Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi THPT Trần Hưng Đạo - TPHCM - 2017 - lần 2 - có lời giải

Gửi bởi: Hai Yen 12 tháng 8 2019 lúc 16:02 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 3:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0.558226 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 -2017
SỞ GD&ĐT TP.HCM

LẦN 2

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài : 50 phút

p
Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp u =100 2 cos(100pt + )(V ) vào hai đầu cuộn
6
cảm thuần có hệ số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm L có
giá trị
A.

1
H
2p

B.

2
H
p

C.

1
H
p

D.

2
H
2p

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không
đổi. Khi hai đầu dây cố định và tần số sóng trên dây là 56 Hz thì ta thấy trên dây có 4 điểm
bụng. Nếu một đầu dây cố định, đầu còn lại thả tự do, ta thấy trên dây có 7 điểm nút thì
tần số sóng trên dây là:
A. 105Hz

B. 84 Hz

C. 98 Hz

D. 91Hz

Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S 1 và S2 dao động theo phương
vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u=2cos40 t (trong đó u tính bằng cm, t
tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên m ặt
chất lỏng cách S1, S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai ngu ồn
trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là:
A.

2cm

B. 2 2cm

C.

D. 2 cm

Câu 4: Con lắc đơn có chiều dài  , trong khoảng thời gian  t thực hiện được 40 dao
động. Nếu tăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng trong khoảng thời gian trên
con lắc chỉ thực hiện được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:
A.  = 64 cm

B.  = 19cm

C.  = 36 cm

D.  = 81 cm

Câu 5: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo ph ương
thẳng đứng với phương trình là u A = uB = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên
mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là
A. 10

B. 7

C. 6

D. 8

Câu 6: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U 0R ,U0L ,U0C là
hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây va hai đầu t ụ đi ện. Bi ết

U 0L =2U 0R =2U 0C . Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế
là đúng.
A. u sớm pha hơn i một góc π/4

B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4

C. u chậm pha hơn i một góc π/4

D. u chậm pha hơn i một góc π/3

Câu 7: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 16 cm dao đ ộng theo
phương thẳng đứng theo phương trình

u A =uB =4 cos(50pt )(mm) , với t tính bằng

giây (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi O là trung điểm của AB,
điểm M trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của AB sao cho phần tử chất lỏng tại
M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O và M ở gần O nhất. Khoảng cách MO là
A. 2 cm

B. 10 cm

C. 6 cm

D. 4 cm

Câu 8: Dao động cơ học đổi chiều khi
A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại

B. Lực tác dụng đổi chiều

C. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu

D. Lực tác dụng bằng không

Câu 9: Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng

A. bằng một nửa bước sóng

B. bằng một bước sóng

C. bằng 2 lần bước sóng

D. bằng một phần tư bước sóng

Câu 10: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì
A. độ lệch pha giữa uR và u là

p
2

B. uL nhanh pha hơn i một góc

p
2

C. uR nhanh pha hơn i một góc

p
2

D. uC nhanh pha hơn i một góc

p
2

Câu 11: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần s ố
dao động riêng của vật
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số của lực cưỡng bức
p
Câu 12: Nguồn sóng có phương trình u0 =5cos(2pt + )(cm) . Biết sóng lan truyền với
6
bước sóng 40cm. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm M
cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :
A. uM =5cos(2pt -

p
)(cm)
3

p
B. uM =5cos(2pt + )(cm)
3

C. uM =5cos(2pt -

p
)(cm)
6

p
D. uM =5cos(2pt + )(cm)
6

Câu 13: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với
chu kì 2s, con lắc đơn có chiều dài 2 dao động điều hòa với chu kì:
A.

