  −m
 m  −1

yx/ =

m +1

(t + m)

2

.tx/ , Có tx/ = 2 cos2 x . Khi

t −1
Hàm số y =
đồng biến trên
t+m

 −  
−

 2x 
; 
 0  cos2x  1  tx/  0 x  
6
2
 12 4 

 1 
 − ;1
 2 

 /
m +1 /
.t  0; tx/  0
 yx =
2 x

(t + m)


1
m  −1   m
2


(

)

m  −1
1

 m

1
2
m  −1   m

2

anhtuanqh1@gmail.com
Câu 7.

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị ( C ) và lim f ( x ) = 2 , lim f ( x ) = −2 . Mệnhđề nào sau đây
x →−

x →+

đúng?
A. ( C ) không có tiệm cận ngang.
B. ( C ) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = −2 .
C. ( C ) có đúng một tiệm cận ngang.
D. ( C ) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = −2 .
Lời giải
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, FB: Nguyễn Ngọc Minh Châu
Chọn D.
Câu 8.

Khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a có thể tích V bằng:
A. V =

4a 3 2
.
3

B. V =

a3 2
.
3

C. V =

a3 3
.
6

D. V =

a3 2
.
12

Lời giải
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, FB: Nguyễn Ngọc Minh Châu
Chọn A.

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 14 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

S ABCD = ( 2a ) = 4a 2 .
2

Gọi O = AC  BD  SO ⊥ ( ABCD ) .
AO =

1
AC = a 2  SO = SA2 − AO 2 = a 2 .
2

1
4a3 2
.
V = .SO.S ABCD =
3
3

hongvanlk69@gmail.com
Câu 9:

Khối đa diện đều loại {3; 4} có số cạnh là:
A. 10 .

B. 12 .

C. 14 .

D. 8 .

Lời giải
Tác giả:Lê Thị Hồng Vân, FB: Rosy Cloud
Chọn B
Khối đa diện đều loại {3; 4} là khối bát diện đều nên có số cạnh là 12 .

−3x 2 + 2 x + 1
Câu 10: Số tiệm cận của đồ thị hàm số y =
là:
x
A. 3 .
B. 1 .
C. 0 .

D. 2 .

Lời giải
Tác giả:Lê Thị Hồng Vân, FB: Rosy Cloud
Chọn B
1
Tập xác định của hàm số đã cho là D = [ − ;1] \{0} nên đồ thị của hàm số không có tiệm cận
3
ngang.

Ta có lim y = +;lim y = − nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 0
x → 0+

x → 0−

Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số y =

−3x 2 + 2 x + 1
là 1.
x

thienhuongtth@gmail.com
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 15 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 11: Cho hàm số y = f ( x ) . Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 3 − x )
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. ( 4; 7 ) .

B. ( 2;3) .

C. ( −; −1) .

D. ( −1; 2 ) .

Lời giải
Họ và tên tác giả: Nguyễn Văn Thanh Tên FB: Thanh Văn Nguyễn
Chọn D
Xét x  3
g ( x ) = f (3 − x )  g ' ( x ) = − f ' (3 − x )

Hàm số g ( x ) đồng biến  g ' ( x )  0  f ' ( 3 − x )  0

3 − x  −1
x  4
. Do đó −1  x  2


1  3 − x  4 −1  x  2
Xét x  3
g ( x ) = f ( x − 3)  g ' ( x ) = f ' ( x − 3)

Hàm số g ( x ) đồng biến  g ' ( x )  0  f ' ( x − 3)  0

−1  x − 3  1 2  x  4
. Do đó 3  x  4 hoặc x  7


x − 3  4
x  7
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x3 + 3x + 1 trên đoạn 1;3 là
A. min f ( x ) = 3 .
1;3

B. min f ( x ) = 6 .
1;3

C. min f ( x ) = 5 .
1;3

D. min f ( x ) = 37 .
1;3

Lời giải
Họ và tên tác giả: Nguyễn Văn Thanh Tên FB: Thanh Văn Nguyễn
Chọn C
Hàm số f ( x ) = x3 + 3x + 1 liên tục trên đoạn 1;3
f  ( x ) = 3x 2 + 3  0, x  1;3 ; f (1) = 5 ; f ( 3) = 37

Vậy min f ( x ) = 5 .
1;3

duyphuongdng@gmail.com

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 16 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 13. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân tại A với

AB = AC = a, BAC = 120 , mặt bên ( AB ' C ') tạo với mặt đáy ( ABC ) một góc 60 . Gọi M là
điểm thuộc cạnh A ' C ' sao cho A ' M = 3MC ' . Tính thể tích V của khối chóp CMBC ' .
A. V =

a3
.
32

B. V =

a3
.
8

C. V =

a3
.
24

D. V =

3a 3
.
8

Lời giải

Tác giả : Đinh Thị Duy Phương, FB: Đinh Thị Duy Phương
Chọn A
A

C

B

A'

