Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

De thi thu THPTQG 2018 mon hoa lan 1 Truong THPT Viet YenBac Giang

663eaba1f86f5f8bd15a923baad7d492
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 30 tháng 4 2018 lúc 16:08 | Được cập nhật: 3 tháng 5 lúc 22:22 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

thi kì THPT Vi Yên Giang Năm 2018ề ầI. Nh bi tậ ếCâu 1. Dãy kim lo ph ng đc dung ch HCl là:ạ ượ ịA. Hg, Ca, Fe B. Au, Pt, Al C. Na, Zn, Mg D. Cu, Zn, KCâu 2. Ch nào sau đây là ch đi li?ấ ệA. KCl B. CH3 CO C. Cu D. C6 H12 O6 (glucoz )ơCâu 3. Hòa tan 11,2 gam Fe vào ng dung ch axit sunfuric loãng, sau ph ng, thuế ượ ứđc lít khí duy nh (đktc). Giá tr làượ ủA. 10,0 B. 14,0 C. 4,48 D. 19,8Câu 4. Ch nào sau đây có thành ph chính là trieste glixerol axit béo?ấ ớA. bôngợ B. bòỡ C. oộ D. mơ ằCâu 5. khí HCl vào dung ch Naụ ị2 SiO3 thu đc làượ ủA. SiO2 B. NaCl C. H2 SiO3 D. H2 OCâu 6. Este nào sau đây khi đt cháy thu đc mol COố ượ ố2 ng mol c?ằ ướA. C2 H3 COOCH3 B. HCOOC2 H3 C. CH3 COOC3 H5 D. C3 COOCH3Câu 7. Dung ch nào sau đây làm qu tím chuy màu xanh?ị ểA. NaCl B. HCl C. KCl D. NH3Câu 8. Trong các ch sau, ch nào là ch béo?ợ ấA. (C17 H35 COO)3 C3 H5 B. (C17 H35 COO)2 C2 H4C. (CH3 COO)3 C3 H5 D. (C3 H5 COO)3 C3 H5Câu 9. Dung ch nào sau đây có pH 7?ịA. HNO3 B. KOH C. CH3 OH D. KClCâu 10. Etyl axetat có ph ng ch nào sau đây?ả ấA. FeO B. NaOH C. Na D. HClCâu 11. Khí cacbonic làA. NO2 B. CO C. CO2 D. SO2II. Thông hi uểCâu 12. ng ng nào sau đây không ph glucoz ?ả ơA. xu etylicả ượ B. Tráng ng, tráng ru phíchươ ộC. Nhiên li cho đng đt trongệ D. Thu tăng trong tố ếCâu 13. đi ch 60kg poli (metyl metacrylat) thi mể ể1 kg ancol và m2 kg axit ng ng.ươ ứBi hi su quá trình là 75%. Giá tr mế ủ1 m2 làầ ượA. 60 và 60 B. 51,2 và 137,6 C. 28,8 và 77,4 D. 25,6 và 68,8BỘ 300 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2018FILE WORD CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT- Đề thi thử mới nhất từ các trường chuyên, không chuyên trên cả nước.- Đề biên soạn từ các thầy cô giáo nổi tiếng trên cả nước.- Đề từ các đầu sách luyện thi uy tín.- Đề từ các trang web luyện thi, học online nổi tiếng.- Các chuyên đề luyện thi và tài liệu file word mới nhất.- Tất cả các đề đều theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ratrong năm học 2018.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Soạn tin nhắn Tôi muốn đăng ký bộ đề thi thử 2018 môn Hóa Học ”rồi gửi đến số Sau khi nhận được tin nhắn bạn sẽ được hướng dẫn đăng ký bộ đề.Số lượng đăng ký có hạn nên hãy đăng ký sớm để được nhận bộ đề và nhiềuưu đãikhác.Câu 26. CH3 COOC2 H3 ph ng ch nào sau đây ra đc este no?