Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

9639a0a351502baaebbd03eb990b8230
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 27 tháng 10 2022 lúc 18:55:52 | Được cập nhật: 9 tháng 6 lúc 18:10:38 | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 89 | Lượt Download: 0 | File size: 0.172032 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

Môn Hoá học - Lớp 12

ĐỀ SỐ 123

Câu 1: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ:

A. H2N – (CH2)5 – COOH.

B. HOOC – (CH2)4 – COOH và H2N – (CH2)6 – NH2.

C. HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.

D. HOOC – (CH2)4 – COOH và HO – (CH2)2 – OH.

Câu 2: Mệnh đề không đúng là:

A. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2 +, H +, Cu 2 +, Ag +.

B. Fe 3 + có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2 +.

C. Fe 2 + oxi hoá được Cu.

D. Fe khử được Cu 2 + trong dung dịch.

Câu 3: Từ hai phản ứng sau: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 và Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Phát biểu đúng là:

A. tính oxi hoá của Fe 3 + > Cu 2 + > Fe 2 +. B. tính khử của Cu > Fe > Fe 2 +.

C. tính oxi hoá của Fe 3 + > Fe 2 + > Cu 2 +. D. tính khử của Fe > Fe 2 + > Cu.

Câu 4: Trong số các polyme sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ tằm; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là:

A. 2, 5, 7. B. 4, 5, 6. C. 1, 2, 3. D. 2, 3, 6.

Câu 5: Giữa hai cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều:

A. Chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất tạo thành chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

B. Chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất tạo thành chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

C. Giảm số oxi hoá của các nguyên tố.

D. Tăng số oxi hoá của các nguyên tố.

Câu 6: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là:

A. Cr 2 +, Au 3 +, Fe 3 +. B. Cr 2 +, Cu 2 +, Ag +. C. Fe 3 +, Cu 2 +, Ag +. D. Zn 2 +, Cu 2 +, Ag +.

Câu 7: Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối:

a) Cu + 2Ag + → Cu 2 + + 2Ag. b) Fe + Zn 2 + → Fe 2 + + Zn.

c) Al + 3Na + → Al 3 + + 3Na. d) Fe + 2Fe 3 + → 3Fe 2 +.

e) Fe 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + Al 3 + → Mg 2 + + Al.

Những phương trình viết đúng là:

A. a, d. B. a, d, e, f. C. a, b, c, f. D. a, d, e.

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

A. 21,95%. B. 78,05%. C. 29,15%. D. 68,05%.

Câu 9: Teflon là tên của một polime được dùng làm:

A. keo dán. B. tơ tổng hợp. C. cao su tổng hợp. D. chất dẻo.

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04 M và 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. K. B. Na. C. Ba. D. Ca.

Câu 11: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A. 0,5 mol. B. 0,6 mol. C. 0,8 mol. D. 0,7 mol.

Câu 12: Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3 M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Xác định kim loại M?

A. Mg. B. Zn. C. Fe. D. Al.

Câu 13: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu 2 +, Fe 3 + và Ag +

a) Mg + 2Fe 3 + → Mg 2 + + 2Fe 2 +. b) Mg + Cu 2 + → Mg 2 + + Cu.

c) Mg + Fe 2 + → Mg 2 + + Fe. d) Fe + Cu 2 + → Fe 2 ++ Cu.

e) Mg 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + 2Ag + → Mg 2 + + 2Ag.

g) 3Mg + 2Fe 3 + → 3Mg 2 + + 2Fe.

Các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên theo thứ tự:

A. b, f, g. B. b, d, f, g. C. a, d, e, f, g. D. f, a, b, c.

Câu 14: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO. B. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

C. Al2O3, Cu, MgO, Fe. D. Al, Fe, Cu, Mg.

Câu 15: Ngâm một lá Zn nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3 M lẫn với Pb(NO3)2 1 M. Sau phản ứng lấy lá Zn ra khỏi dung dịch khối lượng lá kẽm là:

A. 119,3 gam. B. 113,9 gam. C. 139,1 gam. D. 131,9 gam.

Câu 16: Tơ lapsan thuộc loại

A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. tơ axetat. D.polieste.

