Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn toán học mã đề 504

8ea443e415dcb03422e252d5b8cfbcd1
Gửi bởi: Võ Hoàng 31 tháng 5 2018 lúc 22:56 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 15:12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 273 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GIO D?C & ?O T?O
TR??NG THPT ?NG TH?

KI?M TRA H?C K? II N?M H?C 2017 - 2018
Mn: Ton l?p 12
Th?i gian lm bi: 90 pht


M ?? thi 504
H? v tn h?c sinh:..................................................................... L?p: 12C

Ch?n ph??ng n tr? l?i ?ng cho m?i cu h?i r?i ?i?n vo tr?ng sau:

Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tr? l?i


Cu
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tr? l?i
Cu 1: ?Bi?t r?ng . Gi tr? c?a l:
A. B. C. D.
Cu 2: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? cho hai vec t? .
Gc gi?a b?ng
A. 600 B. 900 C. 300 D. 450
Cu 3: ?Bi?t r?ng hm s? ??t gi tr? nh? nh?t trn ?o?n t?i . Khi ? gi tr? c?a b?ng.
A. B. C. D.
Cu 4: ??i?m l ?i?m c?c ti?u c?a ?? th? hm s? no?
A. B. C. D.
Cu 5: ?Th? tch kh?i v?t th? trn xoay khi quay hnh ph?ng gi?i h?n b?i cc ???ng , quanh tr?c honh c k?t qu? d?ng v?i l phn s? t?i gi?n. Khi ? b?ng
A. 28. B. 62. C. 82. D. 26.
Cu 6: ?V? tr t??ng ??i gi?a hai ???ng th?ng . v l
A. Cho nhau. B. Song song. C. Trng nhau. D. C?t nhau.
Cu 7: ?H? nguyn hm c?a hm s? l
A. B. C. D.
Cu 8: ?Cho s? ph?c . G?i a, b l?n l??t l ph?n th?c v ph?n ?o c?a s? ph?c . Gi tr? c?a b?ng
A. B. C. D.
Cu 9: ?S? ph?c lin h?p c?a l
A. B. C. D.
Cu 10: ?Nguyn hm l:
A. B. C. D.
Cu 11: ? Trong khng gian v?i h? t?a ?? Oxyz, ???ng th?ng . ?i?m no d??i ?y khng thu?c ???ng th?ng d?
A. B. C. D.

Cu 12: ??i?m bi?u di?n c?a s? ph?c z l . T?a ?? c?a ?i?m bi?u di?n s? ph?c l
A. B. C. D.
Cu 13: ? Trong khng gian v?i h? t?a ?? Oxyz, bi?t m?t ph?ng v c?t nhau theo giao tuy?n l ???ng th?ng d. Vect? no d??i ?y l vect? ch? ph??ng c?a d?
A. B. C. D.
Cu 14: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? , m?t c?u tm v c?t m?t ph?ng theo m?t ???ng trn bn kinh b?ng c ph??ng trnh l
A. B.
C. D.
Cu 15: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? Oxyz, m?t ph?ng (P) ?i qua ?i?m v nh?n lm vect? php tuy?n c ph??ng trnh l?
A. B.
C. D.
Cu 16: ? G?i l hai nghi?m ph?c c?a ph??ng trnh . Khi ? b?ng
A. B. C. D.


Cu 17: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? Oxyz, cho ba ?i?m . Ph??ng trnh no d??i ?y l ph??ng trnh c?a m?t ph?ng (ABC)?
A. B. C. D.
Cu 18: ?Cho hm s? lin t?c trn ?o?n [-5;3] v l m?t nguyn hm c?a , bi?t , . Tch phn b?ng
A. B. C. D.
Cu 19: ??? th? hm s? no trong cc hm s? d??i ?y c ti?m c?n ??ng ?
A. B. C. D.
Cu 20: Cho s? ph?c z th?a mn . Khi ? m?un c?a s? ph?c b?ng
A. 2. B. . C. . D. 1.
Cu 21: ? Cho m?t c?u c tm v ?i qua ?i?m . M?t ph?ng no d??i ?y ti?p xc v?i m?t c?u t?i ?
A. B. C. D.
Cu 22: ? G?i v l hai nghi?m c?a ph??ng trnh , ph?n th?c c?a s? ph?c l
A. B. C. D.
Cu 23: ?Di?n tch hnh ph?ng gi?i h?n b?i ?? th? hm s? , tr?c honh v cc ???ng th?ng l
A. B. C. D.
Cu 24: Trong khng gian v?i t?a ?? Oxyz cho m?t c?u (S) c ph??ng trnh . T?a ?? tm I v bn knh r c?a m?t c?u (S) l.
A. B.
C. D.
Cu 25: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? , m?t ph?ng ?i qua hai ?i?m v vung gc v?i m?t ph?ng
Khi ? b?ng
A. B. C. D.


