Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPTQG Môn Vật lý lớp 12 mã đề 409

c98fd8adbf9c39e5643ea624501a2fd9
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 6 2018 lúc 1:01 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:55 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 310 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNHỞPHÚC KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017-Ả Ọ2018MÔN: LÍ ẬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ Mã thi: 409ềCâu 1: Tia n-ghen cóơA. đi tích âm.ệ B. cùng ch sóng âm.ả ớC. cùng ch sóng vô tuy n.ả D. sóng sóng tia ng ngo i.ướ ướ ạCâu 2: Bi th nào sau đây bi di ng có là Wb?ể ượ ịA. 2R B.p B. 2I.Rp C. 2R.BpD. 2B.RpCâu 3: Trong thí nghi Y-âng giao thoa ngu sáng c, vân trên màn có kho ng vân i. uệ ếkho ng cách gi hai khe gi còn và kho ng cách hai khe màn tăng đôi so ban uả ầthì kho ng vân giao thoa trên mànảA. gi đi n.ả B. không i.ổ C. tăng lên n.ố D. tăng lên hai n.ầCâu 4: Gi hai nhân và có kh ng nhau và nuclôn nhân sả ốnuclôn nhân thìủ ạA. nhân ng nhân X.ạ ạB. nhân ng nhân Y.ạ ạC. năng ng liên riêng hai nhân ng nhau.ượ ằD. năng ng liên nhân năng ng liên nhân Y.ượ ượ ạCâu 5: nhân ạ3517Cl cóA. 35 tron.ơ B. 18 prôtôn. C. 17 tron.ơ D. 35 nuclôn.Câu 6: Trong quá trình phân rã nhân Uạ92 238 thành nhân Uạ92 234, đã phóng ra và hai tạA. tron.ơ B. êlectron. C. pôzitron D. prôton.Câu 7: Đi tích ch chuy trong đi tr ng ườ ềEur gi hai đi có hi đi th thì công aữ ủl đi th hi làự ệA. qU.= B. qA .U= C. qE.= D. 2A E.=Câu 8: sóng truy theo tr Ox có ph ng trình 4cos(20πt πx) ươ cm (v đo ng cm; tớ ằđo ng s). Phát bi nào sau đây là sai ?A. Biên sóng là cm.ộ B. sóng là 10 Hz.ầ ủC. sóng là cm.ướ D. truy sóng là 20 m/s.ố ềCâu 9: Ph ng tác ng lên đo dây mang dòng đi ươ không có đi nào sau đây?ặ ểA. Vuông góc vect ng .ớ ừB. Vuông góc ph ng ch vect ng và dòng đi n.ớ ệC. Song song các ng .ớ ườ ừD. Vuông góc dây mang dòng đi n.ớ ệCâu 10: Đi tr su các kim lo khác nhau do nguyên nhân nào sau đây?ệ ạA. electron do khác nhau.â ựB. chuy ng nhi các electron do khác nhau.â ựC. truc ng tinh th khác nhau.ấ ểD. electron do và truc ng tinh th khác nhau.â ểCâu 11: Khi dao ng đi hòa, chuy ng trí biên trí cân ng là chuy nộ ểđ ngộA. ch n.â B. nhanh n.ầ C. nhanh u.ầ D. ch u.â ềCâu 12: Sóng đi nệ làừA. sóng cọ và không truy đư trong chân không.B. sóng ngang và không truy nề trong chân không.C. sóng ngang và truy nề trong chân không. Trang Mã thi 409ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨD. sóng cọ và tru nề đư trong chân không.Câu 13: Khi có hi nệ ng sóng ng ra trên dây đàn i, kho ng cách gi hai nut sóng liênượ ữti ngế ằA. sóng.ộ ướ B. sóng.ộ ướC. ph sóng.ộ ướ D. hai sóng.ầ ướCâu 14: dao ng đi hòa có ph ng trình ươ5 cos(4 )x tp=- (cm). Biên và pha ban daoộ ủđ ng là bao nhiêu?ộA. cm; (4πt) rad. B. cm; rad. C. cm; rad. D. cm; 4π rad.Câu 15: công su trong ch đi xoay chi R, L, ti Zệ ớL ZCA. ph thu ộLZ B. ng 0.ằ C. ph thu R.ụ D. ng 1.ằCâu 16: Chùm ánh sáng laze không ng ngượ ụA. trong đĩa CD.ầ B. làm dao trong c.ổ ọC. trong truy tin ng cáp quang.ề D. ti trùng th ph m.