M
C'

a
I
B'

Gọi I là trung điểm của B ' C '  A ' I ⊥ B ' C '  IA ' B ' = 60  A ' I =

a
.
2

B ' C ' ⊥ A ' I
a 3
Ta có 
.
 ( ( AB ' C ') ; ( ABC ) ) = AIA ' = 60  AA ' =
2
 B ' C ' ⊥ AA '

Lại có
1
S A 'CC '
4
1
 VCMBC ' = VBA 'CC '
4
1 1
1
= . VABC . A ' B 'C ' = .S ABC . AA '
4 3
12
1 1
1 2 3 a 3 a3
= . AB 2 sin120. AA ' =
a . .
=
12 2
24
2
2
32
S MCC ' =

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 17 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 14. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
x

–∞

1

y'

1

y

+∞

+∞
–∞

A. y =

2x +1
.
2x + 3

B. y =

1

x +1
.
x −1

C. y =

x +1
.
1− x

D. y =

x−2
.
x −1

Lời giải
Tác giả : Đinh Thị Duy Phương, FB: Đinh Thị Duy Phương
Chọn B
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1 , tiệm cận ngang y = 1 và hàm số nghịch biến trên mỗi
khoảng xác định nên chọn B.
Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y =

x +1
có đúng
x − 3x 2 − m
3

một tiệm cận đứng.
 m0
A. 
.
 m  −4

 m0
B. 
.
 m  −4

 m0
C. 
.
 m  −4

D. m

.

Lời giải

Tác giả : Nguyễn Đức Duẩn

FB: Duan Nguyen Duc

Chọn C
Xét phương trình x3 − 3x 2 − m = 0  x3 − 3x 2 = m (*)
Số nghiệm của (*) là số giao điểm của đường thẳng y = m và đồ thị hàm số y = f ( x ) .
Xét hàm số f ( x) = x3 − 3x 2 có f  ( x ) = 3x 2 − 6 x,

x = 0
f ( x) = 0  
x = 2

Bảng biến thiên của hàm f ( x )

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 18 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

x +1
có đúng một tiệm cận đứng thì phương trình (*) phải thỏa mãn một
x − 3x 2 − m
trong các trường hợp sau:

Đồ thị của hàm số y =

3

+) TH1: Phương trình (*) có duy nhất nghiệm x  −1 .
 m  −4
Dựa vào BBT ta thấy phương trình (*) có nghiệm duy nhất x  −1 khi 
m  0

+) TH2: Phương trình (*) có 2 nghiệm trong đó có 1 nghiệm x = −1 và một nghiệm kép
Dựa vào BBT ta thấy phương trình (*) có 2 nghiệm trong đó có 1 nghiệm x = −1
và một nghiệm kép khi m = −4
 m0
Kết hợp hai trường hợp ta có giá trị của tham số thỏa mãn đề bài là 
 m  −4

Câu 16. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên  a; b . Hãy chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên đoạn  a; b .
B. Hàm số luôn có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn  a; b .
C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  a; b .
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu trên đoạn  a; b .
Lời giải
Tác giả : Nguyễn Đức Duẩn

FB: Duan Nguyen Duc

Chọn B
Theo định lý về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn ( SGK lớp 12 cơ bản
trang 20)
ptpthuyedu@gmail.com
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 19 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 17. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 −3x2 + x+m xét trên đoạn  2; 4 , m0 là giá trị của tham
số m để M đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng.
A. 1  m0  5 .

B. −7  m0  −5 .

C. −4  m0  0 .

D. m0  −8 .

Lời giải
Tác giả : Phạm Thị Phương Thúy, FB: thuypham
Chọn D
Xét hàm số f ( x) = x3 − 3x 2 + x + m trên  2; 4 , hàm số liên tục trên R
Có f ( x) = 3x2 − 6x + 1 = 0 (VN)  f ( x)  0 (x  2;4)
 f ( x) = x3 − 3x 2 + x + m đồng biến trên  2; 4
f (2) = m − 2 ; f (4) = m + 20

Nên max f ( x) = m + 20; min f ( x) = m − 2
 2;4
 2;4




Do đó M = max y = max f ( x) = max  m − 2 ; m + 20 
 2;4 
 2;4 




Ta có 2.M  m − 2 + m + 20  m − 2 − m − 20 = 22, m
 M  11, m

 m − 2 = m + 20

Dấu bằng xảy ra  
 m = −9

(m − 2)(m + 20)  0

Vậy M min = 11  m = −9
Do đó ta có m0 = −9 .
ptpthuyedu@gmail.com
Câu 18. Đồ thị hàm số nào nào sau đây không có tiệm cận đứng
A. y =

−1
.
x

B. y =

1
.
x + 2x +1
2

C. y =

x−3
x+2

.

