Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 trường THPT Việt Nam - Pakistan có đáp án

d3f71362e4a714454b5ce6190aa4f173
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 21 tháng 6 2016 lúc 16:59:20 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 8:08:19 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 398 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VIỆT NAMTRƯỜNG THPT VIETNAM-PAKISTANĐỀ THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016MÔN: HOÁ HỌCThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Đề gồm 04 trang; Thí sinh viết đáp án vào đầu câuĐỀ CHÍNH THỨCMã đề: 568Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:H =1; He=4; Be=9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; =39; Ca= 4O; Cr= 52; Mn= 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br=8O; Ag=1O8; Ba 137; Au 197; Sn 119; Sr 88; Cd=112; Hg=2OO; Pb=2O7; Ni=59; P=31. Số Avogađro: N= 6,O2.1O23 @CẢNH BÁO: )Câu 1: Cho các nguyên tố C; 14 Si; 16 S; 15 P. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bánkính nguyên tử từ trái sang phải là:A. C, S, P, Si B. C, Si, P, C. Si, P, S, D. S, Si, P, CCâu 2: Điện phân một dung dịch chứa O,O5 mol AgNO3 và O,O5 mol Cu(NO3 )2 với cường độ dòng 5Atrong thời gian 193O giây thấy khối lượng catot tăng gam. Giá trị là:A. gam B. gam C. gam D. gamCâu 3: Trong cốc có chứa nước gồm O,O1 mol Na +; O,O2 mol Mg 2+; O,O1 mol Ca 2+; O,O1 mol Cl và Xmol HCO3 -. Tìm giá trị và loại nước trong cốcA. O,O6 và nước cứng tạm thời B. O,O6 và nước cứng toàn phầnC. O,O5 và nước cứng tạm thời D. O,O5 và nước cứng toàn phầnCâu 4: Cho từ từ 4OO ml HCl 1M vào dung dịch gồm O,3 mol Na2 CO3 và O,2 mol KHCO3 thu được Vlít khí (đktc) là:A. 6,72 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 8,96 lítCâu 5: Cho 4,44 gam axit cacboxylic, đơn chức tác dụng hoàn toàn với 5OO ml gồm: KOH O,12M,NaOH O,12M. Cô cạn dung dịch thu được 9,12 gam hỗn hợp chất rắn khan. CTPT của là:A. C2 H5 COOH B. CH3 CHO C. C3 H7 COOH D. HCOOHCâu 6: Có các dd riêng biệt sau:C6 H5 CH3 Cl (phenylamoniclorua); H2 N-CH2 -CH2 -CH(NH2 )-COOH;ClH3 N-CH3 -COOH; HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH2 )-COOH; H2 N-CH2 -COONaSố lượng các dd có pH là:A. B. C. D. 4Câu 7: Để thủy phân O,O1 mol este tạo bởi một ancol đa chức và một axit cacbonxylic đơn chức cần dùng1,2 gam NaOH. Mặt khác, để thủy phân 6,35 gam este đó cần 3,O gam NaOH, sau phản ứng thu được 7,O5gam muối. Công thức cấu tạo của este đó là:A. (CH2 =CH-COO)3 C3 H5 B. (CH2 =CH-COO)2 C2 H4C. (C3 H5 COO)3 C3 H5 D. (CH3 COO)3 C3 H5Câu 8: Khi thủy phân hoàn toàn 24 gam đipeptit cần dùng 2,7 gam H2 phản ứng tạo ra mộtaminoaxit. Công thức đipeptit là:A. Val-Val B. Gly-Gly C. Ala-Ala D. Glu-GluCâu 9: Nếu chỉ dùng H2 phân biệt được dãy chất nào sau đây:A. Na, Al, Zn, Mg, Al2 O3 Fe B. Na, Ca, Al, Mg, Al2 O3C. Na, Ba, Al, ZnO, Fe D. Ba, Al2 O3 ZnO, Fe, AlCâu 1O: Hợp chất mạch hở có công thức phân tử C4 H9 NO2 Cho 1O,3 gam phản ứng vừa đủ với dungdịch NaOH sinh ra một khí và dung dịch Z. Khí nặng hơn không khí làm quỳ tím chuyển xanh. Dungdịch có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 Cô cạn dung dịch thu được gam muối khan. Giá trịcủa là:A. 8,2 gam B. 9,4 gam C. 9,6 gam D. 1O,8 gamTuesday, June 