ể ẩCâu 17: Khi ng không ng ba pha ho ng nh, tr ng quay trong ng có sộ ườ ốA. dòng đi ch trong các cu dây stato.ớ ủB. nh dòng đi ch trong các cu dây stato.ỏ ủC. có th hay nh dòng đi ch trong các cu dây stato.ể ủD. ng dòng đi ch trong các cu dây stato.ằ ủCâu 18: bóng đèn th sáng hi đi th 120 V, có công su là Pộ ượ ấ1 Pọ2 là công su tấđèn khi th sáng hi đi th 110 thìấ ếA. P1 =P2 B. P1 1, 2P2 C. P1 0, 84P2 D. P1 0, 91P2 .Câu 19: Ng ta tăng góc tia sáng chi không khí lên ch ng lên n.ườ ầGóc khuc tia sáng đóạ ủA. tăng n.ấ ầB. cũng tăng n.ấ ầC. tăng ít n.ơ ầD. tăng nhi hay ít còn tuỳ thu vào chi su ch ng đó hay nh .ề ỏCâu 20: Khi nói thuy ng ánh sáng, phát bi nào sau đây là đung?ề ượ ểA. Năng ng phôtôn càng khi ánh sáng ng phôtôn đó càng nh .ượ ỏB. Ánh sáng các là phôtôn.ượ ọC. Phôtôn có th chuy ng hay ng yên tùy thu vào ngu sáng chuy ng hay ng yên.ể ứD. Năng ng phôtôn càng nh khi ng chùm ánh sáng càng nh .ượ ườ ỏCâu 21: ch dao ng đi đi có đi dung 0, 125 và cu có tộ ực 50ả H. Đi tr thu ch không đáng Hi đi th gi hai đi là V.ệ ệC ng dòng đi trong ch làườ ạA. 7,52 mA. B. 15 mA. C. 7,52 A. D. 0,15 A.Câu 22: Th hi giao thoa ánh sáng hai th có sóng ượ ướ λ1 0, m; λ2 Trên mành ng các vân giao thoa, gi hai vân nh cùng màu vân sáng trung tâm vân sáng, trongứ ượđó vân λ1 và λ2 ch nhau vân, giá tr λ2 là:A. 0, m. B. 0, 54 m. C. 0, 72 m. D. 0, 45 m.Câu 23: sóng truy trong môi tr ng 20 Hz, truy sóng là 120 cm/s, biênộ ườ ềđ sóng là cm. Bi và là hai đi trên cùng ph ng truy sóng và khi ch có sóng cáchộ ươ ưngu là 15 cm và 23 cm. Kho ng cách nh gi hai ph môi tr ng và khi có sóngồ ượ ườ ạtruy qua là:ềA. 19, cm. B. cm. C. 17, cm. D. 26 cm.Câu 24: Đo ch RLC ti vào hai máy phát đi xoay chi pha cóạ ượ ộrôto là nam châm đi c. Thay quay rôto. Khi rôto quay 30 vòng/s thìệ ộdung kháng đi ng R, khi quay 40 vòng/s thì đi áp hi ng hai đi tủ ạc và khi quay vòng/s thì ng dòng đi hi ng trong ch giá tr i.ự ườ ạGiá tr là:ị ủA. 80. B. 50. C. 120. D. 100.Câu 25: Trong gi th hành sinh ti qu đi xoay chi đi tr R, cờ ắvào hai ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng 380V. Bi qu có các giá tr nh 220V –ầ Trang Mã thi 409ề88W. Khi ho ng đung công su nh thì ch pha gi đi áp hai qu và dòng đi qua nóạ ệlà cosớ 0, 8. qu ho ng đung công su thì giá tr làể ủA. 440 B. 760 C. 352 D. 360, .Câu 26: ch đi dao ng đi hòa theo ph ng trình ươx cos(4 )2p= (cm). dao ng làầ ộA. Hz. B. 4π Hz. C. 0, Hz. D. Hz.Câu 27: Cho ch đi xoay chi hai AB, mạ ồhai đo AM và MB ti nhau. Đi áp cạ ứth gi hai AB, AM, MB ng ng là uờ ươ ứAB uAM ;uMB bi di ng th hình bên theo th gianượ ờt. Bi ng dòng đi trong ch có bi th =ế ườ ứcos( t) (A). Công su tiêu th trên đo ch AM làấ ạA. 90, 18 B. 98, 62 C. 82, 06 D. 139, 47 .Câu 28: Ch câu tr đung. Gi quang đi natri là 0, 5ọ ủ m. Công thoát aủ ủnatri là 1, n. Gi quang đi làầ ẽA. 0, 36 m. B. 0, 63 m. C. 0, 7 m. D. 0, 9 m.Câu 29: Đi phân dung ch AgNOệ ị3 đi ng (Aớ ạAg 108 g/mol). Đi ng qua bình đi nệ ượ ệphân là 965 C. Kh ng bám cat là bao nhiêu?