D. y =

3x − 1
.
x2 −1

Lời giải
Tác giả : Phạm Thị Phương Thúy, FB: thuypham
Chọn C
Tập xác định: D = [3; + )
Ta có x + 2 = 0  x = −2
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 20 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Vì −2  (3; + ) nên không tồn tại lim+ y; lim− y
x →−2

Vậy đồ thị hàm số y =

x−3
x+2

x →−2

không có tiệm cận đứng.

Slowrock321@gmail.com
Câu 19. Cho hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và cực tiểu tại x = −2 .
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và cực đại tại x = 0 .
C. Hàm số đạt cực đại tại x = −2 và cực tiểu tại x = 0 .
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 2 và cực tiểu tại x = 0 .
Lời giải

Tác giả : Đỗ Minh Đăng, FB: Johnson Do
Chọn B
+ TXĐ: D =

.

+ y = 3 x 2 − 6 x .

x = 0
y = 0  3 x 2 − 6 x = 0  
x = 2
+ BBT:

Vậy hàm số đạt cực đại tại x = 0 và cực tiểu tại x = 2 .
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y =

x+m
có giá trị lớn nhất trên
x + x +1
2

nhỏ hơn

hoặc bằng 1.
A. m  1 .

B. m  1 .

C. m  −1 .

D. m  −1 .

Lời giải
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 21 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Chọn A
+ TXĐ: D =

.

+ lim y = 0
x →

+ y =

− x 2 − 2mx + 1 − m

(x

2

+ x + 1)

2

.

y = 0  − x 2 − 2mx + 1 − m = 0 (*)

(*) = m2 − m + 1  0, m 

nên (*) có 2 nghiệm phân biệt x1  x2 , m 

+ BBT:

Vậy hàm số đạt giá trị lón nhất là f ( x2 ) =
YCBT 

1
−2m + 2 m − m + 1 + 1
2

1
2 x2 + 1

với x2 = −m + m2 − m + 1

 1  1 − 2m + 2 m2 − m + 1  1 ( vì f ( x2 )  0  2 x2 + 1  0 )

m  0

 m 2 − m + 1  m   m  0
 m 1

2
2
 m − m + 1  m


phuongthao.nguyenmaths@gmail.com
Câu 21. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên tập
A. y = − x3 + x 2 − 10 x + 1 .
C. y =

x +1
x2 + 1

.

B. y = x 4 + 2 x 2 − 5 .
D. y = cot 2 x .

.

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Thị Phương Thảo, FB: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chọn A
Ta loại ngay hai đáp án D ( có TXĐ không phải
nghịch biến)

) và B ( luôn có cả khoảng đồng biến và

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 22 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Kiểm tra đáp án A ta có:
2

1  29

y ' = −3x + 2 x − 10 = −3  x −  −  0, x 
3
3

2

Do đó hàm số nghịch biến trên

suy ra chọn đáp án A.

phuongthao.nguyenmaths@gmail.com
Câu 22. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) trên đoạn  0; 2
là:

A. Max f ( x ) = 2 .

B. Max f ( x ) = 2 .

C. Max f ( x ) = 4 .

D. Max f ( x ) = 0 .

0;2

0;2

0;2

0;2

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Thị Phương Thảo, FB: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chọn C
Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn  0; 2 hàm số f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng 4 khi x = 2
Suy ra Max f ( x ) = 4
0;2

Mar.nang@gmail.com
Câu 23. Có tất cả bao nhiêu khối đa diện đều
A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 4.

Lời giải
Tác giả : Lê Đình Năng, FB: Lê Năng
Chọn B
Có tất cả 5 khối đa diện đều là: Khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều (hay khối
tám mặt đều), khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều.
Câu 24. Cho y = f ( x) có bảng biến thiên như sau:
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 23 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây
A. ( −1;5 ) .

B. ( −; −1) .

C. ( −;5) .

D. ( −1; + ) .

Lời giải
Tác giả : Lê Đình Năng, FB: Lê Năng
Chọn A
Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số y = f ( x) đồng biến trên các khoảng: ( −; −1) và

( 5; + ) ,

nghịch biến trên khoảng ( −1;5 ) .

huechay75@gmail.com
Câu 25. Cho hình chóp S. ABC , M và N là các điểm thuộc các cạnh SA và SB sao cho MA = 2SM ,
SN = 2 NB , ( ) là mặt phẳng qua MN và song song với SC . Kí hiệu ( H1 ) và ( H 2 ) là các khối
đa diện có được khi chia khối chóp S. ABC bởi mặt phẳng ( ) , trong đó ( H1 ) chứa điểm S ,

( H2 )
A.

chứa điểm A ; V1 và V2 lần lượt là thể tích của ( H1 ) và ( H 2 ) . Tính tỉ số

4
3

B.