B. 2 2s

2s

C. 2s

D. 4s

Câu 14: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp
có thể nhận giá trị
A. 3 cm

B. 48 cm

C. 9 cm

D. 4 cm

Câu 15: Một lò xo rất nhẹ đặt thẳng đứng , đầu trên gắn cố định , đầu dưới gắn vật nhỏ
khối lượng m Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống , gốc tọa đ ộ O t ại v ị trí cân b ằng
của vật . Lấy g = 10m/s 2. Vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình
x =5cos(10 2.t -

p
)cm . Khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng
2

A. 1,0N

B. 0N

C. 1,8N

D. 0,1N

Câu 16: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:
A. hiện tượng tạo ra từ trường quay

B. hiện tượng cảm ứng điện từ

C. hiện tượng quang điện

D. hiện tượng tự cảm

Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R =10 3W, cuộn cảm
1
1
thuần có L = H và tụ điện có C = H . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
5p
p
xoay chiều u =40 cos(100pt -

p
)V thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
3

p
)( A)
2

B. i =2 cos(100pt -

p
)( A)
6

p
C. i =2 2 cos(100pt + )( A)
6

D. i =2 cos(100pt -

p
)( A)
2

A. i =2 2 cos(100pt -

Câu 18: Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với một cần rung dao
động ngang với tần số thay đổi được, đầu còn lại tự do. Biết tốc độ truyền sóng trên dây
là 20m/s không đổi. Sóng dừng có thể xảy ra ở tần số nào sau đây?
A. 75Hz

B. 37,5Hz

C. 25Hz

D. 50Hz

Câu 19: Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ
truyền sóng 40m/s, Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược
pha nhau là

A. 40m

B. 5m

C. 20m

D. 10m

Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở
vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ
A.

4
W
9

B.

7
W
9

2
A thì động năng của vật là
3
C.

2
W
9

D.

5
W
9

Câu 21: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt n ước,
có cùng phương trình u = Acos(t). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở
đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi c ủa sóng t ừ hai
nguồn đến đó bằng
A. một số nguyên lần nửa bước sóng

B. một số nguyên lần bước sóng

C. một số lẻ lần nửa bước sóng

D. một số lẻ lần bước sóng

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có
A. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng
B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng
C. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.
D. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
Câu 23: Tại một nơi xác định, hai con lắc đơn có độ dài l 1 và l2 dao động điều hoà với tần
số tương ứng f1 và f2. Tỉ số
A.

l1
l2

B.

f1
bằng
f2
l1
l2

C.

l2
l1

D.

l2
l1

Câu 24: Sóng truyền trên dây với tốc độ 2,4m/s. Biên độ sóng không đổi. Nguồn sóng dao
động với tần số f. Biết f có giá trị trong khoảng từ 50Hz đến 90Hz. Xác định các giá tr ị
của tần số f để hai điểm M và A trên dây cách nhau 12cm luôn dao động cùng pha với nhau
A. 70Hz và 80Hz

B. 70Hz và 90Hz

C. 60Hz và 80Hz

D. 60Hz và 90Hz

Câu 25: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, dòng điện luôn:
A. ngược pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch.
B. nhanh pha

p
so với hiệu điện thế hai đầu mạch
2

C. chậm pha

p
so với hiệu điện thế hai đầu mạch
2

D. cùng pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch

Câu 26: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần s ố 20Hz. Ch ọn
gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo. Phương trình dao
động của vật là
A. x =5cos(20t -

p
)(cm)
2

p
B. x =10cos(40t + )(cm)
2

C. x =5cos(40t -

p
)(cm)
2

p
D. x =10cos(20t + )(cm)
2

p
Câu 27: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x =3cos(pt + )(cm) , pha dao động
2
của chất điểm tại thời điểm t = 1s.
B.  (rad)

A. 2 (rad)

C. 0,5 (rad)

D. 1,5 (rad).

Câu 28: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos( t + ). Gọi v và a lần lượt là
vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là
v2 a2
A. 2 + 2 =A2
w w

v2 a2
B. 4 + 2 =A2
w w

v2 a2
C. 2 + 4 =A2
w w

w2 a 2
D. 2 + 4 =A2
v
w

Câu 29: Các đặc trưng vật lý của âm
A. Tần số và cường độ âm

B. Cường độ âm và âm sắc

C. Đồ thị dao động và độ cao

D. Độ to và mức cường độ âm

Câu 30: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm
N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Tỉ số giữa cường độ âm tại N và cường độ âm tại M là:
A. 2

B. 10000

C. 40

D. 1/10000

Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi v TB là tốc độ trung bình của
chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, kho ảng
thời gian mà v ³
A.