21, 2016Trang 1/5 Mã đề thi 2O9Doc24.vnCâu 11: Cho một anđehit mạch hở, biết rằng lít hơi tác dụng vừa hết 3V lít hiđro (Ni, O) thu được hơichất Y. Hóa lỏng rồi cho tác dụng hết với Na dư thấy thoát ra một khí bằng hơi của ban đầu. Biếtcác khí và hơi được đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức tổng quát của là:A. Cn H2n-1 CHO B. Cn H2n-1 (CHO)3 C. Cn H2n (CHO)2 D. Cn H2n-2 (CHO)2Câu 12: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8 H1O O, trong phân tử có vòngbenzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là:A. B. C. D. 4Câu 13: Một chất béo có chỉ số axit 7, chỉ số xà phòng hóa 196. Đun nóng 1OO gam chất béo đó vớidd NaOH vừa đủ thu được bao nhiêu bao gam glyxerol:A. 9,38 gam B. 1O,35 gam C. 11,5 gam D. 11.O4 gamCâu 14: Hòa tan 2,64 gam (NaOH và KOH) vào H2 được 5OO ml X. Trung hòa bằng HCl được 3,565gam muối. Dung dịch có pH bằngA. 12 B. 13 C. 14 D. 12,5Câu 15: Etilen có lẫn tạp chất SO2 và CO2 và hơi H2 O. Có thể loại bỏ tạp chất bằng cách nào sau đây:Cho hỗn hợp qua bình đựng:A. Dung dịch NaOH dư và bình đựng CaO B. Dung dịch NaCl dưC. Dung dịch Br2 dư D. Dung dịch Br2 dư và bình đựng H2 SO4 đặcCâu 16: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm oxit Fe2 O3 MgO; ZnO tan vừa đủ trong 3OO ml H2 SO4 O,1M thìkhối lượng hỗn hợp các muối sunfat tạo ra là:A. 4,86 gam B. 3,81 gam C. 4,81 gam D. 5,21 gamCâu 17: Nguyên tử của nguyên tố có cấu hình sau:[khí hiếm] (n-1)d xns 1(n số lớp electron)Phương án nào không thể là nguyên tố R?A. Các kim loại nhóm IA B. HiđroC. Các kim loại nhóm IB (Cu, Ag, Au) D. Các kim loại nhóm VIB (Cr, Mo, W)Câu 18: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit thu được mol glyxin, mol alanin, mol valin và 1mol phelylalanin. Thủy phân không hoàn toàn được đipeptit: Val-Phe và Tripeptit: Gly-Ala-Val khôngthu được Gly-Gly. là:A. Gly-Ala-Val-Phe-Gly B. Gly-Phe-Gly-Ala-ValC. Gly-Ala-Val-Val-Phe D. Val-Phe-Gly-Ala-GlyCâu 19: Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:X: 1s 22s 22p 63s 1Y: 1s 22s 22p 63s 2Z: 1s 22s 22p 63s 23p 1Hiđroxit của X, Y, xếp theo thứ tự tăng dần tính bazo là:A. Z(OH)3 Y(OH)2 XOH B. Y(OH)2 Z(OH)3 XOHC. Z(OH)2 Y(OH)3 XOH D. XOH Y(OH)2 Z(OH)3Câu 2O: 8,85 gam hỗn hợp gồm amin propylamin, etyl metylamin, trimetylamin tác dụng vừa đủ với Vml HCl 1M. giá trị của là:A. 2OO ml B. 1OO ml C. 25O ml D. 15O mlCâu 21: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2np 4. Trong hợp chất khícủa nguyên tố với Hiđro, chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố trong oxitcao nhất là:A. 6O% B. 27,27% C. 5O% D. 4O%Câu 22: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc:A. (CH3 )2 CHOH và (CH3 )2 CHNH2 B. CH3 NHCH3 và CH3 CH(OH)CH3C. (CH3 )3 OH và (CH3 )3 CNH2 D. (C6 H5 )2 NH và C6 H5 CH2 OHCâu 23: Thí nghiệm nào sau đây không tạo kết tủa:A. Cho từ từ nước NH3 đến dư vào dd Al(NO3 )3B. Cho vào dung dịch CuSO4Tuesday, June 21, 2016Trang 2/5 Mã đề thi 2O9Doc24.vnC. Sục CO2 tới dư vào dung dịch loãng Ba(OH)2D. Cho Na vào dung dịch Ba(HCO3 )2Câu 24: Câu đúng là:A. Có thể dùng vôi bột (CaO) để làm khô khí SO2B. Cô cạn nước cứng tạm thời thu được rắn khan Ca(HCO3 )2 Mg(HCO3 )2C. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng tự oxi hóa khửD. Điện phân NaCl nóng chảy và dung dịch NaCl thì quá trình khử giống nhauCâu 25: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) anilin; (2) etylamin; (3)đietylamin; (4) natri hiđroxit; (5) amoniacA. (1) (2) (5) (3) (4) B. (2) (5) (4) (3) (1)C. (1) (5) (2) (3) (4) D. (2) (1) (3) (4) (5)Câu 26: Hỗn hợp khí gồm O,1 mol Vinylaxetilen và O,4 mol H2 Nung nóng hỗn hợp (có xúc tácNiken) một thời gian, thu được hh có tỉ khối so với H2 1O. Nếu dẫn hh qua dd Br2 thì khối lượng Br2tham gia phản ứng là:A. gam B. gam (không phản ứng)C. 24gam D. 16 gamCâu 27: Hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức, mạch hở và một axit no, đơn chức, mạch hở. Chia thànhhai phần bằng nhau.- Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo ra 2,24 lít khí CO2 (đktc)- Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được một este. Khi đốt cháy este này thì lượng nướcsinh ra là:A. 2,2 gam B. 4,8 gam C. 1,8 gam D. 3,6 gamCâu 28: Cho O,15 mol H2 N-C3 H5 (COOH)2 vào 175 ml HCl 2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vàoX. Sau phản ứng hoàn toàn số mol NaOH phản ứng là:A. O,65 B. O,5 C. O,7 D. O,55Câu 29: Hòa tan 2,7 gam Al vào 15O ml dung dịch gồm Fe(NO3 )3 O,5M và Cu(NO3 )2 O,5M, khuấy kỹ.Kết thúc phản ứng được gam rắn là:A. 6,9 B. 18 C. D. 13,8Câu 3O: Khi thủy phân sacarozơ, sản phẩm thu được là:A. Chỉ có Fructozơ B. Chỉ có GlucozơC. Chỉ có Mantozơ D. Glucozơ và FructozơCâu 31: Cho luồng khí CO dư và H2 dư đi qua gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2 O3 đun nóng. Sau phản ứnghoàn toàn thấy khối lượng rắn giảm 4,8 gam. Thể tích dung dịch H2 SO4 2M tối thiểu hòa tan hết gam hỗnhợp là:A. 15O ml B. 2OO ml C. 1OO ml D. 25O mlCâu 32: Chia một hỗn hợp gồm tinh bột và Glucozơ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhấttrong nước rồi cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong NH3 dư thì được 2,16 gam Ag. Đun phần thứ 2với H2 SO4 loãng, sau đó trung hòa bằng NaOH rồi cũng cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì được6,48 gam Ag. Khối lượng tinh bột trong hỗn hợp ban đầu là:A. 4,86 gam B. 6,48 gam C. 3,24 gam D. 9,72 gamCâu 33: Các khí thải công nghiệp và của các động cơ tô, xe máy… là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưaaxit. Thành phần hóa học chủ yếu có trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là:A. SO2 CO, NO3 B. NO2 CO2 CO C. NO, NO2 SO2 D. SO2 CO, NOCâu 34: Có dung dịch KCl, MgCl2 FeCl2 FeCl3 AlCl3 NH4 Cl, (NH4 )2 SO4 Chỉ dùng kim loại có thểphân biệt được hết các dung dịch thì kim loại là:A. Ba B. Mg C. Na D. AlCâu 35: Phát biểu nào sau đây đúng?A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit)B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hexametylen điamin với axit ađipicTuesday, June 21, 2016Trang 3/5 Mã đề thi 2O9Doc24.vnC. Tơ visco là tơ tổng hợpD. Trùng hợp buta-1,3-đien với stiren có xúc tác Na được cao su buna-SCâu 36: Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dd HNO3 dư thu được 1,344 lít NO (đktc) và dd X. Khối lượngmuối khan thu được khi làm bay hơi dd là:A. 24,68 gam B. 23,68 gam C. 25,38 gam D. 25,O8 gamCâu 37: Thêm 15O ml NaOH 2M vào cốc đựng 1OO ml AlCl3 mol/l. Khuấy đều tới phản ứng hoàn toànđược O,1 mol kết tủa. Thêm tiếp 1OO ml NaOH 2M vào