Câu 17: Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A. Thể hiện tính oxi hoá. B. Dễ bị khử. C. Dễ nhận electron. D. Dễ bị oxi hoá.

Câu 18: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2; AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag. Theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là:

A. Fe 2 +, Fe 3 +, Ag +. B. Ag +, Fe 2 +, Fe 3 +. C. Fe 2 +, Ag +, Fe 3 +. D. Ag +, Fe 3 +, Fe 2 +.

Câu 19: Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4, sau một thời gian thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z, cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là:

A. 51,85%. B. 41,48%. C. 48,15%. D. 58,52%.

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc), dung dịchY gồm HCl và H2SO4 tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 14,62 gam. B. 18,46 gam. C. 12,78 gam. D. 13,7 gam.

-----------------------------------Hết -----------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

Môn Hoá học - Lớp 12

ĐỀ SỐ 134

Câu 1: Giữa hai cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều:

A. Chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất tạo thành chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

B. Chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất tạo thành chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

C. Tăng số oxi hoá của các nguyên tố.

D. Giảm số oxi hoá của các nguyên tố.

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ:

A. HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.

B. H2N – (CH2)5 – COOH.

C. HOOC – (CH2)4 – COOH và HO – (CH2)2 – OH.

D. HOOC – (CH2)4 – COOH và H2N – (CH2)6 – NH2.

Câu 3: Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A. Dễ nhận electron. B. Dễ bị oxi hoá. C. Thể hiện tính oxi hoá. D. Dễ bị khử.

Câu 4: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu 2 +, Fe 3 + và Ag +

a) Mg + 2Fe 3 + → Mg 2 + + 2Fe 2 +. b) Mg + Cu 2 + → Mg 2 + + Cu.

c) Mg + Fe 2 + → Mg 2 + + Fe. d) Fe + Cu 2 + → Fe 2 ++ Cu.

e) Mg 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + 2Ag + → Mg 2 + + 2Ag.

g) 3Mg + 2Fe 3 + → 3Mg 2 + + 2Fe.

Các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên theo thứ tự:

A. f, a, b, c. B. b, f, g. C. b, d, f, g. D. a, d, e, f, g.

Câu 5: Teflon là tên của một polime được dùng làm:

A. tơ tổng hợp. B. cao su tổng hợp. C. chất dẻo. D. keo dán.

Câu 6: Tơ lapsan thuộc loại

A. tơ poliamit. B.polieste. C. tơ visco. D. tơ axetat.

Câu 7: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2; AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag. Theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là:

A. Ag +, Fe 2 +, Fe 3 +. B. Fe 2 +, Fe 3 +, Ag +. C. Fe 2 +, Ag +, Fe 3 +. D. Ag +, Fe 3 +, Fe 2 +.

Câu 8: Mệnh đề không đúng là:

A. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2 +, H +, Cu 2 +, Ag +.

B. Fe 2 + oxi hoá được Cu.

C. Fe 3 + có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2 +.

D. Fe khử được Cu 2 + trong dung dịch.

Câu 9: Ngâm một lá Zn nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3 M lẫn với Pb(NO3)2 1 M. Sau phản ứng lấy lá Zn ra khỏi dung dịch khối lượng lá kẽm là:

A. 131,9 gam. B. 139,1 gam. C. 113,9 gam. D. 119,3 gam.

Câu 10: Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối:

a) Cu + 2Ag + → Cu 2 + + 2Ag. b) Fe + Zn 2 + → Fe 2 + + Zn.

c) Al + 3Na + → Al 3 + + 3Na. d) Fe + 2Fe 3 + → 3Fe 2 +.

e) Fe 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + Al 3 + → Mg 2 + + Al.

Những phương trình viết đúng là:

A. a, b, c, f. B. a, d, e, f. C. a, d, e. D. a, d.

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04 M và 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Na. B. K. C. Ca. D. Ba.

