Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

5328fb62354fba70b5202224129b1189
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 27 tháng 10 2022 lúc 18:56:43 | Được cập nhật: 9 tháng 6 lúc 17:31:21 | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 69 | Lượt Download: 1 | File size: 0.285696 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

-------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12

MÔN HÓA NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 02 trang)

----------------------

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; F =19, Si =28, P=31, S=32, Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 2: Este etyl fomiat có công thức là

A. HCOOC2H5. B. HCOOCH=CH2. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3.

Câu 3: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. xenlulozơ. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. fructozơ.

Câu 4: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 25.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 12.000

Câu 5: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1 620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n

A. 7000 B. 10000 C. 9000 D. 8000

Câu 6: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 7: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 17,80 gam. D. 18,38 gam.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm.

B. Xenlulozơ có phản ứng màu với iot.

C. Tinh bột là một trong số nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

D. Gỗ được dùng để chế biến thành giấy.

Câu 9: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức. B. phenol. C. ancol đơn chức. D. glixerol.

Câu 10: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch

A. KOH. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. HCl.

Câu 11: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. CH3–CH(CH3)–NH2 B. C6H5NH2

C. H2N-[CH2]6–NH2 D. CH3–NH–CH3

Câu 12: Cho hỗn hợp 2 aminoaxit no chứa 1 chức axit và 1 chức amino tác dụng vi 110 ml dung dch HCl 2M được dung dch X. Để tác dng hết vi các cht trong X, cần dùng 140 ml dung dch KOH 3M. Tng số mol 2 aminoaxit là

A. 0,2. B. 0.4. C. 0,3. D. 0,1.

Câu 13: Tơ nilon -6,6 thuộc loại

A. tơ tổng hợp. B. tơ thiên nhiên. C. tơ nhân tạo. D. tơ bán tổng hợp.

Câu 14: Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala; 8,9 gam Ala và 14,6 gam Ala – Gly. Giá trị của m là

A. 41,1 gam. B. 43,8 gam. C. 42,16 gam. D. 34,8 gam

Câu 15: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

A. 18,6g B. 37,2g C. 27,9g. D. 9,3g

Câu 16: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

A. 3 chất. B. 5 chất. C. 6 chất. D. 8 chất.

Câu 17: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

A. Stearic B. tristearin C. triolein D. tripanmitin

Câu 18: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

A. Đồng B. Vonfam. C. Crom D. Sắt

Câu 19: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

A. 20g. B. 80g. C. 40g. D. 60g.

Câu 20: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5)

A. 14,96 gam. B. 13,6 gam. C. 20,7 gam. D. 27,2 gam.

Câu 21: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polistiren. B. polietilen.

C. polivinyl clorua. D. polimetyl metacrylat.

Câu 22: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chỉ chứa nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm cacboxyl.

C. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. D. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.

Câu 23: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 24: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trgn nht với

A. 80,0. B. 97,5. C. 67,5. D. 85,0.

Câu 25: Cho các hình ảnh

Thứ tự các loại cacbohiđrat có nhiều trong hình A, B, C, D lần lượt là

A. Saccarozơ, tinh bột, glucozơ, xenlulozơ. B. Mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, tinh bột.

C. Mantozơ, tinh bột, frutozơ, xenlulozơ. D. Saccarozơ, tinh bột, frutozơ, xenlulozơ.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 132

1

A

6

C

11

D

16

C

21

B

2

A

7

C

12

A

17

C

22

D

3

C

8

B

13

A

18

C

23

D

4

D

9

D

14

A

19

B

24

D

5

B

10

B

15

C

20

B

25

A

Trang 2/2 - Mã đề thi 132