T
3

p
vTB là
4
B.

2T
3

C.

T
6

D.

T
2

Câu 32: Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung
với tốc độo n = 900 vòng/phút. Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n của m ặt ph ẳng
khung dây hợp với B một góc 30 0. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu
thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là
A. e = 0,3πcos(30πt – π/3) V

B. e = 0,6πcos(30πt – π/6) V

C. e = 0,6πcos(30πt + π/6) V

D. e = 0,6πcos(30πt + π/3) V

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có đ ộ c ứng 36N/m và v ật nh ỏ có
khối lượng 100g. Lấy = 10. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với
tần số
A. 9Hz

B. 3Hz

Câu 34: Đặt điện áp u =100 2(100pt -

C. 12Hz

D. 6Hz

5p
)V vào hai đầu tụ điện có điện dung
6

500
C=
mF . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
p
A. i =5cos(100pt -

p
)A
3

p
C. i =5cos(100pt + ) A
3

B. i =5 2 cos(100pt -

p
)A
3

p
D. i =5 2 cos(100pt + ) A
3

Câu 35: Chọn câu sai
A. Sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
B. Sóng cơ cũng làm lan truyền vật chất trên phương truyền sóng.
C. Sóng cơ truyền trong chất khí là sóng dọc.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong thời gian bằng một chu kì sóng
Câu 36: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là
đúng ?
A. Thế năng của vật đạt giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng .
B. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng 1/2 chu kì dao động điều hòa.
C. Thế năng và động năng của vật biến thiên tuần hoàn với cùng tần số .
D. Trong mỗi chu kì dao động của vật có hai thời điểm ứng với lúc thế năng bằng động
năng.
Câu 37: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R = 60 , ống dây thuần cảm có độ tự cảm
1
L = H và tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chi ều u =
p
U0cos100t(V) thì dòng điện qua mạch nhanh pha

p
rad so với điện áp hai đầu mạch. Điện
4

dung tụ điện là:
10- 3
A. C =
F
16p

10- 4
B. C =
F
p

C. C =

2,5.10- 4
F
p

D. C =

2.10- 4
F
p

Câu 38: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có các ph ương
trình dao động thành phần lần lượt là: x 1 = 8cos(20t +/6)(cm,s) và x2 = 3cos(20t +5/6)
(cm,s). Biên độ dao động của vật là
A. 7 cm

B. 10 cm

C. 5,6 cm

D. 9,85 cm

Câu 39: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà (vật nặng có khối lượng 200g).
Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 4 cm thì vận tốc của vật b ằng không và lúc này lò
xo không bị biến dạng . Lấy g = 10 m/s 2. Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng
2 cm là
A. 0,04 J

B. 0,01 J

C. 0,02 J

D. 0,03 J

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao
động điều hoà cùng phương cùng tần số ?
A. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
B. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần
C. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha
D. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha

Đáp án
1A
11D
21C
31B

2D
12A
22B
32A

3B
13B
23C
33D

4D
14C
24C
34A

5C
15B
25D
35B

6A
16B
26C
36C

7C
17D
27D
37A

8A
18B
28C
38A

9D
19D
29A
39D

Câu 1: Đáp án A
U = 100V, I = 2A  ZL = 50Ω = ωL  L = 1/(2π) H
Câu 2: Đáp án D
Hai đầu dây cố định:
Một đầu cố định 1 đầu tự do:
Từ 2 phương trình trên tính được f = 91Hz
Câu 3: Đáp án B
Ta có v = 80cm/s; f = 20Hz  λ = v/f = 4cm
Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là:
Câu 4: Đáp án D
40 1
=
Dt 2p