5
.
4

3
4

C.

D.

V1
.
V2

4
.
5

Lờigiải
Tácgiả : Phạm Thị Ngọc Huệ, FB: Phạm Ngọc Huệ

Chọn D
S

M

C
Q

N
A

P

B
j

E
J

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 24 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Mp ( ) qua MN và song song với SC . Mp ( ) cắt BC và AC tại P và Q thì ta có:
BP BN 1
=
=
NP SC nên BC BS 3 . Ta có : MN , PQ , AB đồng qui tại E .

Áp dụng định lí Menelauyt trong tam giác SAB ,ta có :
MS EA NB
1 EA 1
.
.
=1 .
. = 1  EA = 4 EB
MA EB NS
2 EB 2
QC EA PB
.
.
=1
QA
EB
PC
ABC
Áp dụng định lí Menelauyt trong tam giác
ta có :
QC 1
QC 1

.4. = 1 
=  QC = 1
QA 2
QA 2
CA 3
VM .QAE
VS . ABC

=

AM SQAE 2 AQ EA 2 2 4 16
16
.
= .
.
=
=
 VM .QAE = VS . ABC
SA SABC 3 CA AB 3 3 3 27
27

1
VN . PBE BN SBPE 1 BE BP 1 1 1 1
= . . =
 VN . BPE = VS . ABC
=
.
= .
27
VS . ABC BS SABC 3 BA BC 3 3 3 27

15
 16 1 
V( H2 ) = VM . AEQ − VN . BEP =  − Vs. ABC = Vs. ABC
27
 27 27 
V( H1 ) = Vs. ABC − V( H 2 ) =

Vậy:

Câu 26.

V( H1 )
V( H 2 )

=

12
Vs. ABC
27

12 4
= .
15 5

Cho hàm số y = x − 2 x − 3 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
4

2

A. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị .

B. Hàm số chỉ có đúng hai điểm cực trị .

C. Hàm số chỉ có đúng ba điểm cực trị .

D. Hàm số không có cực trị .
Lời giải

Tác giả : Phạm Thị Ngọc Huệ, FB: Phạm Ngọc Huệ
Chọn C.
Ta có: y ' = 4 x 3 − 4 x = 4 x ( x 2 − 1)

x = 0
y' = 0  
 x = 1
x

y

−

−1


0

0
+

0

+

1


0

+

Vì y  đổi dấu ba lần nên hàm số có đúng 3 điểm cực trị.
vungoctan131@gmail.com

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 25 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Câu 27.

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 3x 2 + mx − 1 có hai cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = 6

A. 1 .

B. −1 .

D. −3 .

C. 3 .
Lời giải

Tác giả : Vũ Ngọc Tân, FB: Vũ Ngọc Tân .
Chọn D
Ta có: y ' = 3x 2 − 6 x + m = 0 (1) .
Để hàm số có hai cực trị x1 , x2 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt,
Khi đó:  ' = 9 − 3m  0  m  3 (*) .
Mà theo yêu cầu bài toán x1 , x2 thỏa mãn: x12 + x22 = 6  ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 6 ( 2 ) .
2

 x1 + x2 = 2
m

Mặt khác theo Viet ta có: 
m , thay vào ( 2 ) ta được: 4 − 2. = 6  m = −3 , thỏa mãn
3
x1 x2 =

3


điều kiện (*) .
Vậy m = −3 .
Câu 28.

Hàm số y = − x 2 + 3 x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
3

A.  ; +  .
2


3 
B.  ;3  .
2 

 3
C.  0;  .
 2

3

D.  −;  .
2


Lời giải
Tác giả : Vũ Ngọc Tân, FB: Vũ Ngọc Tân .
Chọn C
TXĐ: D =  0;3 .
Ta có: y ' =

−2 x + 3

3
=0 x= .
2
2 − x 2 + 3x

Bảng biến thiên
x

3
2

0

y

+

3

0Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 26 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

y

 3
Căn cứ vào bảng biến thiên thì hàm số đồng biến trên khoảng  0;  .
 2

nvthang368@gmail.com
Câu 29. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong các hàm số ở bốn phương án
A, B, C , D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y

x3

3x 2

B. y

2

x3

3x 1

x3

C. y

3x 2

2 D. y

x4

3x 2

2

Lời giải
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Facebook: Nguyễn Thắng
Chọn A
Đồ thị không phải là của hàm số bậc 4 nên loại D
Đồ thị là của hàm số bậc 3 có hệ số a > 0 nên loại C
Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nên đạo hàm có 2 nghiệm phân biệt
Xét đạo hàm: A. y '

3x 2

6 x có 2 nghiệm phân biệt ⇒ Chọn A

nvthang368@gmail.com
Câu 30. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông đường chéo AC 2 2 a . Mặt bên SAB
là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với ( ABCD ) . Thể tích của khối chóp
S . ABCD là:

A. a 3

B.

