Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Vật lý mã đề 305

b216ff678f719d220d86190cd8c45080
Gửi bởi: Võ Hoàng 21 tháng 2 2019 lúc 4:01:53 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 11:35:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 536 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: LÍẬTh gian làm bài: 50 phút; không th gian giao .ờ ềMã 305ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Cho hai dao ng đi hoà li xộ ộ1 và x2 có th nh hình .ồ ẽT ng hai dao ng cùng th đi có giá tr nh là:ổ ấA. 100π cm/s. B. 280π cm/s. C. 200π cm/s. D. 140π cm/s.Câu 2: ch đi 100 10 -3/15 và 0,5/ ti p. Bi th dòngắ ủđi trong ch ạ2 cos100 )i Ap= Bi th đi áp hai đo ch ng:ể ằA. 200 os(100 4) )u Vp p= B. 200 os(100 4) )u Vp p= -C. 200 os(100 4) )u Vp p= D. 200 os(100 4) )u Vp p= +Câu 3: Trong thí nghi giao thoa sóng trên c, hai ngu cùng pha, cùng biên Sộ ướ ộ1 vàS2 phát sóng có sóng cm. Bi biên sóng do hai ngu phát ra là và không trong quáơ ướ ổtrình truy sóng. đi cách hai ngu nh ng kho ng dề ượ ả1 11cm, d2 19cm, sóng cóbiên ng:ộ ằA. B. C. 0,5A D. 2ACâu 4: gi quay rô-to mà gi nguyên dòng đi máy phát đi nể ệxoay chi pha, ng ta dùng cách nào sau đây?ề ườA. Rô-to là nam châm vĩnh có cử B. Rô-to là nam châm đi có 2p cệ ựC. Rô-to là nam châm vĩnh có cử D. Rô-to là nam châm đi có cệ ựCâu 5: đi áp xoay chi 400 os 100 )3u ppæ ö= +ç ÷è vào hai đo ch RLC ti cóầ ế200R= th dòng đi và đi áp hai ch ch pha nhau /3. Công su tiêu th ch ngấ ằA. 50 B. 100 C. 50 D. 200 WCâu 6: dao ng đi hòa theo ph ng trình ươ()10 cos10x cmp= có ngậ ằ()50cm sp th 2017 ừ0t= th đi mạ ểA. 604960s B. 1209760s C. 1210360s D. 6056sCâu 7: dao ng đi hòa có biên 10 cm. th đi ng năng ng th năng, li tộ ậb ng:ằA. 3cm± B. 2cm± C. 5cm± D. cmCâu 8: dao ng đi hòa chu kì giây, có kh ng 500 và biên 10 cm. Năng ngộ ượ ược dao ng ng:ủ ằA. 500 B. 0,05 C. 250 D. 0,025 JCâu 9: Cho ch đi xoay chi ch có cu dây thu m. là đi áp th hai đo ch, làạ ạc ng th qua ch. Ch đáp án đúng:ườ ọA. tr pha là /4 B. pha là /4 Trang Mã 305ề86-6-80,51,0 1,52,0x (cm)0 x1x2t (10 -1s)C. pha là /2 D. tr pha là /2Câu 10: Ng ta truy công su đi pha 10000kW hi đi th hi ngườ ướ ụ50kV đi xa. ch đi có công su cosạ 0,8. Mu cho năng ng trên ng dâyố ượ ườkhông quá 10% thì đi tr ng dây ph có giá trệ ườ ịA. 16 B. 20 C. D. 25 Câu 11: Xét giao thoa hai sóng cùng pha, đi có biên là đi có hi ng đi haiự ườ ủsóng nó ng:ớ ằA. sóngố ướ B. nguyên sóng.ố ướC. sóngố ướ D. bán nguyên sóng.ố ướCâu 12: Âm thanh là sóng âm có sầ ốA. nh 16 Hzỏ B. 20 kHzớ ơC. không.ớ D. 16 Hz 20 kHzừ ếCâu 13: Sóng là sóng có ph ng dao ng các ph ch môi tr ng sóng truy quaọ ươ ườ ềA. là ph ng ngang.ươ B. là ph ng th ng ng.ươ ứC. vuông góc ph ng truy sóng.ớ ươ D. trùng ph ng truy sóng.ớ ươ ềCâu 14: Sóng ngang có 56Hz truy dây dây đàn dài. Ph dâyầ ửt đi cách ngu đo 50cm luôn dao ng ng pha ph dây A.