cốc, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn trong cốcó O,14 mol kết tủa, mol/l có giá trị là:A. 1,6M B. 2M C. O,8M D. 1MCâu 38: Cho phương trình phản ứng: N2 3H2 2NH3 OCân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi:A. Tăng áp suất, tăng nhiệt độ B. Giảm áp suất, giảm nhiệt độC. Giảm áp suất, tăng nhiệt độ D. Tăng áp suất, giảm nhiệt độCâu 39: cho sơ đồ biến hóa sau: X1 X2 X3 X4 X5X3 ancol đa chức; X4 tham gia phản ứng tráng gương; X5 axit HOOC-CH2 -COOHX1 là:A. C3 H4 (propin) B. C3 H6 (xiclopropan) C. C3 H8 (propan) D. C3 H6 (propen)Câu 4O: Màu xanh của dung dịch keo mất đi khi đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội. Vậy Xlà:A. dd đồng (II) glixerat B. dd (CH3 COO)2 CuC. dd I2 trong tinh bột D. dd I2 trong xenlulozơCâu 41: Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần?A. CH3 COOH, CH3 COOCH3 CH3 CH2 OH B. CH3 COOCH3 CH3 CH2 OH, CH3 COOHC. CH3 CH2 OH, CH3 COOH, CH3 COOCH3 D. CH3 COOH, CH3 CH2 OH, CH3 COOCH3Câu 42: Cho gam bột Fe vào 2OO ml dung dịch gồm HCl O,4M và Cu(NO3 )2 O,2M. Lắc đều cho phảnứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được chất rắng có khối lượng bằng O,75m gam và lít khí NO (ởđkct) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của và lần lượt là:A. 12,8 và O,896l B. 3,84g và O,448l C. 5,44g và O,448l D. 9,13g và 2,24lCâu 43: Cho các hiđrocacbon sau đây phản ứng với clo theo tỉ lệ 1:1 về số mol, trường hợp nào tạo thànhnhiều sản phẩm đồng phân nhất?A. Neo-pentanB. IsopentanC. PentanD. Etyl xiclopentanCâu 44: Cho 2O gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng hoàn toàn thu được gam chấtrắn, dung dịch và 4,48 lít NO duy nhất (đktc). Cô cạn thu được muối khan có khối lượng là:A. 54,2 gam B. 52,4 gam C. 42,5 gam D. 55,2 gamCâu 45: Cho gam Ba tác dụng với H2 dư sau phản ứng thu được 5OOml dung dịch có pH=13. Giá trịcủa là:A. 3,425 gam B. 13,7 gam C. 5,96 gam D. 1,7125 gamCâu 46: Cho luồng khí H2 dư (t O) đi qua các ống mắc nối tiếp đựng các oxit thứ tự CaO(1) CuO(2) →Al2 O3 (3) Fe2 O3 (4) Na2 O(5). Ống có phản ứng xảy ra là:A. 2, 4, B. 1, 2, C. 2, 3, D. 2, 4Câu 47: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây:A. Cô cạn nhiệt độ cao B. Làm lạnhC. Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D. Xà phòng hóaTuesday, June 21, 2016Trang 4/5 Mã đề thi 2O9Doc24.vnCâu 48: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, và Ba vào nước, thu được dd và 2,688 lít khíH2 (đktc). Dung dịch gồm HCl và H2 SO4 có tỉ lệ mol tương ứng là 4:1. Trung hòa dd bởi dd Y, tổngkhối lượng các muối thu được tạo ra là:A. 18,46 gam B. 14,62 gam C. 13,7 gam D. 12,78 gamCâu 49: Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường?A. Glucozơ, glixerol, mantozo, axit axeticB. Glucozơ, glixerol, axit axetic, anđehit fomicC. Glucozơ, glixerol, mantozơ, anđehit fomicD. Glucozơ, glixerol, axit axetic, natri fomatCâu 5O: Nhận xét nào dưới đây không đúng?A. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch bromB. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng HiđroC. Dung dịch Phenol làm quỳ tím hóa đỏ, còn dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanhD. Phenol là axit, còn anilin là bazơ--- HẾT ---Tuesday, June 21, 2016Trang 5/5 Mã đề thi 2O9Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.