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

A. 21,95%. B. 68,05%. C. 78,05%. D. 29,15%.

Câu 13: Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3 M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Xác định kim loại M?

A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Al2O3, Cu, Mg, Fe. B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO. D. Al2O3, Cu, MgO, Fe.

Câu 15: Từ hai phản ứng sau: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 và Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Phát biểu đúng là:

A. tính oxi hoá của Fe 3 + > Cu 2 + > Fe 2 +. B. tính khử của Cu > Fe > Fe 2 +.

C. tính oxi hoá của Fe 3 + > Fe 2 + > Cu 2 +. D. tính khử của Fe > Fe 2 + > Cu.

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc), dung dịchY gồm HCl và H2SO4 tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 14,62 gam. B. 12,78 gam. C. 13,7 gam. D. 18,46 gam.

Câu 17: Trong số các polyme sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ tằm; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là:

A. 1, 2, 3. B. 2, 5, 7. C. 4, 5, 6. D. 2, 3, 6.

Câu 18: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là:

A. Cr 2 +, Au 3 +, Fe 3 +. B. Cr 2 +, Cu 2 +, Ag +. C. Fe 3 +, Cu 2 +, Ag +. D. Zn 2 +, Cu 2 +, Ag +.

Câu 19: Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4, sau một thời gian thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z, cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là:

A. 51,85%. B. 48,15%. C. 58,52%. D. 41,48%.

Câu 20: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A. 0,8 mol. B. 0,7 mol. C. 0,6 mol. D. 0,5 mol.

-----------------------------------Hết -----------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

Môn Hoá học - Lớp 12

ĐỀ SỐ 145

Câu 1: Giữa hai cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều:

A. Giảm số oxi hoá của các nguyên tố.

B. Chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất tạo thành chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

C. Tăng số oxi hoá của các nguyên tố.

D. Chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất tạo thành chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc), dung dịchY gồm HCl và H2SO4 tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 18,46 gam. B. 14,62 gam. C. 13,7 gam. D. 12,78 gam.

Câu 3: Trong số các polyme sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ tằm; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là:

A. 2, 3, 6. B. 2, 5, 7. C. 1, 2, 3. D. 4, 5, 6.

Câu 4: Từ hai phản ứng sau: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 và Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Phát biểu đúng là:

A. tính oxi hoá của Fe 3 + > Cu 2 + > Fe 2 +. B. tính khử của Cu > Fe > Fe 2 +.

C. tính oxi hoá của Fe 3 + > Fe 2 + > Cu 2 +. D. tính khử của Fe > Fe 2 + > Cu.

Câu 5: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ:

A. H2N – (CH2)5 – COOH.

B. HOOC – (CH2)4 – COOH và HO – (CH2)2 – OH.

C. HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.

D. HOOC – (CH2)4 – COOH và H2N – (CH2)6 – NH2.

Câu 6: Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A. Dễ bị oxi hoá. B. Dễ bị khử. C. Dễ nhận electron. D. Thể hiện tính oxi hoá.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04 M và 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Ba. B. Ca. C. K. D. Na.

Câu 8: Ngâm một lá Zn nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3 M lẫn với Pb(NO3)2 1 M. Sau phản ứng lấy lá Zn ra khỏi dung dịch khối lượng lá kẽm là:

A. 131,9 gam. B. 139,1 gam. C. 113,9 gam. D. 119,3 gam.

Câu 9: Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4, sau một thời gian thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z, cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là:

A. 58,52%. B. 48,15%. C. 41,48%. D. 51,85%.

Câu 10: Tơ lapsan thuộc loại

A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C.polieste. D. tơ visco.

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

A. 21,95%. B. 78,05%. C. 68,05%. D. 29,15%.

Câu 12: Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3 M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Xác định kim loại M?

A. Fe. B. Zn. C. Al. D. Mg.

Câu 13: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2; AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag. Theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là:

A. Ag +, Fe 3 +, Fe 2 +. B. Fe 2 +, Fe 3 +, Ag +. C. Fe 2 +, Ag +, Fe 3 +. D. Ag +, Fe 2 +, Fe 3 +.

Câu 14: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Al2O3, Cu, Mg, Fe. B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO. D. Al2O3, Cu, MgO, Fe.