4 3 a3
3

C.

3 a3
6

D.

2 3 a3
3

Lời giải
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 27 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Facebook: Nguyễn Thắng
Chọn B
S

C

B

H
A
D

Hạ đường cao SH của tam giác SAB thì SH là đường cao của hình chóp
Trong hình vuông ABCD: AC

2 2a

AB

2a; S ABCD

Trong tam giác đều ABC: AB

2a

SH

⇒ VS . ABCD

1
. a 3.4a 2
3

4a 2

2a.

3
2

a 3

4 3 a3
⇒ Chọn B
3

nhnhom@gmail.com
Câu 31. Cho hàm số y =

A. T = 1 .

ax − 1
có đồ thị như dưới đây. Tính giá trị biểu thức T = a + 2b + 3c
bx + c

B. T = 2 .

C. T = 3 .

D. T = 4 .

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Minh Thuận, FB: Minh Thuận
Chọn A
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 28 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Đồ thị nhận x = 1 là tiệm cận đứng 

−c
= 1  b = −c .
b

Đồ thị nhận y = 2 là tiệm cận ngang 
Đồ thị đi qua điểm ( 0;1) 

a
= 2  a = 2b .
b

a.0 − 1
= 1  c = −1  b = 1  a = 2 .
b.0 + c

Vậy T = a + 2b + 3c = 2 + 2(1) + 3(−1) = 1 .
Câu 32. Số nghiệm của phương trình 2sin x − 3 = 0 trên đoạn đoạn  0; 2  .

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải
Tác giả : Nguyễn Minh Thuận, FB: Minh Thuận
Chọn D
Tự luận

x = + k 2
x = + k 2


3
 
3
3
2sin x − 3 = 0  sin x =
 sin x = sin    

,k 
2
3
 x =  −  + k 2
 x = 2 + k 2

3
3

- Xét x =


3

+ k 2

0  x  2  0 


3

+ k 2  2  −

Chỉ có một nghiệm x =
- Xét x =


3


3

 k 2 

5
1
5
− k k =0
3
6
6

  0; 2 

2
+ k 2
3

0  x  2  0 

2
2
4
1
2
+ k 2  2  −
 k 2 
− k k=0
3
3
3
3
3

Chỉ có một nghiệm x =

2
  0; 2 
3

Vậy phương trình có 2 nghiệm thuộc đoạn  0; 2  .
xuantoan204@gmail.com
Câu 33. Cho hàm số f ( x ) = cos 2 x − cos x + 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trênHãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 29 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

1
A. min f ( x ) = − .
8

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

1
B. min f ( x ) = − .
4

1
C. min f ( x ) = .
8

D. min f ( x ) =

1
.
4

Lời giải
Tác giả : Bùi Xuân Toàn, FB:Toan Bui
Chọn A
Hàm số được viết lại f ( x ) = 2cos2 x − cos x .
Đặt t = cos x . Với mọi x 

suy ra t   −1;1 .

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số g ( t ) = 2t 2 − t trên  −1;1 .
1
Ta có g ' ( t ) = 4t − 1 ; g ' ( t ) = 0  t = .
4

1
1
g ( −1) = 3; g (1) = 1; g   = − .
8
4
1
Vậy min f ( x ) = − .
8

Câu 34. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên

và có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1)( x − 2 ) ( x − 3) . Hỏi hàm số
2

3

f ( x ) có mấy điểm cực trị?
A. 2 .

B. 3 .

C. 1 .

D. 5 .

Lời giải
Tác giả : Bùi Xuân Toàn, FB:Toan Bui
Chọn A

 x = −1
Ta có f ' ( x ) = 0   x = 2

 x = 3
Bảng biến thiên

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 30 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Do đó hàm số f ( x ) có hai điểm cực trị.

phuongthu081980@gmail.com
Câu 35. Hàm số nào sau đây đạt cực đại tại x = 1 ?
A. y = 2 x − x .

C. y = x5 − 5 x 2 + 5 x − 13 .

C. y = x 4 − 4 x + 3 .

D. y = x +

1
.
x

Lời giải
Tác giả :Nguyễn Thị Phương Thu, FB: Nguyễn Phương Thu
Chọn A
TXĐ: D =  0; + )
Hàm số liên tục và có đạo hàm trên ( 0;+ )
1
1

−1  y ' = 0 
− 1 = 0  x = 1
x
x

  xCĐ = 1
1

y '' = −
 y '' (1)  0

2x x


y' =

Câu 36. Phương trình sin x − 3cos x = 0 có nghiệm dạng x = arc cot m + k , k  Z thì giá trị m là?

