Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Vật lý mã đề 321

264c3177f055bed50f772bf5e564bda6
Gửi bởi: Võ Hoàng 21 tháng 2 2019 lúc 4:14:48 | Được cập nhật: 15 tháng 4 lúc 18:40:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 561 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: LÍẬTh gian làm bài: 50 phút; không th gian giao .ờ ềMã 321ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: dao ng đi hòa theo ph ng trình ươ()10 cos10x cmp= có nậ ớb ng ằ()50cm sp th 2017 ừ0t= th đi mạ A. 1209760s B. 6056 C. 1210360s D. 604960sCâu 2: con lò xo th ng ng ng kh ng 100 và lò xo có ng 20ộ ượ ứN/m. ng trên giá ngang sao cho lò xo không bi ng. Cho giá đi xu ng khôngậ ượ ốv gia 2,0 m/sậ 2. qua ma sát và n, g=10ỏ m/s 2. th đi lò xo dàiỞ ểnh tiên, kho ng cách gi ng và giá giá tr nào nh sau đây:ấ ấA. 3,7 cm B. 4,0 cm C. 4,2 cm D. 3,0cmCâu 3: Cho ch đi xoay chi đi tr thu n, cu thu và đi iạ ốti p. vào hai ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng không và góc thay iổđ c.ượ Đi áp hi ng gi hai đi và đi áp hi ng hai cu là Uệ ượC UL phụthu vào chúng bi di ng các th nh hình ng ng các ng Uượ ươ ườC UL Khi ω= ω1 thì UC Uạ ạm Giá tr Uị ủm giá tr nào nh sau đâyầ :A. 140V B. 130V C. 147V D. 160VCâu 4: dây hai nh. Sóng truy trên dây có 100Hz và trên dây ra sóng ng.ộ ừM và là hai nút sóng cách nhau 6cm, gi và có hai nút khác.ữ truy sóng trên dây:ố ợA. 400m/s B. 40cm/s C. 4cm/s D. 400cm/sCâu 5: Cho ch đi xoay chi ch có cu dây thu m. là đi áp th hai đo ch, iạ ạlà ng th qua ch. Ch đáp án đúng:ườ ọA. tr pha là /2 B. pha là /2C. pha là /4 D. tr pha là /4Câu 6: Sóng ngang có 56Hz truy dây dây đàn dài. Ph dâyầ ửt đi cách ngu đo 50cm luôn dao ng ng pha ph dây A.ạ ượ Bi đế ộtruy sóng trên dây trong kho ng 7m/s 10m/s. truy sóng trên dây làề ềA. 10 m/s B. m/s C. m/s D. m/sCâu 7: dao ng đi hòa có biên 10 cm. th đi ng năng ng th năng, li aộ ủv ng:ậ ằA. cm B. 5cm± C. 2cm± D. 3cm±Câu 8: Sóng là sóng có ph ng dao ng các ph ch môi tr ng sóng truy quaọ ươ ườ ềA. là ph ng th ng ng.ươ B. vuông góc ph ng truy sóng.ớ ươ ềC. trùng ph ng truy sóng.ớ ươ D. là ph ng ngang.ươCâu 9: Cho hai dao ng đi hoà li xộ ộ1 và x2 có th nh hình .ồ Trang Mã 321ềT ng hai dao ng cùng th đi có giá tr nh là:ổ ấA. 100π cm/s. B. 140π cm/s. C. 280π cm/s. D. 200π cm/s.Câu 10: gi quay rô-to mà gi nguyên dòng đi máy phát đi nể ệxoay chi pha, ng ta dùng cách nào sau đây?ề ườA. Rô-to là nam châm vĩnh có cử B. Rô-to là nam châm đi có 2p cệ ựC. Rô-to là nam châm vĩnh có cử D. Rô-to là nam châm đi có cệ ựCâu 11: hi đi th xoay chi Uặ ề0 cos vào hai đo ch ch có đi C. làầ ọhi đi th hi ng hai đo ch; i, Iệ ạ0 là giá tr th i, giá tr và giá trầ ượ ịhi ng ng dòng đi trong ch. th liên nào sau đây đúng?