ạ ượ Bi đế ộtruy sóng trên dây trong kho ng 7m/s 10m/s. truy sóng trên dây làề ềA. 10 m/s B. m/s C. m/s D. m/sCâu 15: đo ch AB hai đo ch nh AM và MB ti nhau. Đo ch AMộ ạg đi tr 100ồ ti đi có đi dung 31,8µF. Đo ch MB cu nắ ộdây có và đi tr thu r. Khi vào hai AB đi áp xoay chi thì đi áp th iộ ờgi hai đo ch AM có bi th c: uữ ứAM 802 cos(100 t)(V); còn đi áp th gi hai uệ ầđo ch MB có bi th uạ ứMB 100cos(100 712p )(V). Công su tiêu th đi đo ch AB là:ấ ạA. 70,6W B. 132,28W C. 52W D. 66,64WCâu 16: con lò xo treo th ng ng. Nâng lên lò xo không bi ng th nh thì daoộ ậđ ng đi hòa theo ph ng th ng ng quanh trí cân ng O. Khi đi qua trí có ươ ộ2, 2x cm=thì có 50 cm/s. ấ210 .g s= Tính lúc th t, th gian đi quãng ng 27,5 cm làừ ượ ườA. 215sp B. 215sp C. 210sp D. 212sp .Câu 17: Bi th dòng đi xoay chi trong ch có ng ạ4 cos(100 )4i App= ng dòngườ ộđi hi ng trong ch ng:ệ ằA. 2A B. AC. AD. 2ACâu 18: dây hai nh. Sóng truy trên dây có 100Hz và trên dây ra sóng ng.ộ ừM và là hai nút sóng cách nhau 6cm, gi và có hai nút khác.ữ truy sóng trên dây:ố ợA. 400cm/s B. 40cm/s C. 4cm/s D. 400m/sCâu 19: Phát bi nào sau đây SAI khi nói máy phát đi xoay chi pha?ề ộA. Su đi ng ng trong khung bi thiên đi hòa theo th gianấ ờB. máy phát đi xoay chi pha có chuy hóa năng thành đi năngỞ ệC. su đi ng ng quay khung.ầ ủD. Biên su đi ng xoay chi do máy phát ra thu chu kì quay khungộ ủCâu 20: đi áp Uặ ệ0 cos100 (V) vào hai đo ch AB hai đo ch AM và MB cầ ắn ti p. Đo ch AM đi tr thu ầ100 3W ti cu thu có L.ắ ảĐo ch MB ch có đi có đi dung ệ4102Fp- Bi đi áp gi hai đo ch AM ch pha ệ3pso đi áp gi hai đo ch AB. Giá tr ngớ A. 2Hp B. 2Hp C. 3Hp D. 1Hp Trang Mã 305ềCâu 21: đi áp xoay chi có giá tr hi ng 120 V, 50 Hz vào hai đo ch iặ ốti đi tr thu 30 Ω, cu thu có ả0, 4p (H) và đi có đi dung thay iụ ổđ c. Đi ch nh đi dung đi thì đi áp hi ng gi hai cu giá tr iượ ạb ngằA. 150 V. B. 160 V. C. 250 V. D. 100 V.Câu 22: dao ng đi hòa gi hai đi và B. Kho ng th gian nào sau đây là chu kỳ daoộ ủđ ng?ộA. Kho ng th gian gi hai liên ti đi qua trí cân ng theo chi âm.ả ềB. Kho ng th gian gi hai liên ti có i.ả ạC. Kho ng th gian ng nh đi Bả ếD. Kho ng th gian ng nh đi trí cân ng và tr O.ả ềCâu 23: Cho ch đi xoay chi đi tr thu n, cu thu và đi iạ ốti p. vào hai ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng không và góc thay iổđ c.ượ Đi áp hi ng gi hai đi và đi áp hi ng hai cu là Uệ ượC UL phụthu vào chúng bi di ng các th nh hình ng ng các ng Uượ ươ ườC UL Khi =ω1 thì UC Uạ ạm Giá tr Uị ủm giá tr nào nh sau đâyầ :A. 130V B. 160V C. 147V D. 140VCâu 24: Trong dao ng đi hòa t,th gian ng nh gi hai ng năng ng thộ ếnăng là 0,09s. Gi th đi nào đó, có ng năng là ộdW, th năng là ếWt Sau đó tộkho ng th gian ờtD có ng năng là 3ậ ộdW và th năng là ếWt /3. Giá tr nh nh ủtD ng:ằA. 0,03s B. 0,045s C. 0,12s D. 0,06sCâu 25: vào đo ch RLC không phân nhánh ngu đi xoay chi có thay iắ ổđ c. ượ ố1f 60Hz= công su ạcos 1j ố2f 120Hz= công su nh nệ ậgiá tr ịcos 0, 707j ố3f 90Hz= công su ch ngệ ằA. 0,874 B. 0,486 C. 0,781 D. 0,625Câu 26: ch đi xoay chi các linh ki lí ng R, L, ti p. góc riêng aộ ưở ủm ch là 0 (hay LC 0 1). Đi áp hai ch là ạ2 os )u Vw= không i. Bi Uớ ếRL khôngph thu vào R, tìm quan gi và 0 .A. 02ww= B. 02ww= C. 02w w= D. 02w w=Câu 27: Cho hai dao ng đi hòa cùng ph ng, cùng vuông pha nhau. th đi m, hai dao