1
3

B. m = .

A. m = −3.

C. 3.

D. 5.

Lời giải
Tác giả :Nguyễn Thị Phương Thu, FB: Nguyễn Phương Thu
Chọn A
Với sin x = 0 thay vào phương trình suy ra cos x = 0 , loại vì sin 2 x + cos 2 x = 1; x  R
Ta có: sin x − 3cos x = 0  3cos x = sin x  cot x =

m=

1
1
 x = arc cot + k , k  Z
3
3

1
3

hungvn1985@gmail.com
Câu 37. Cho hàm số y
trình f ( x )

f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương

m có ba nghiệm phân biệt.

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 31 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

A. 4

m

0 .

B.

m
m

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

4

.

0

m
m

C.

0
4

D. 4

.

m

0.

Lời giải
Tác giả : Phạm Ngọc Hưng, FB: Phạm Ngọc Hưng
Chọn A
Số nghiệm của phương trình f ( x )
thẳng y

m bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y

f x và đường

m.

Dựa vào đồ thị, điều kiện để phương trình có 3 nghiệm phân biệt là

4

m

0

Câu 38. Cho khối tứ diện có thể tích V . Gọi V ' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm
V'
của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số
.
V

A.

V'
V

1
.
4

B.

V'
V

5
.
8

C.

V'
V

3
.
8

D.

V'
V

1
.
2

Lời giải
Tác giả : Phạm Ngọc Hưng, FB: Phạm Ngọc Hưng
Chọn D

Giả sử khối tứ diện là ABCD . Gọi E , F , G, H , I , J lần lượt là trung điểm
của AB, AC , AD, BC , CD, BD .
Ta có

VAEFG
V

AE AF AG
AB AC AD

Tương tự VBEHJ
Do đó V

V

VAEFG

VBEHJ

VCHIF

VDGIJ

1
V ;VCHIF
8

1
8

VAEFG

1
V ;VDGIJ
8

V
1
V . Vậy
2
V

1
V
8
1
V
8

1
2

Congnhangiang2009@gmail.com”
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 32 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 39. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B , AC = a 2 , biết SA vuông góc với
mặt đáy, SA = a . Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC , ( ) là mặt phẳng đi qua AG và song
song với BC cắt SB, SC lần lượt tại M và N . Tính thể tích V của khối đa diện AMNBC .
A. V =

4 3
a .
9

B. V =

2 3
a .
27

C. V =

5 3
a .
27

D. V =

5 3
a .
54

Lời giải
Tác giả : Hoàng Thị Thanh Nhàn, FB: Hoàng Nhàn
Chọn D

S

α
N
G
M

C

A
D
B

Do ( ) đi qua G  ( SBC ) , song với BC nên ( ) cắt mặt phẳng ( SBC ) theo giao tuyến MN
qua G và song song với BC .


SM SN 2
=
= .
SB SC 3VS . AMN SM SN 2 2 4
=
.
= . = .
VS . ABC
SB SC 3 3 9VAMNCB 5
= .
VS . ABC 9

Do ABC tam giác vuông cân tại B , AC = a 2 nên SABC

1
a 2 a2
= .a 2.
=
2
2
2

a3
1
1 a2
Do SA ⊥ ( ABC ) nên VS . ABC = SABC .SA = . .a =
.
3
3 2
6
5
5 a3 5 3
 VAMNCB = .VS . ABC = . =
a .
9
9 6 54
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 33 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Congnhangiang2009@gmail.com”
Câu 39. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên

, hàm số y = f  ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số

h ( x ) = 2 f ( 3x + 1) − 9 x 2 − 6 x + 4 . Hãy chọn khẳng định đúng:

A. Hàm số h ( x ) nghịch biến trên

.

1

B. Hàm số h ( x ) nghịch biến trên  −1;  .
3

1

C. Hàm số h ( x ) đồng biến trên  −1;  .
3


D. Hàm số h ( x ) đồng biến trên

.
Lời giải
Tác giả : Hoàng Thị Thanh Nhàn, FB: Hoàng Nhàn

Chọn C
h ( x ) = 2 f ( 3x + 1) − 9 x 2 − 6 x + 4  h ( x ) = 6 f  ( 3x + 1) − 6 ( 3x + 1) .