g
l

36 1
g
=
Dt 2p l +19
Từ 2 phương trình trên ta tìm được chiều dài dây treo   81cm
Câu 5: Đáp án C
Ta có f = 25Hz, v = 1,5m/s = 150cm/s  λ=v/f = 6cm
Xét điểm M đứng yên nằm trên đoạn AB.
æ 1ö
æ 1ö
- AB £ MA - MB =çk + ÷l £ AB Û - 20 £ 6 çk + ÷£ 20 Û - 3,8 £ k £ 2,8
è 2ø
è 2ø
Có 6 giá trị k nguyên, vậy có 6 điểm đứng yên trên đoạn AB
Câu 6: Đáp án A
Biểu diễn bằng giản đồ Fresnel ta thấy u sớm pha hơn i một góc π/4.
Câu 7: Đáp án C
Ta có f = 25Hz, v = 50cm/s  λ = 2cm
Gọi d là khoảng cách từ M đến mỗi nguồn. M và O dao động cùng pha nên ta có
Câu 8: Đáp án A
Dao động cơ học đổi chiều khi Lực tác dụng có độ lớn cực đại

10B
20D
30B
40A

Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án B
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án A
p 2p d ö

æ
æ
uM =5cos ç2pt + ÷=5cos ç2pt - ÷(cm)
6
l ø

è
è
Câu 13: Đáp án B
T =2p

l
=2 s
g

T ' =2p

2l
=2 2 s
g

Câu 14: Đáp án C
Biên độ dao động tổng hợp thỏa mãn điều kiện
A1 - A2 £ A £ A1 +A2 Û 8 £ A £ 16
Vậy chỉ có A = 9cm thỏa mãn điều kiện trên
Câu 15: Đáp án B
Ở VTCB lò xo dãn một đoạn
Biên độ dao động A = 5cm
Khi ở vị trí cao nhất, lò xo không biến dạng nên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng 0
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án D
R =10 3W; Z L =wL =20W; Z C =10W
U
Z = R 2 +( Z L - Z C ) 2 =20WÞ I = =2 A
Z
Z - ZC
p
tan(j u - j i ) = L
Þ j i =R
2
Câu 18: Đáp án B
Sợi dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do:
l =(2k +1)

v
(2k +1)v
Þ f =
=12,5.(2k +1)
4f
4l

Chỉ có đáp án = 37,5Hz thỏa mãn điều kiện trên
Câu 19: Đáp án D
Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là λ/2 = vT/2 =
10m

Câu 20: Đáp án D
1
1
5 1
5
Wd =W - Wt = kA2 - kx 2 = . kA2 = W
2
2
9 2
9
Câu 21: Đáp án C
Câu 22: Đáp án B
Câu 23: Đáp án C
Áp dụng công thức f =

1
2p

g
l

Câu 24: Đáp án C
Hai điểm A, M dao động cùng pha
Dj =

2p. f . AM
kv
=2kp Þ 50 Hz £
£ 90 Hz Þ 2,5 £ k £ 4,5
v
AM

Vì k nguyên nên k = 3; 4 tương ứng với f = 60Hz và 80Hz
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án C
Vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm  A = 5cm; f = 20Hz  ω = 40π (rad/s)
Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo  φ = - π/2
Câu 27: Đáp án D
æ pö
Tại t = 1s pha dao động là çp + ÷=1,5p rad

è
Câu 28: Đáp án C
Câu 29: Đáp án A
Câu 30: Đáp án B
LM =40dB Þ I M =10 - 8W / m 2 ü
I
ï
Þ N =104
-4
2 ý
LN =80dB Þ I N =10 W / m ïþ I M
Câu 31: Đáp án B
vtb =

4 A 4wA
=
T
2p

Thời điểm vật có tốc độ tức thời v ³

v
p
wA
vtb Û v ³
Û v³ 0
4
2
2

được biểu diễn bằng phần tô đậm.
Từ hình vẽ tìm được khoảng thời gian là 2T/3
Câu 32: N = 900 vòng/phút  ω = 30π (rad/s)