ả ượA. SO2 B. KOH C. HCl D. H2 (Ni, 0)Câu 27. Trong bình kín ch 40 ml khí oxi và 35 ml khí hiđro và amin đn ch X.ứ ứB tia đi ph ng cháy ra hoàn toàn, đa bình đi ki ban đu, thu đc nậ ượ ỗh khí có th tích là 20 ml 50% COợ ồ2 25% N2 25% O2 Coi đã ng ng Ch làơ ướ ấA. anilin B. propylamin C. etylamin D. metylaminCâu 28. Trong đi ki thích glucoz lên men thành Cề ạ2 H5 OH vàA. CH3 COOH B. SO2 C. CO2 D. COCâu 29. Cho các ch sau: xenluloz ch béo, fructoz tinh t. ch th phân trong dung chấ ịHCl làA. B. C. D. 4Câu 30. Đt cháy hoàn toàn 7,4 gam este thì thu đc 0,3 mol COố ượ2 và 0,3 mol H2 O. công th uố ất làạ ủA. B. C. D. 4Câu 31. Đt cháy hoàn toàn lít amin ng ng oxi ra 8V lít pố ượ ợg khí cacbonic, khí nit và (các th tích khí và đu đo cùng đi ki n). Amin cóồ ướ ệcùng ancol metylic. Ch làậ ấA. CH2 =CHNHCH3 B. CH3 CH2 NHCH3 C. CH3 CH2 CH2 NH2 D. CH2 =CHCH2 NH2Câu 32. kh este no, đn ch so hiđro là 37. Công th phân là:ỉ ủA. C5 H10 O2 B. C4 H8 O2 C. C2 H4 O2 D. C3 H6 O2III. ngậ ụCâu 33. Cho các phát bi sau:ể(1) Fructoz và glucoz đu có kh năng tham gia ph ng tráng c;ơ ạ(2) Saccaroz và tinh đu không th phân khi có axit Hơ ủ2 SO4 (loãng) làm xúc tác;(3) Tinh đc thành trong cây xanh nh quá trình quang p;ộ ượ ợ(4) Xenluloz và saccaroz đu thu lo đisaccarit;ơ ạPhát bi đúng làểA. (3) và (4) B. (1) và (3) C. (1) và (2) D. (2) và (4)Câu 34. Th phân este thu đc hai ch ch trong phân ch ch lo nhómủ ượ ạch và đu không làm màu dung ch brom. Cho 0,1 mol ph ng dung ch ki m, côứ ềc thu đc ch Xạ ượ ắ1 và ph Xầ ơ2 có 0,1 mol ch Z. Nung Xấ ơ1 trong không khí đcượ15,9 gam Na2 CO3 3,36 lít CO2 và c. mol Hơ ướ ố2 sinh ra khi cho tác ng Na ng aụ ửs mol COố2 khi đt và ng mol Z. Kh ng Xố ượ1 làA. 18,8 gam B. 14,4 gam C. 19,2 gam D. 16,6 gamCâu 35. Cho 38,4 gam Fe, FeO, Feỗ ợ3 O4 tác ng 2,4 mol HNOụ ớ3 (d trong dung ch, thuư ịđc lít khí NO (s ph kh duy nh t, đktc) và dung ch X. Dung ch ph ng 1400 mlượ ớdung ch NaOH 1M thu đc 42,8 gam a. Giá tr làị ượ ủA. 8,96 B. 6,72 C. 11,2 D. 3,36Câu 36. Đt cháy hoàn toàn gam triglixerit 0,77 mol Oố ủ2 sinh ra 0,5 mol H2 O. uếth phân hoàn toàn gam trong dung ch KOH đun nóng thu đc dung ch ch 9,32 gam mu i.ủ ượ ốM khác mol làm màu 0,12 mol brom trong dung ch. Giá tr làặ ủA. 0,03 B. 0,04 C. 0,02 D. 0,012Câu 37. Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol FeSỗ ồ2 và 0,03 mol FeS vào ng dung ch Hượ ị2 SO4đc nóng thu đc Feặ ượ2 (SO4 )3 SO2 và H2 O. th SOấ ế2 ng ng dung ch KMnOằ ượ ị4thu đc dung ch không màu, trong su có pH 2. Th tích dung ch làượ ịA. 11,4 lít B. 5,7 lít C. 17,1 lít D. 22,8 lítCâu 38. CaClỗ ồ2 CaOCl2 KCl, KClO3 Nhi phân hoàn toàn gam thuệ ợđc 1,792 lít khí oxi (đo đi ki tiêu chu n) và 25,59 gam ch Y. Cho tác ng iượ ớ150 ml dung ch Kị2 CO3 1,0M đc và dung ch Z. ng KCl trong 4,2 ngượ ượ ượKCl có trong X. Thành ph ph trăm kh ng CaOClầ ượ ủ2 trong có giá tr đúngị làA. 45,12% B. 43,24% C. 40,67% D. 38,83%IV. ng caoậ ụCâu 39. Cho là este metylic và axit cacboxylic đn ch c, ch có ch cacbonạ ượ ạphân nhánh. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,6 mol trong 300 ml dung ch KOH 2,5M đun nóng, đc dungị ượd ch E. Cô dung ch đc ch khan F. Đt cháy hoàn toàn ng oxi thu đc 45,36ị ượ ượlít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2 và gam K2 CO3 Cho các phát bi sau:ể(1): Trong phân có nguyên hiđro.ử ử(2): là axit no, đn ch c, ch .ơ ở(3): có đng phân hình c.ồ ọ(4): nguyên cacbon trong là 6ố ử(5): tham gia đc ph ng trùng p.ượ ợS phát bi đúng làố ểA. B. C. D. 3Câu 40. este đn ch c, thành cùng ancol axit cacboxylic (phân tỗ ửch có nhóm COOH); trong đó, có hai axit no là đng đng ti nhau và axit không no (cóồ ộđng phân hình c, ch liên đôi C=C trong phân ). Th phân hoàn toàn 11,76 gam ngồ ằdung ch NaOH, thu đc mu và gam ancol Y. Cho gam vào bình đng Na sauị ượ ưph ng thu đc 1792ml khí (đktc) và kh ng bình tăng 4,96gam. khác, đt cháy hoànả ượ ượ ốtoàn 5,88 gam thì thu đc COượ2 và 3,96 gam H2 O. Ph trăm kh ng este không no trong Xầ ượ ủcó giá tr giá tr nào sau đây nh tầ ?A. 38% B. 41% C. 35% D. 29%H NG GI CHI TI TƯỚ ẾCâu 1. Ch đáp án CọNh dãy đi hóa.!ớ ệCác kim lo Hg, Au, Pt, Cu đng sau Hạ ứaxit trong dãy đi hóaệ⇒ không ph ng đc HCl ượ lo các đáp án A, B, D.ạCác kim lo Na, Zn, Mg đu đng tr (Hạ ướaxit th mãn ch đáp án C.ọCâu 2. Ch đáp án AọCh đi li: là ch mà khi tan trong c, các phân hòa tan đu phân li hoàn toàn ra ion.ấ ướ ề⇒ ch có KCl trong các ch trong dãy là ch đi li (ch đi li nh) Ch đáp án A.ọCâu 3. Ch đáp án CọPh ng: Fe Hả ứ2 SO4 FeSO4 H2 .Đ cho nểFe 0,2 mol nH2 0,2 mol 0,2 22,4 4,48 lít.Ch đáp án C.ọCâu 4. Ch đáp án Bọ• bông: thành ph chính là xenlulozợ ơ• o: thành ph chính là tinh tộ ộ• m: thành ph chính là các amino axit (t )ơ ơ• bò có thành ph chính là ch béo, chính là trieste glixerol và axit béoỡ ủ⇒ ch đáp án B.ọCâu 5. Ch đáp án CọPh ng: 2HCl Naả ứ2 SiO3 2NaCl H2 SiO3 .axit H2 SiO3 không tan, là thu đc ượ ch C.ọCâu 6. Ch đáp án DọEste CH3 COOCH3 ng CTPT là Cứ ớ3 H6 O2Đt Cố3 H6 O2 3CO2 3H2 || nCO2 nH2O⇒ th mãn yêu ch đáp án D.ọCâu 7. Ch đáp án Dọ• dung ch NaCl, KCl là dung ch các mu trung tính, pH 7.ị ố• dung ch HCl là dung ch axit, pH làm qu tím chuy màu đỳ ỏ• dung ch NHị3 là dung ch baz có pH làm qu tím chuy màu xanhỳ ể⇒ th mãn yêu là đáp án D.