ố ượ ốA. 1, 08 g. B. 0, 108 g. C. 10, g. D. 108 g.Câu 30: ng hai dao ng ộ1 1x cos(10t )2p= (cm) 22x cos(10t )3p= (cm) (a1 a2 là các th c)ố ựlà dao ng có ph ng trình ươx cos(10t )6p= (cm). Ch bi th đung trong các bi th sau:ọ ứA. 2a 50 3= cm 2. B. 12a2a=- C. 2a 50 3=- cm 2. D. 12a2a= .Câu 31: th đi có hai nh gi ng nhau, cùng đi tích qạ 0, 01 và kh ng mố ượ 0, 01 ,chuy ng ng th đi theo ph ng vuông góc vect ng ươ ừBr tr ngủ ườđ uề 0, Tộ đó hai cùng chi và có là vạ ượ1 v0 10 m/s v2 3v0 .B qua môi tr ng, tr ng ng các và ng tác tĩnh đi gi hai t. Xác nhỏ ườ ượ ươ ịkho ng cách gi hai khi chung chuy ng.ả ộA. m. B. 0, 25 m. C. 1. m. D. 0, m.Câu 32: Trong thí nghi giao thoa sóng trên c, hai ngu Sệ ướ ợ1 S2 dao ng 13ộ ốHz và cùng pha. đi cách đo 21 cm, cách đo 19 cm sóng có biên i. Gi aạ ữM và ng trung tr Sườ ủ1 S2 không có nào khácự truy sóng trên làố ướA. 28 cm/s. B. 26 cm/s. C. 40 cm/s. D. 46 cm/s.Câu 33: sáng AB song song màn nh M, trong kho ng gi và màn th kínhặ ấtiêu sao cho tr chính vuông góc AB. Di chuy th kính và màn trên màn thu nh aự ượ ủv thì kho ng cách và màn th kính là và d’. Khi kho ng cách gi AB và màn nhâ ượ ỏnh thìấA. 4f. B. 2f. C. 4f. D. 3f.Câu 34: Dùng có ng năng 7,7 MeV vào nhân ạ147N đang ng yên gây ra ph ngứ ứ14 177 8N Oa+ +. prôtôn bay ra theo ph ng vuông góc ph ng bay ươ ươ Cho kh iốl ng các nhân: mượ ạ 4,0015 u; mP 1,0073 u; mN14 13,9992 u; mO17 16,9947u. Bi 931,5ếMeV/c 2. ng năng nhân ạ178O làA. 2,214 MeV. B. 2,075 MeV. C. 1,345 MeV. D. 6,145 MeV.Câu 35: Chi chùm tia sáng song song trong không khí (n 4/3) góc là 45ế ướ 0. Góch tia khuc và tia làợ ớA. 25 032’. B. 70 032’. C. 45 0. D. 12 058’. Trang Mã thi 409ềCâu 36: Hai qu nh xem nh là hai ch đi nhi đi nh nhau qả ư1 q2 1, 6. 10 -8 C, kh ngố ượhai qu ng nhau là 0, g. Hai qu treo vào hai dây nh nh cùng có chi dài =ả ượ ề60 cm. Hai dây còn treo vào cùng đi m. th ng trong không khí. Cho đi treoầ ượ ểchuy ng xu ng theo ph ng th ng ng nhanh gia m/sể ướ ươ 2. sin tan g= 10m/s 2. Khi đó kho ng cách gi hai qu làả ầA. 7, cm. B. 8, cm. C. 9, cm. D. 6, cm.Câu 37: Cho dao ng đi hòa cùng ph ng cùng nộ ươ ầs có ph ng trình là xố ươ ượ1 A1 cos( φ1 (cm); x2 A2 cos( t+ φ2 (cm) và x3 A3 cos( t+ φ3 (cm). Bi tếA1 1,5A3 φ3 φ1 xọ12 x1 +x2 là dao ng ngộ ổh dao ng th nh và dao ng th hai;ợ ứx23 =x2 +x3 là dao ng ng dao ng th hai vàộ ứdao ng th ba. th bi di ph thu vào th iộ ờgian li hai dao ng ng trên là nh hình .ủ ẽGiá tr Aị ủ2 làA. A2 4,87 cm. B. A2 8,25 cm. C. A2 3,17 cm. D. A2 6,15 cm.Câu 38: vào ngu 21 đi tr Rắ ơ1 thì dòng đi trong ch là A. thêm vàoệ ắm ch đi tr Rạ ơ2 ti Rố ớ1 thì th công su ch ngoài không thay so khi ch c.ấ ắGiá tr đi tr Rị ơ2 làA. 16 Ω. B. Ω. C. Ω. D. 12 Ω.Câu 39: sinh ti hành thí nghi đo sóng ánh sáng ng ph ng pháp giao thoa khe Y- âng.ộ ướ ươH sinh đó đo kho ng cách hai khe 1, 20 0, 03 (mm); kho ng cách hai khe màn quan sátọ ượ ếD=1,60±0, 02 (m) và ng 10 kho ng vân 8, 00 0, 16 (mm). Sai phép đo sóngộ ướlàA. 5, 75 %. B. 5, 83 %. C. 0, 96 %. D. 1, 60 %.Câu 40: đi áp ệ0u cos( )4p= vào hai đo ch ch có đi thì ng dòng đi trongầ ườ ệm ch là Iạ0 cos( i ). Giá tr i ngằA. 34p- .B. 34p C. 2p .D. 2p- .---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ Trang Mã thi 409ề