Xét bất phương trình h ( x )  0  6 f  ( 3x + 1) − 6 ( 3x + 1)  0  f  ( 3x + 1)  3x + 1 (*)

Quan sát hình vẽ ta thấy: Xét trên khoảng ( −2; 4 ) thì f  ( x )  x  −2  x  2 .
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 34 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

1
 ( * )  −2  3 x + 1  2  − 1  x  .
3
1

 Hàm số h ( x ) đồng biến trên  −1;  .
3


kimoanh0102@gmail.com
Câu 41: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích của ba mặt lần lượt là 60cm 2 , 72cm 2 , 81cm 2 . Khi đó thể
tích V của khối hình hộp chữ nhật gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 595.
B. 592.
C. 593.
D. 594.
Lời giải
Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh, FB: Bùi Thị Kim Oanh
Chọn B
Giả sử khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c.
Khi đó thể tích khối hộp chữ nhật là: V = abc .
Từ giả thiết ta có
ab = 60
2

2
bc = 72  ( abc ) = 60.72.81 = 349920. Hay V = 349920  V = 349920  591,54.
ca = 81


Vậy thể tích V của khối hình hộp chữ nhật gần nhất với giá trị 592.
Câu 42: Tập xác định của hàm số y =
A.

 

\ k , k   .
 2


cot x

cos x − 1

B.



\  + k , k   .C.
2


\ k , k 

.

D.

\ k 2 , k 

.

Lời giải
Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh, FB: Bùi Thị Kim Oanh
Chọn C
sin x  0
 x  k
Điều kiện xác định của hàm số là 

( k, l 
cos x  1
 x  l 2

Vậy, tập xác định của hàm số y =

cot x

cos x − 1

\ k , k 

)

 x  k , k  .

.

thaygiaothaogiay@gmail.com
Câu 43. Một lớp có 12 nam và 18 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh đi dự hội nghị?
A. 216.

B. 4060.

C. 1255.

D. 24360.

Lời giải
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 35 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Tác giả : Đinh Phước Tân, FB: Tân Độc
Chọn B
3
Số cách chọn 3 học sinh bất kỳ trong 30 học sinh là C30
= 4060 .

Câu 44. Cho hàm số y =

2x −1
có đồ thị ( C ) . Gọi M là điểm bất kỳ thuộc đồ thị ( C ) . Tiếp tuyến của
x −1

đồ thị ( C ) tại M cắt hai tiệm cận của đồ thị ( C ) tại P và Q . Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng
PQ bằng:

A. 3 2 .

B. 4 2 .

C. 2 2 .

D.

2.

Lời giải

Tác giả : Đinh Phước Tân, FB: Tân Độc
Chọn C
1 

Giả sử M  a; 2 +
 thuộc đồ thị ( C ) (với a  1 ).
a −1 

y = −

y=−

1

( x − 1)

2

1

( a − 1)

2

. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại M có dạng:

( x − a) + 2 +

1
.
a −1

Tiếp tuyến này cắt đường tiệm cận đứng x = 1 và đường tiệm cận ngang y = 2 lần lượt tại
 2a 
P 1;
 và Q ( 2a − 1; 2 ) .
 a −1 
2

Khi đó PQ =

2a 
2
( 2a − 2 ) +  2 −
 =2
a −1 


Dấu “=” xảy ra khi ( a − 1) =
2

1

( a − 1)

2

( a − 1)

2

+

1

( a − 1)

2

2 2

a − 1 = 1
a = 2
.


 a − 1 = −1  a = 0

Vậy giá trị nhỏ nhất của PQ bằng 2 2 .
Daothuylinh83@gmail.com

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 36 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Câu 45. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1; 2; 3; 4 ?
A. 60.

B. 24.

C. 48.

D. 11.

Lời giải
Tác giả : Đào Thùy Linh, FB : Thùy Linh Đào
Chọn C

3
Số các chỉnh hợp chập 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1; 2; 3; 4 là A5 số.

3
Số các chỉnh hợp chập 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1; 2; 3; 4 và có số 0 đứng đầu là A4 số.

3
2
Vậy: số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1; 2; 3; 4 là A5 − A4 = 48 số.

Câu 46. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng
biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào
sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và có giá trị nhỏ nhất bằng 0.
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −;0 ) và ( 0;+ )
Lời giải
Tác giả : Đào Thùy Linh, FB : Thùy Linh Đào
Chọn A
Vì lim y = 1; lim y = −1 nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là y = 1, y = -1.
x →+

x →−

Do lim + y = + nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -1. Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
x →( −1)

dongpt@c3phuctho.edu.vn
Câu 47. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x 2 − ( 2m + 1) x + 5 nghịch biến
trên tập xác định.

5
A. −  m  1 .
4

2
B. −  m  1 .
7

7
C. −  m  1 .
2

2
D. −  m  1 .
7

Lời giải

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 37 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Chọn D
Tập xác định: D =

.