ngộ ươ ộcó li ng cm và cm thì dao ng ng hai dao ng trên có li ng:ộ ượ ằA. cm B. cm C. cm D. 2cmCâu 28: con lò xo th ng ng ng kh ng 100 và lò xo có ng 20ộ ượ ứN/m. ng trên giá ngang sao cho lò xo không bi ng. Cho giá đi xu ng khôngậ ượ ốv gia 2,0 m/sậ 2. qua ma sát và n, g=10ỏ m/s 2. th đi lò xo dàiỞ ểnh tiên, kho ng cách gi ng và giá giá tr nào nh sau đây:ấ ấA. 4,2 cm B. 3,7 cm C. 3,0cm D. 4,0 cmCâu 29: Ch đáp án SAI cho phát bi sau “Đo ch xoay chi nào sau đây không tiêu th đi nọ ệnăng” Trang Mã 305ềA. Đo ch ch có cu thu nạ ầB. Đo ch ch có đi nạ ệC. Đo ch ch có đi tr thu nạ ầD. Đo ch có đi ti cu thu nạ ầCâu 30: dao ng đi hòa f, ph tác ng lên có ng:ộ ằA. 0,5f B. C. 4f D. 2fCâu 31: con có chi dài ềcml16 dao ng trong không khí. Choộ.10;/1022smg Tác ngụlên con ngo bi thiên tu hoàn có biên không nh ng có th thay i. Khiể ổt ngo có giá tr ượ ị10, 7f Hz= và 21, 25f Hz= thì biên dao ng ng ngộ ươ ứlà 1A và 2A Ta có lu n:ế A. 2A A³ B. 2A A= C. 2A A> D. 2A A< Câu 32: sóng ngang có 100 Hz truy trên dây ngang 60 m/s, qua iộ ồđ cách nhau 7,95 m. th đi nào đó có li âm và đang chuy ng đi lên thì đi có liế ểđộA. ng và đang đi xu ngươ B. ng và đang đi lênươC. âm và đang đi xu ngố D. âm và đang đi lênCâu 33: có sóng ng trên dây đàn hai nh thì chi dài dây ng:ể ằA. nguyên sóng.ố ướ B. sóngướC. sóng.ố ướ D. ph sóng.ộ ướCâu 34: đo ch xoay chi RLC ti bi tr cu thu và đi n. vào haiộ ặđ ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng 220V và không thay i. Đi ch nh Rầ ỉ1 ho cặR R2 thì công su tiêu th ch nh nhau, bi Rấ ế1 R2 121Ω. Công su tiêu th ch ng haiấ ớgiá tr bi tr khi đó là:ị ởA. 121W B. 400W C. 800W D. 440WCâu 35: Ngu âm đi phát ra sóng âm truy trong môi tr ng ng ng. Có hai đi và mồ ườ ướ ằtrên ng th ng xu phát S. qua th âm. ng âm là Lử ườ ườ ạA 40dB, làạLB =60 dB. ng âm trung đi AB là:ứ ườ ủA. 46,5dB B. 42,2 dB C. 45,2 dB D. 50dBCâu 36: Phát bi nào là KHÔNG đúng dao ng ng c?ề ưỡ ứA. dao ng ng ng ngo c.ầ ưỡ ựB. Biên dao ng ng biên ngo c.ộ ưỡ ựC. Biên dao ng ng không ph thu ngo c.ộ ưỡ ựD. Dao ng ng khi đã nh là dao ng đi hòa.ộ ưỡ ềCâu 37: thoáng ch ng có hai ngu phát sóng và cách nhau 8cm. Cho A, Bạ ợdao ng đi hòa, cùng pha, theo ph ng vuông góc ch ng. sóng sóng trên ch tộ ươ ướ ấl ng là 1cm. M, là hai đi thu ch ng sao cho MN 4cm và AMNB là hình thang cân. Đỏ ểtrên đo MN có đúng đi dao ng biên thì di tích nh hình thang giá trạ ịnào nh sau đây:ấA. 92 cm 2B. 16 cm 2C. 40 cm 2D. 31 cm 2Câu 38: hi đi th xoay chi Uặ ề0 cos vào hai đo ch ch có đi C. làầ ọhi đi th hi ng hai đo ch; i, Iệ ạ0 là giá tr th i, giá tr và giá trầ ượ ịhi ng ng dòng đi trong ch. th liên nào sau đây đúng?ệ ườ ạA. 22 20 0u i1U I- B. 22 2u i1U I+ C. 22 20 0u i1U I+ D. 0U I1U I+ =Câu 39: ngu âm phát sóng trong không gian. Gi không có th và ph âm. iộ ạđi cách ngu âm 10 thì ng âm ng 80 dB. đi cách ngu âm có ngể ườ ườđ âm ng:ộ ằA. 90 dB B. 120 dB C. 110 dB D. 100 dBCâu 40: dao ng đi hòa có ph ng trình ươ10 cos( )4x cmpp= th gian tính ng giây.ớ ằChu kỳ dao ng là:ộ Trang Mã 305ềA. B. C. 0,5 D. s---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 305ề