ệ ườ ạA. 22 20 0u i1U I+ B. 0U I1U I+ C. 22 2u i1U I+ D. 22 20 0u i1U I- =Câu 12: Trong dao ng đi hòa t,th gian ng nh gi hai ng năng ng thộ ếnăng là 0,09s. Gi th đi nào đó, có ng năng là ộdW, th năng là ếWt Sau đó tộkho ng th gian ờtD có ng năng là 3ậ ộdW và th năng là ếWt /3. Giá tr nh nh ủtD ng:ằA. 0,12s B. 0,045s C. 0,03s D. 0,06sCâu 13: Ngu âm đi phát ra sóng âm truy trong môi tr ng ng ng. Có hai đi và mồ ườ ướ ằtrên ng th ng xu phát S. qua th âm. ng âm là Lử ườ ườ ạA 40dB, làạLB =60 dB. ng âm trung đi AB là:ứ ườ ủA. 45,2 dB B. 42,2 dB C. 46,5dB D. 50dBCâu 14: ch đi xoay chi các linh ki lí ng R, L, ti p. góc riêng aộ ưở ủm ch là 0 (hay LC 0 1). Đi áp hai ch là ạ2 os )u Vw= không i. Bi Uớ ếRL khôngph thu vào R, tìm quan gi và 0 .A. 02w w= B. 02ww= C. 02w w= D. 02ww=Câu 15: Xét giao thoa hai sóng cùng pha, đi có biên là đi có hi ng đi haiự ườ ủsóng nó ng:ớ ằA. sóngố ướ B. bán nguyên sóng.ố ướC. nguyên sóng.ố ướ D. sóngố ướCâu 16: đo ch xoay chi RLC ti bi tr cu thu và đi n. vào haiộ ặđ ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng 220V và không thay i. Đi ch nh Rầ ỉ1 ho cặR R2 thì công su tiêu th ch nh nhau, bi Rấ ế1 R2 121Ω. Công su tiêu th ch ng iấ ớhai giá tr bi tr khi đó là:ị ởA. 800W B. 440W C. 121W D. 400WCâu 17: dao ng đi hòa chu kì giây, có kh ng 500 và biên 10 cm. Năng ngộ ượ ược dao ng ng:ủ ằA. 0,05 B. 500 C. 250 D. 0,025 JCâu 18: con lò xo treo th ng ng. Nâng lên lò xo không bi ng th nh thì daoộ ậđ ng đi hòa theo ph ng th ng ng quanh trí cân ng O. Khi đi qua trí có ươ ộ2, 2x cm=thì có 50 cm/s. ấ210 .g s= Tính lúc th t, th gian đi quãng ng 27,5 cm làừ ượ ườA. 215sp B. 212sp C. 210sp D. 215sp Trang Mã 321ề86-6-80,51,0 1,52,0x (cm)0 x1x2t (10 -1s)Câu 19: dao ng đi hòa f, ph tác ng lên có ng:ộ ằA. B. 2f C. 0,5f D. 4fCâu 20: có sóng ng trên dây đàn hai nh thì chi dài dây ng:ể ằA. nguyên sóng.ố ướ B. sóngướC. sóng.ố ướ D. ph sóng.ộ ướCâu 21: đi áp xoay chi có giá tr hi ng 120 V, 50 Hz vào hai đo ch iặ ốti đi tr thu 30 Ω, cu thu có ả0, 4p (H) và đi có đi dung thayụ ệđ c. Đi ch nh đi dung đi thì đi áp hi ng gi hai cu giá tr cổ ượ ựđ ngạ ằA. 100 V. B. 150 V. C. 160 V. D. 250 V.Câu 22: Ch đáp án SAI cho phát bi sau “Đo ch xoay chi nào sau đây không tiêu th đi nọ ệnăng” ?A. Đo ch ch có cu thu nạ ầB. Đo ch có đi ti cu thu nạ ầC. Đo ch ch có đi nạ ệD. Đo ch ch có đi tr thu nạ ầCâu 23: đi áp xoay chi 400 os 100 )3u ppæ ö= +ç ÷è vào hai đo ch RLC ti cóầ ế200R= th dòng đi và đi áp hai ch ch pha nhau /3. Công su tiêu th ch ngấ ằA. 200 B. 50 C. 100 D. 50 WCâu 24: dao ng đi hòa có ph ng trình ươ10 cos( )4x cmpp= th gian tính ng giây.ớ ằChu kỳ dao ng là:ộ ậA. B. C. 0,5 D. sCâu 25: Trong thí nghi giao thoa sóng trên c, hai ngu cùng pha, cùng biên Sộ ướ ộ1và S2 phát sóng có sóng cm. Bi biên sóng do hai ngu phát ra là và không trongơ ướ ổquá trình truy sóng. đi cách hai ngu nh ng kho ng dề ượ ả1 11cm, d2 19cm, sóngcó biên ng:ộ ằA. B. 2A C. D. 0,5ACâu 26: Ng ta truy công su đi pha 10000kW hi đi th hi ngườ ướ ụ50kV đi xa. ch đi có công su cosạ 0,8. Mu cho năng ng trên ng dâyố ượ ườkhông quá 10% thì đi tr ng dây ph có giá trệ ườ ịA. 20 B. 16 C. D. 25 Câu 27: Cho hai dao ng đi hòa cùng ph ng, cùng vuông pha nhau. th đi m, hai daoộ ươ ểđ ng có li ng cm và cm thì dao ng ng hai dao ng trên có li ng:ộ ượ ằA. cm B. cm C. 2cm D. cmCâu 28: đo ch AB hai đo ch nh AM và MB ti nhau. Đo ch AMộ ạg đi tr 100ồ ti đi có đi dung 31,8µF. Đo ch MB cu nắ ộdây có