Ta có y = 3 ( m − 1) x 2 + 2 ( m − 1) x − ( 2m + 1) .
➢ Xét m = 1, Ta có y = −3  0 x 

nên nghịch biến trên tập xác định.

➢ Xét m  1 . Để hàm số trên nghịch biến trên tập xác định khi và chỉ khi
m  1
2
m − 1  0

 −  m  1.

 2
2
7
 = ( m − 1) + 3 ( m − 1)( 2m + 1)  0 7m − 5m − 2  0

2
Vậy với −  m  1 thì hàm số y = ( m − 1) x3 + ( m − 1) x 2 − ( 2m + 1) x + 5 nghịch biến trên tập
7
xác định.
Câu 48. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + ( 5 − 2m ) x −
A. m  .

B. m  6 .

1
− 3 đồng biến trên ( −1; +  )
x +1

C. m  −3 .

D. m  3 .

Tác giả : Hoàng Tiến Đông

Tên FB: Hoàng Tiến Đông

Lời giải
Chọn D

\ −1 .

Tập xác định: D =

Khoảng cần xét thuộc vào tập xác định của hàm số với m
1

Đạo hàm: y = 2 x + 5 − 2m +

( x + 1)

2

.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( −1; +  ) khi và chỉ khi y  0 , x  ( −1; +  )
 2 x + 5 − 2m +

1

( x + 1)

2

 0 , x  ( −1; +  )  2 x + 5 +

1

( x + 1)

2

 2m , x  ( −1; +  ) .

Để hàm số đồng biến trên ( −1; +  ) thì 2m  min g ( x ) với g ( x ) = 2 x + 5 +
( −1; + )

Ta xét hàm số g ( x ) = 2 x + 5 +

Đạo hàm: g  ( x ) = 2 −

2

( x + 1)

3

1

( x + 1)
=

2

1

( x + 1)

2

.

trên khoảng ( −1; +  ) .

2 x3 + 6 x 2 + 6 x

( x + 1)

3

.

Xét g  ( x ) = 0  2 x3 + 6 x 2 + 6 x = 0  x = 0  g ( 0 ) = 6 .
Bảng biến thiên:
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 38 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

Dựa vào bảng biến thiên, ta có 2m  6  m  3 .
Minhchung238@gmail.com
1 3
x − ( m − 1) x 2 + ( m − 3) x + m 2 − 4m + 1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham
3
số m để hàm số có 5 điểm cực trị.

Câu 49 . Cho hàm số y =

A. m  3 .

B. m  1 .

C. m  4 .

D. −3  m  −1.

Lời giải
Tácgiả :Võ Minh Chung, FB: Võ Minh Chung
Chọn A
Xét hàm số y = f ( x ) =
Khi đó: y = f ( x ) =

1 3
x − ( m − 1) x 2 + ( m − 3) x + m 2 − 4m + 1 .
3

1 3
x − ( m − 1) x 2 + ( m − 3) x + m 2 − 4m + 1 .
3

Ta có : f '( x) = x 2 − 2 ( m − 1) x + ( m − 3) .
Để có đồ thị của hàm số y = f ( x ) ta giữ nguyên phần bên phải trục tung của đồ thị hàm số
y = f ( x ) , sau đó lấy đối xứng phần đồ thị này qua trục tung.

Như vậy, đồ thị hàm số y = f ( x ) có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi đồ thị hàm số y = f ( x ) có 2
điểm cực trị có hoành độ dương.
1 3
x − ( m − 1) x 2 + ( m − 3) x + m 2 − 4m + 1 có 2 điểm cực trị có hoành
3
độ dương khi và chỉ khi phương trình f '( x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt dương

Đồ thị hàm số y = f ( x ) =

 ' = m 2 − 3m + 4  0

  S = 2 ( m − 1)  0
 m  3.
P = m − 3  0

Vậy giá trị của tham số m cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán là: m  3 .
Minhchung238@gmail.com
Câu 50 . Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có BB ' = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và
AC = 2a . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 39 Mã đề 485

Sản phẩm của Group FB: TEAM TOÁN VD–VDC

1
A. V = a 3 .
3

Đề GIỮA HK1 LỚP 12 NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH 18-19

B. V = 6a 3 .

D. V =

C. V = a 3 .

2 3
a .
3

Lời giải
Tácgiả :Võ Minh Chung, FB: Võ Minh Chung
Chọn C
A'

C'

B'

A

C

B

Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a  BA = BC =

Diện tích của tam giác ABC : S ABC =

AC
2

= 2a .

1
AB.BC = a 2 .
2

Thể tích của khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' : V = BB '.SABC = a.a2 = a3 .

Hãy tham gia Group STRONG TEAM TOÁN VD-VDC.- Group chỉ dành cho các Gv, Sv toán! Trang 40 Mã đề 485