Câu 15: Mệnh đề không đúng là:

A. Fe 2 + oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu 2 + trong dung dịch.

C. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2 +, H +, Cu 2 +, Ag +.

D. Fe 3 + có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2 +.

Câu 16: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu 2 +, Fe 3 + và Ag +

a) Mg + 2Fe 3 + → Mg 2 + + 2Fe 2 +. b) Mg + Cu 2 + → Mg 2 + + Cu.

c) Mg + Fe 2 + → Mg 2 + + Fe. d) Fe + Cu 2 + → Fe 2 ++ Cu.

e) Mg 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + 2Ag + → Mg 2 + + 2Ag.

g) 3Mg + 2Fe 3 + → 3Mg 2 + + 2Fe.

Các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên theo thứ tự:

A. a, d, e, f, g. B. b, d, f, g. C. b, f, g. D. f, a, b, c.

Câu 17: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là:

A. Cr 2 +, Au 3 +, Fe 3 +. B. Zn 2 +, Cu 2 +, Ag +. C. Cr 2 +, Cu 2 +, Ag +. D. Fe 3 +, Cu 2 +, Ag +.

Câu 18: Teflon là tên của một polime được dùng làm:

A. cao su tổng hợp. B. tơ tổng hợp. C. chất dẻo. D. keo dán.

Câu 19: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A. 0,6 mol. B. 0,5 mol. C. 0,8 mol. D. 0,7 mol.

Câu 20: Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối:

a) Cu + 2Ag + → Cu 2 + + 2Ag. b) Fe + Zn 2 + → Fe 2 + + Zn.

c) Al + 3Na + → Al 3 + + 3Na. d) Fe + 2Fe 3 + → 3Fe 2 +.

e) Fe 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + Al 3 + → Mg 2 + + Al.

Những phương trình viết đúng là:

A. a, d. B. a, d, e, f. C. a, d, e. D. a, b, c, f.

-----------------------------------Hết -----------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

Môn Hoá học - Lớp 12

ĐỀ SỐ 156

Câu 1: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là:

A. Cr 2 +, Cu 2 +, Ag +. B. Fe 3 +, Cu 2 +, Ag +. C. Cr 2 +, Au 3 +, Fe 3 +. D. Zn 2 +, Cu 2 +, Ag +.

Câu 2: Teflon là tên của một polime được dùng làm:

A. keo dán. B. cao su tổng hợp. C. tơ tổng hợp. D. chất dẻo.

Câu 3: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A. 0,6 mol. B. 0,7 mol. C. 0,5 mol. D. 0,8 mol.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

A. 78,05%. B. 21,95%. C. 29,15%. D. 68,05%.

Câu 5: Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4, sau một thời gian thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z, cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X là:

A. 58,52%. B. 41,48%. C. 51,85%. D. 48,15%.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc), dung dịchY gồm HCl và H2SO4 tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 14,62 gam. B. 18,46 gam. C. 12,78 gam. D. 13,7 gam.

Câu 7: Trong số các polyme sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ tằm; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozo là:

A. 2, 3, 6. B. 1, 2, 3. C. 2, 5, 7. D. 4, 5, 6.

Câu 8: Ngâm một lá Zn nặng 100 gam trong 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3 M lẫn với Pb(NO3)2 1 M. Sau phản ứng lấy lá Zn ra khỏi dung dịch khối lượng lá kẽm là:

A. 131,9 gam. B. 113,9 gam. C. 139,1 gam. D. 119,3 gam.

Câu 9: Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ:

A. HOOC – (CH2)4 – COOH và HO – (CH2)2 – OH.

B. HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.

C. H2N – (CH2)5 – COOH.

D. HOOC – (CH2)4 – COOH và H2N – (CH2)6 – NH2.

Câu 10: Mệnh đề không đúng là:

A. Fe 2 + oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu 2 + trong dung dịch.

C. Fe 3 + có tính oxi hóa mạnh hơn Cu 2 +.

D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2 +, H +, Cu 2 +, Ag +.