Cu 26: Hm s? no sau ?y ngh?ch bi?n trn ?
A. . B. .
C. . D. .
Cu 27: ?H? nguyn hm c?a hm s? l
A. B. C. D.
Cu 28: Trong khng gian v?i h? t?a ?? , cho m?t c?u c ph??ng trnh
. Tm v tnh bn knh c?a l
A. v . B. v .
C. v . D. v .
Cu 29: ? Trong khng gian Oxyz, cho 3 ?i?m A(2; 1; 4), B(-2; 2; -6), C(6; 0; -1). Tch v h??ng b?ng:
A. 33. B. -67. C. 65. D. 67.
Cu 30: ? Cho s? ph?c th?a mn . Khi ? m?un b?ng
A. B. C. D.
Cu 31: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? Oxyz, cho (P): v ?i?m .
Kho?ng cch t? M ??n (P) l:
A. . B. . C. . D. .
Cu 32: ?Tch phn b?ng
A. B. C. D.
Cu 33: ? Trong cc s? ph?c th?a mn ?i?u ki?n . S? ph?c c m?un nh? nh?t, l
A. B. C. D.
Cu 34: ?T?p nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l
A. . B. .
C. . D. .

Cu 35: ?T?ng t?t c? cc nghi?m c?a ph??ng trnh b?ng
A. B. C. D.

Cu 36: ?Bi?t . Gi tr? c?a c l:
A. B. C. D.
Cu 37: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? cho ?i?m . M?nh ?? no sau ?y l ?ng?
A. B. C. D.
Cu 38: ?Trong khng gian v?i h? tr?c t?a ?? Oxyz, cho ???ng th?ng v m?t ph?ng . M?nh ?? no sau ?y ?ng ?
A. d vung gc v?i (P). B. d n?m trong (P).
C. d song song v?i (P). D. d c?t v khng vung gc v?i (P).
Cu 39: ? Cho l cc s? th?c th?a mn . Gi tr? c?a bi?u th?c b?ng
A. B. C. D.
Cu 40: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? , ???ng th?ng c m?t vect? ch? ph??ng l
A. B. C. D.
Cu 41: ?Trong h? t?a ?? Oxy, s? ph?c th?a mn l
A. B. C. D.
Cu 42: ?Tch phn b?ng
A. B. C. D.
Cu 43: ? Hnh ph?ng gi?i h?n b?i cc ???ng c di?n tch ???c tnh theo cng th?c:
A. B.
C. D.
Cu 44: ? Trong khng gian Oxyz, cho m?t c?u (S): v m?t ph?ng (?): . G?i T l t?p h?p cc s? nguyn d??ng m ?? (?) v (S) c ?i?m chung. S? ph?n t? c?a T l
A. . B. . C. . D. .

Cu 45: ? Bi?t r?ng (v?i l cc s? nguyn d??ng). Khi ? b?ng
A. B. C. D.
Cu 46: ? Tch phn b?ng
A. B. C. D.
Cu 47: ????ng th?ng c ph??ng trnh tham s? l:
A. B.
C. D.
Cu 48: ?Trong khng gian v?i h? t?a ?? , cho ?i?m v ???ng th?ng . T?a ?? hnh chi?u c?a trn l
A. . B. . C. . D. .
Cu 49: ?Trong khng gian Oxyz, vect? no sau ?y l vect? php tuy?n c?a m?t ph?ng ?
A. B. C. D.
Cu 50: ?Cho hai s? ph?c , . M?un c?a s? ph?c b?ng
A. . B. . C. . D. .

-----------------------------------------------
----------- H?T ----------