và đi tr thu r. Khi vào hai AB đi áp xoay chi thì đi áp cộ ứth gi hai đo ch AM có bi th c: uờ ứAM 802 cos(100 t)(V); còn đi áp th gi haiệ ữđ đo ch MB có bi th uầ ứMB 100cos(100 712p )(V). Công su tiêu th đi đo chấ ạAB là:A. 52W B. 70,6W C. 132,28W D. 66,64WCâu 29: ngu âm phát sóng trong không gian. Gi không có th và ph âm. đi mộ ểcách ngu âm 10 thì ng âm ng 80 dB. đi cách ngu âm có ng âmồ ườ ườ ộb ng:ằA. 90 dB B. 120 dB C. 100 dB D. 110 dBCâu 30: thoáng ch ng có hai ngu phát sóng và cách nhau 8cm. Cho A,ạ ợB dao ng đi hòa, cùng pha, theo ph ng vuông góc ch ng. sóng sóng trên tộ ươ ướ ặch ng là 1cm. M, là hai đi thu ch ng sao cho MN 4cm và AMNB là hình thangấ Trang Mã 321ềcân. trên đo MN có đúng đi dao ng biên thì di tích nh hình thangể ủg giá tr nào nh sau đây:ầ ấA. 40 cm 2B. 31 cm 2C. 16 cm 2D. 92 cm 2Câu 31: Phát bi nào là KHÔNG đúng dao ng ng c?ề ưỡ ứA. dao ng ng ng ngo c.ầ ưỡ ựB. Biên dao ng ng không ph thu ngo c.ộ ưỡ ựC. Dao ng ng khi đã nh là dao ng đi hòa.ộ ưỡ ềD. Biên dao ng ng biên ngo c.ộ ưỡ ựCâu 32: đi áp Uặ ệ0 cos100 (V) vào hai đo ch AB hai đo ch AM và MB cầ ắn ti p. Đo ch AM đi tr thu ầ100 3W ti cu thu có L.ắ ảĐo ch MB ch có đi có đi dung ệ4102Fp- Bi đi áp gi hai đo ch AM ch phaế ệ3p so đi áp gi hai đo ch AB. Giá tr ngớ A. 2Hp B. 2Hp C. 1Hp D. 3Hp Câu 33: Phát bi nào sau đây SAI khi nói máy phát đi xoay chi pha?ề ộA. máy phát đi xoay chi pha có chuy hóa năng thành đi năngỞ ệB. su đi ng ng quay khung.ầ ủC. Su đi ng ng trong khung bi thiên đi hòa theo th gianấ ờD. Biên su đi ng xoay chi do máy phát ra thu chu kì quay khungộ ủCâu 34: sóng ngang có 100 Hz truy trên dây ngang 60 m/s, qua Mộ ộr cách nhau 7,95 m. th đi nào đó có li âm và đang chuy ng đi lên thì đi cóồ ểli độA. âm và đang đi lên B. âm và đang đi xu ngốC. ng và đang đi xu ngươ D. ng và đang đi lênươCâu 35: Âm thanh là sóng âm có sầ ốA. 20 kHzớ B. 16 Hz 20 kHzừ ếC. nh 16 Hzỏ D. không.ớ ơCâu 36: dao ng đi hòa gi hai đi và B. Kho ng th gian nào sau đây là chu kỳ dao ng?ộ ộA. Kho ng th gian gi hai liên ti đi qua trí cân ng theo chi âm.ả ềB. Kho ng th gian gi hai liên ti có i.ả ạC. Kho ng th gian ng nh đi trí cân ng và tr O.ả ềD. Kho ng th gian ng nh đi Bả ếCâu 37: ch đi 100 10 -3/15 và 0,5/ ti p. Bi th dòngắ ủđi trong ch ạ2 cos100 )i Ap= Bi th đi áp hai đo ch ng:ể ằA. 200 os(100 4) )u Vp p= B. 200 os(100 4) )u Vp p= -C. 200 os(100 4) )u Vp p= D. 200 os(100 4) )u Vp p= +Câu 38: vào đo ch RLC không phân nhánh ngu đi xoay chi có thay iắ ổđ c. ượ ố1f 60Hz= công su ạcos 1j ố2f 120Hz= công su nh nệ ậgiá tr ịcos 0, 707j ố3f 90Hz= công su ch ngệ ằA. 0,781 B. 0,486 C. 0,874 D. 0,625Câu 39: con có chi dài ềcml16 dao ng trong không khí. Choộ.10;/1022smg Tácd ng lên con ngo bi thiên tu hoàn có biên không nh ng có th thayểđ i. Khi ngo có giá tr ượ ị10, 7f Hz= và 21, 25f Hz= thì biên dao ng tộ ật ng ng là ươ ứ1A và 2A Ta có lu n:ế A. 2A A= B. 2A A< C. 2A A> D. 2A A³ Trang Mã 321ềCâu 40: Bi th dòng đi xoay chi trong ch có ng ạ4 cos(100 )4i App= ng đườ ộdòng đi hi ng trong ch ng:ệ ằA. AB. 2A C. 2A D. A----------- ----------Ế Trang Mã 321ề