Câu 11: Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối:

a) Cu + 2Ag + → Cu 2 + + 2Ag. b) Fe + Zn 2 + → Fe 2 + + Zn.

c) Al + 3Na + → Al 3 + + 3Na. d) Fe + 2Fe 3 + → 3Fe 2 +.

e) Fe 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + Al 3 + → Mg 2 + + Al.

Những phương trình viết đúng là:

A. a, d. B. a, d, e. C. a, d, e, f. D. a, b, c, f.

Câu 12: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Al, Fe, Cu, Mg. B. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.

C. Al2O3, Cu, MgO, Fe. D. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

Câu 13: Từ hai phản ứng sau: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 và Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Phát biểu đúng là:

A. tính oxi hoá của Fe 3 + > Cu 2 + > Fe 2 +. B. tính khử của Cu > Fe > Fe 2 +.

C. tính khử của Fe > Fe 2 + > Cu. D. tính oxi hoá của Fe 3 + > Fe 2 + > Cu 2 +.

Câu 14: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu 2 +, Fe 3 + và Ag +

a) Mg + 2Fe 3 + → Mg 2 + + 2Fe 2 +. b) Mg + Cu 2 + → Mg 2 + + Cu.

c) Mg + Fe 2 + → Mg 2 + + Fe. d) Fe + Cu 2 + → Fe 2 ++ Cu.

e) Mg 2 + + Ag + → Fe 3 + + Ag. f) Mg + 2Ag + → Mg 2 + + 2Ag.

g) 3Mg + 2Fe 3 + → 3Mg 2 + + 2Fe.

Các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên theo thứ tự:

A. b, f, g. B. b, d, f, g. C. f, a, b, c. D. a, d, e, f, g.

Câu 15: Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3 M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Xác định kim loại M?

A. Fe. B. Zn. C. Mg. D. Al.

Câu 16: Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A. Dễ nhận electron. B. Dễ bị khử. C. Dễ bị oxi hoá. D. Thể hiện tính oxi hoá.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04 M và 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Ca. B. Na. C. K. D. Ba.

Câu 18: Giữa hai cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều:

A. Chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất tạo thành chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

B. Chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất tạo thành chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

C. Giảm số oxi hoá của các nguyên tố.

D. Tăng số oxi hoá của các nguyên tố.

Câu 19: Tơ lapsan thuộc loại

A.polieste. B. tơ visco. C. tơ axetat. D. tơ poliamit.

Câu 20: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2; AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag. Theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là:

A. Fe 2 +, Ag +, Fe 3 +. B. Ag +, Fe 3 +, Fe 2 +. C. Ag +, Fe 2 +, Fe 3 +. D. Fe 2 +, Fe 3 +, Ag +.

-----------------------------------Hết -----------------------------

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

1. B

1. A

1. B

1. B

2. C

2. D

2. A

2. D

3. A

3. B

3. B

3. D

4. A

4. A

4. A

4. A

5. A

5. C

5. D

5. C

6. C

6. B

6. A

6. B

7. D

7. B

7. A

7. C

8. B

8. B

8. C

8. B

9. D

9. C

9. D

9. D

10. C

10. C

10. C

10. A

11. C

11. D

11. B

11. B

12. B

12. C

12. B

12. C

13. D

13. D

13. B

13. A

14. C

14. D

14. D

14. C

15. B

15. A

15. A

15. B

16. D

16. D

16. D

16. C

17. D

17. B

17. D

17. D

18. A

18. C

18. C

18. A

19. A

19. A

19. C

19. A

20. B

20. A

20. C

20. D

123

B

C

A

A

A

C

D

B

D

C

C

B

D

C

B

D

D

A

A

B

134

A

D

B

A

C

B

B

B

C

C

D

C

D

D

A

D

B

C

A

A

145

B

A

B

A

D

A

A

C

D

C

B

B

B

D

A

D

D

C

C

C

156

B

D

D

A

C

B

C

B

D

A

B

C

A

C

B

C

D

A

A

D