Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 1)

1fa30efb92b4a4389d80a05acf952fda
Gửi bởi: Thái Dương 25 tháng 2 2019 lúc 22:01:33 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 7:51:19 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 401 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG TÂYƯỜ ỌNGUYÊNTR NG THPT TH CAOƯỜNGUYÊN THI TH THPT QU GIA 2017 (L 1)Ề ẦMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút (không th gianờ ờgiao )ềĐ CHÍNH TH CỀ (Đ thi có 05 trang-50 câu tr nghi m)ề ệCâu 1: nghi ph ng trình ươ()23 3log log 0x x- làA. 0. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh a, ạ172aSD= hình chi uếvuông góc lên (ABCD) là trung đi đo AB, Tính chi cao aủ ủkh chóp H.SBD theo a:ốA. 35a B. 35a C. 215a D. 37a .Câu 3: Cho các ng a, b, c. Giá tr bi th ươ ứ2017 2017 2017log log loga cTb a= +b ngằA. 0. B. -1 C. 1. D. 2017.Câu 4: Kho ng cách gi đi tr thi hàm 21x mx myx- +=- ng :ằA. .B. .C. .D. .Câu 5: Trong không gian Oxyz, ph ng ẳ(): 0P my z+ vàm ph ng ẳ(): 0Q nx z+ song song nhau khiớA. 1m n= B. 13;3m n= C. 12;3m n= D. 13;2m n= .Câu 6: ặln 2, ln 3a b= Hãy bi ln36 theo và b.ểA. ln 36 .a b= B. ln 36 .a b= C. ln 36 .a b= D. ln 36 .a b= -Câu 7: Cho các ph c: ứ1 33 2z i= =- giá tr tham sậ ốph zứ3 có mô đun nh nh trong ph đã cho làỏ ứA. ()(); 5;- +¥ B. {}5; 5-C. 5; 5é ù-ë D. ()5; 5- .Câu 8: các th ng a, kì. nh nào đây đúng?ớ ươ ướA. log logb logaba= B. loglogloga ab =.C. ()log log loga b+ D. ()log log loga b= .Câu 9: Vi ph ng trình ti tuy th hàm ươ ốx 1yx 1+=- bi ti tuy songế ếsong ng th ng ườ ẳd 2x 1=- -A. 2x 7=- .B. 2x 2x 3=- +éê=- +ë .C. 2x 73=- .D. 2x 2x 7=- -éê=- +ëCâu 10: Phát bi nào sau đây đúngể ?A. 2sin cos cos2 2x xdx Cæ ö- +ç ÷è øò .B. 2sin cos cos2 2x xdx Cæ ö- +ç ÷è øò .C. 2sin cos cos2 2x xdx Cæ ö- +ç ÷è øò .D. 31sin cos sin cos2 2x xdx Cæ ö- +ç ÷è øò .Câu 11: Cho a, là các th ng th mãn ươ ỏ1 0a b- Tính tích phân badxIx=ò.A. 2I= B. 1I= C. 2I=- D. 12I= .Câu 12: Tìm nguyên hàm hàm ố()sin 4f x= .A. ()1cos .4f dx C= +ò B. ()1cos .4f dx C=- +òC. ()4 cos .f dx C= +ò D. ()4 cos .f dx C=- +òCâu 13: Trong không gian Oxyz, cho hình ABCDA’B’C’D’. Bi tớ ế()()()()1; 0;1 ' 2;1; ' 1; 1;1 4; 5; 5A C- -. nh A’ là ỉ(); ;a Khi đó2a c+ ng:ằA. 3. B. 7. C. 2. D. .Câu 14: Giá tr hàm ố33 4y x= làA. 1. B. 2.C. .D. 1- .Câu 15: Cho hình ng ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình vuông, nh bên ạAA'=3a vàđ ng chéo ườ' 5AC a= Th tích kh ABCDA’B’C’D’ ng bao nhiêu?ể ằA. 38V a= B. 34V a= C. 312V a= D. 324V a= .Câu 16: ng ti hàm ườ ố2 22 x xxy làA. 0. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 17: Cho ph ng trình ươ()()()21 33log log *x x- Kh ng nh nào sauẳ ịđây là đúng ?A. ()()223 1* 03 0x xxx xì- <- -ïÛ <íï- >î B. ()22 0*3 1xx x- >ìÛí- -î .C. ()2213 2*2 13 0x xxx xì- <ïÛ-íï- >î D. ()213 2*2 12 0x xxxì- >ïÛ-íï- >î .Câu 18: là giao đi th hàm ố2 12xyx-=- tr Oy. Ph ng trìnhớ ươti tuy th trên đi làế ểA. 12 2y x= .B. 14 2y x=- .C. 14 2y x= .D. 12 2y x=- .Câu 19: chuy ng v(t) (m/s) có gia ố()()23/ s1v mt¢=+ nật ban là 6m/s. Tính sau 10 giây (làm tròn qu nố ếhàng ).ơ ịA. 10v= (m/s). B. 8v= (m/s). C. 15v= (m/s). D. 13v= (m/s).Câu 20: Cho hình nón nh và ng tròn đáy có tâm là O. đi thu ng trònỉ ườ ườđáy. gi di tích xung quanh và di tích đáy là 2. đo góc SAO làỉ ủA. 60 0. B. 30 0. C. 120 0. D. 45 0.Câu 21: ng ti ki lãi su 8,4% năm và lãi hàng năm nh pộ ườ ượ ậvào n. sau bao nhiêu năm ng đó thu đôi ti ban u?ố ườ ượ ầA. năm. B. 15 năm. C. năm. D. năm.Câu 22: Tìm ph liên ph ứ()()3 1z i= -A. 2z i= B. 10 3z i= C. 10z i= +D. 10z i= -Câu 23: Trên ph ng đi bi di ph th mãn đi uặ ềki ệ2 6z i+ là ng tròn có tâm và bán kính làườ ượA. ()2; 6I R- B. ()2; 36I R- =C. ()2; 6I R- D. ()2; 36I R- =Câu 24: Hai đi và M’ phân bi và ng nhau qua ph ng (Oxy). Phátể ẳbi nào sau đây đúng?ểA. Hai đi và M’ có cùng tung và cao .ể ộB. Hai đi và M’ có cùng hoành và cao .ể ộC. Hai đi và M’ có hoành nhau.ể ốD. Hai đi và M’ có cùng hoành và tung .ể ộCâu 25: Cho bi ế()11212xf dx=ò Tính tích phân ()26sin sinI xf dxpp=ò .A. 2I= B. 3I p=C. 12I= D. 1I= .Câu 26: Tìm hàm ố3 23 12 2y mx x= ạ2x=A. 1m=- .B. 3m=- .C. 0m= .D. 2m=- .Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho ng th ngớ ườ ẳ3 1:1 1x z- -D =- và ph ng ẳ(): 0P z+ ng th ng mườ ằtrong (P) sao cho và vuông góc ng th ng ườ ẳD Vect nào sau đây là vecto chơ ỉph ng ?ươ ủA. ()1; 2; 1u- -r B. ()1; 2;1ur C. ()1; 2;1u-r D. ()1; 2;1u- -r .Câu 28: Tính mô đun ph ứ4 3z i= -A. 7z= B. 7z= C. 25z= D. 5z=Câu 29: Hàm nào sau đây ng bi trên ¡A. 23 2y x= .B. sin 2y x= .C. 21xyx=+ .D. 22 1y x= .Câu 30: xác nh hàm ố2lny x= làA. D=¡ B. (); .D= ¥C. ()(); 0; .D= +¥ D. ()0; .D= +¥Câu 31: Cho hình ch nh ABCDA’B’C’D’ có ậ; AA'=3aAB AD a= Tính bánkính ngo ti di ACB’D’ủ ệA. 32a B. 34a C. 142a D. 62a .Câu 32: Cho ph ng (P): ẳ2 10 0x z+ và ầ(S): 22 11 0x z+ ph ng (Q) song song (P) và ti xúc iặ ớm (S) có ph ng trình làặ ươA. 10 0x z+ B. 0x z+ .C. 20 0x z+ D. 20 0x z+ .Câu 33: hàm hàm ố3logy x= trên ()0;+¥ làA. 1ln 3yx¢= B. ln 3xy¢= C. ln 3yx¢= D. ln 3y x¢=Câu 34: Cho c< ()5baf dx=ò và ()2bcf dx=ò Tính ()caf dxò .A. ()2caf dx=-ò B. ()3caf dx=ò C. ()7caf dx=ò D. ()1caf dx=ò .Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác nh a, nh bên SA vuông gócề ạv đáy và th tích kh chóp đó ng ằ32a Tính nh bên SAạA. 32a B. 3a C. 33a D. 3a .Câu 36: Cho 12z i=- căn hai làộ ủA. 3i- B. 3i+ C. 3i+ D. 2i+Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho đi M(1;2;5). ph ng (P) điớ ẳqua đi và các tr Ox, Oy, Oz A, B, sao cho là tr tâm tamể ựgiác ABC, Ph ng trình ph ng (P) là:ươ ẳA. 30 0x z+ B. 15 1x z+ .C. 0x z+ D. 05 1x z+ .Câu 38: Cho a, b, là các th khác th mãn ỏ3 15a c-= Giá tr ngị ổS ab bc ca= ngằA. 5. B. 3. C. 1. D. 0.Câu 39: Cho ầ()()()()2 2: 4S z- và đi ể()2; 1; 3M- Ba tặph ng thay đi qua và đôi vuông góc nhau, ầ() theo bađ ng tròn. ng bình ph ng ba bán kính ba ng tròn ng ng làườ ươ ườ ươ ứA. 4. B. 1. C. 10. D. 11.Câu 40: Cho ph th mãn ỏ2 1z i- Giá tr nh ủz làA. 2- B. 1+ C. 2+ D. 1+Câu 41: Cho hình ch nh ABCD có ậ2 3AB BC a= E, là các đi mọ ượ ểtrên các nh AD, BC sao cho ạ2 2EA ED FB FC= Khi quay quanh AB các ngườg khúc AEFB, ADCB sinh ra hình tr có di tích toàn ph là ượ1 ,S S. Tínht ố12SS .A. 121221SS= B. 1223SS= C. 1249SS= D. 12815SS= .Câu 42: (H) là hình ph ng gi th hàm ố34y x= và tr hoành trênụ[]0; 2. Tìm ng th ngể ườ ẳy mx= chia hình (H) thành hai ph có di tích ngầ ằnhau.A. 2m= B. 2m=- C. 2m= D. 2m= .Câu 43: th hàm ố()22 11 1xym x+=- có ti ngang thì đi ki aệ ủm làA. 1m> .B. 1m¹ .C. 1m< .D. 1m< .Câu 44: Cho hình lăng tr ng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân nh A, tụ ặbên BCC’B’ là hình vuông, kho ng cách gi AB’ và CC’ ngả Tính th tích aể ủkh lăng tr ABCA’B’C’ theo aố ụA. 3V a= B. 322aV= .C. 323aV= D. 32V a= .Câu 45: th hồ àm ố1142xxxy có hai đi tr thu cộ ng th ngườ ẳbaxyd:. Khi đó tích ab ngằA. 8- .B. 6- C. 4.D. 4- .Câu 46: Ph ng trình ươ33 0x mx- có nghi duy nh khi đi ki làộ ủA. 2m<- .B. 1m>- .C. 1m< .D. 1m> .Câu 47: Cho x, là các th th mãn ỏ()()4 4log log 1x y+ Giá tr nh nh tị ấc bi th ứ(),f y= ngằA. 0. B. 1. C. D. .Câu 48: Cho hàm ố24 32x xyx- +=- có th (C). Tích các kho ng cách đi mồ ểb kỳ trên th (C) các ng ti nó ngấ ườ ằA. 22 B. 22 C. 12 .D. 72 .Câu 49: vào thùng hình tr có bán kínhổ ướ ụđáy 20 cm. Nghiêng thùng sao cho ch mặ ướ ạvào mi ng và đáy nh hình thì cệ ướt đáy góc 45ạ 0. th tích thùng làỏ ủbao nhiêu cm ?A. 12000p B. 8000p C. 6000p D. 16000p .Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()()()()3; 0; 0; 2; 0; 0; 1;1;1A D. ọD là ng th ng đi qua và th mãnườ ỏt ng kho ng cách các đi A, B, ếD là nh t, ỏD đi qua đi nào trongểcác đi đây?ể ướA. ()7;13;5M B. ()3; 4;3M .C. ()1; 2;1M- D. ()3; 5; 1M- .Đáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Toánề ố1. C2. B3. A4. C5. B6. B7. D8. D9. A10. 11. A12. B13. C14. C15. D16. D17. C18. B19. D20. 21. D22. C23. A24. D25. D26. D27. C28. D29. A30. 31. C32. D33. A34. B35. A36. B37. A38. D39. B40. 41. D42. A43. C44. B45. A46. C47. C48. B49. B50.