ỏ ầCâu 8. Ch đáp án AọCh béo là trieste các axit béo và eolấ ỉ⇒ th mãn là ch béo là (Cỏ ấ17 H35 COO)3 C3 H5 stearin.Ch đáp án A.ọBỘ 300 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2018FILE WORD CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT- Đề thi thử mới nhất từ các trường chuyên, không chuyên trên cả nước.- Đề biên soạn từ các thầy cô giáo nổi tiếng trên cả nước.- Đề từ các đầu sách luyện thi uy tín.- Đề từ các trang web luyện thi, học online nổi tiếng.- Các chuyên đề luyện thi và tài liệu file word mới nhất.- Tất cả các đề đều theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo đưa ratrong năm học 2018.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Soạn tin nhắn Tôi muốn đăng ký bộ đề thi thử 2018 môn Hóa Học ”rồi gửi đến số Sau khi nhận được tin nhắn bạn sẽ được hướng dẫn đăng ký bộ đề.Số lượng đăng ký có hạn nên hãy đăng ký sớm để được nhận bộ đề và nhiềuưu đãikhác.Câu 38. Ch đáp án AọS quá trình: ồ2 3230,152K COO230,08 0,15225,5928,15KClOCaOClCaClCaCO KClCaClKClKCl mol mol mol gam gam            6 814 431 43 .Có nK2CO3 0,15 mol nCaCl2 trong 0,15 mol.⇒ nKCl trong (25,59 0,15 111) 74,5 0,12 mol⇒ nKCl trong 0,12 0,15 0,42 mol || nKCl trong 0,1 mol.⇒ nKClO3 trong 0,12 0,1 0,02 mol. mà nO trong 0,08 0,16 mol⇒ nCaOCl2 0,16 0,02 0,1 mol %mCaOCl2 trong 45,12%.Ch đáp án A.ọCâu 39. Ch đáp án AọZ CHạ ở3 OH và axit đn ch là este đn ch c.ơ ứ→ nmu iố nZ 0,6 mol; nKOH dư 0,3 2,5 0,6 0,15 mol.Đt cho 2,025 mol COố2 1,575 mol H2 và 0,375 mol K2 CO3 (B toàn Kali).ảB toàn C: C/mu (2,025 0,375) 0,6 4.ả ốB toàn H: H/mu (1,575 0,15) 0,6 5.ả ố⇒ Mu là Cố4 H5 O2 hay CH2 =C(CH3 COOK (Do có ch phân nhánh)ạ⇒ là CH2 =C(CH3 COOCH3 và là CH2 =C(CH3 COOH.(1) Sai vì ch nguyên H.ứ ử(2) Sai vì là axit không no, đn ch c, ch ch C=Cơ π(3) Sai(4) Sai vì ch nguyên Cứ ử(5) Đúng vì ch liên C=Cứ ế⇒ Ch có (5) đúng ch A.ọCâu 40. Ch đáp án CọX este đn ch là ancol đn ch nY 2nH2 0,16 mol.B toàn kh ng: mả ượY mH2 mbình tăng 0,08 4,96 5,12 (g).→ MY 5,12 0,16 32 là CH3 OH.Đng nh li 11,76 gam đt thu đc 3,96 11,76 5,88 7,92 gam Hố ượ2 O.→ nH 2nH2O 0,88 mol || nNO 2nCOO 2nY 0,32 mol.mX mC mH mO mC 11,76 0,88.1 0,32.16 5,76g nCO2 nC 0,48 mol.Công th trung bình cho este no, đn, là Cứ ởn H2n O2 (n 2).CTTQ cho este đn, ch C=C, có đphh là Cơ πm H2m­2 O2 (m 5).Ta có: nCO2 nH2O (k 1).nHCHC là bão hòa HCHC.ớ ủÁp ng: nụCO2 nH2O neste không no 0,48 0,44 0,04 mol neste no 0,12 mol.B toàn C: ản 2;m 50,12n 0, 04m 0, 48 5; 3    .→ este không no là C5 H8 O2 %meste không no 0,04 100 11,76 100% 34,01%.