Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi khảo sát đầu năm môn vật lý lớp 12

1057c96df96b8566223b5779bdbf68aa
Gửi bởi: Võ Hoàng 14 tháng 4 2018 lúc 23:50 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:23 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 345 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 134 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BN TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC MÔN: Vật lý 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Câu 1: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với hai đầu A, cố định coi là hai nút. Tần số dao động của dây là 50Hz, tốc độ tru yền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có A. nút; bụng B. nút; bụng C. nút; bụng D. nút; bụng Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 2cos(4πt π/3) cm. Chu kỳ và tần số dao động của vật là A. 0,5 và Hz. B. 0,25 và Hz. C. và 0,5 Hz. D. và 0,5 Hz. Câu 3: Một con lắc đơn có chu kỳ khi dao động nơi có π2 (m/s2). Chiều dài con lắc là A. 60 cm. B. 50 cm. C. 25 cm. D. 100 cm. Câu 4: M, N, là điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại ngược pha với dao động tại M. Khi dây duỗi thẳng NP= 2MN=10 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng (lấy 3,14). Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là A. 375 mm/s B. 363mm/s C. 314mm/s D. 628mm/s Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A, lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất khi A. vật điểm biên dương (x A). B. vật vị trí thấp nhất. C. vật điểm biên âm (x –A). D. vật vị trí cân bằng. Câu 6: Một con lắc đơn có độ dài ℓ. Trong khoảng thời gian nó thực hiện được dao động. Người ta giảm bớt chiều dài của nó 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian như trước nó thực hiện được 10 dao động. Cho 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con lắc có thể có giá trị nào sau đây? A. 50cm, 2Hz B. 20cm; 1,5Hz C. 35cm; 1,2Hz D. 25cm, 1Hz Câu 7: Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x1 cm thì vận tốc của nó là v1 40 cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 50 cm/s. Li độ của vật khi có vận tốc v3 30 cm/s là: A. 2 cm. B. cm. C. 16 cm. D. 4 cm. Câu 8: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi A. Vật vị trí có li độ bằng không. B. Gia tốc của vật đạt cực đại. C. Vật vị trí có pha dao động cực đại. D. Vật vị trí có li độ cực đại. Câu 9: Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Khi tạo thành sóng dừng trên dây, ta đếm được nút sóng kể cả hai nút hai đầu ). Tần số sóng là 25Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s.Chiều dài dây là A. 2,2m B. 2,4m C. 2,9m D. 2,5m Câu 10: Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì A. tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm cơ bản. B. hoạ âm bậc có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản. C. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ âm bậc 2. D. tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc Câu 11: Trong một xưởng sản xuất nếu cho một chiếc máy chạy thì tiếng ồn do nó phát ra có mức cường độ âm là 12dB. Khi tất cả các máy cùng chạy thì mức cường độ âm đo được là 2,376B. Số máy trong xưởng sản xuất này có thể là A. 12 B. 18 C. 15 D. Câu 12: Sóng cơ truyền được trong các môi trường A. rắn, khí, chân không B. rắn, lỏng, chân không C. rắn, lỏng, khí D. lỏng, khí, chân không Câu 13: Phương trình dao động của vật có dạng asint acost. Biên độ dao động của vật làTrang 2/4 Mã đề thi 134 A. 2a B. C. a2 D. a3 Câu 14: Một vật nặng có khối lượng 100 gắn vào đầu một lò xo có độ cứng 0,1 N/cm. Kích thích vật dao động điều hoà với biên độ cm. Vận tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động là A. cm/s. B. 0,4 cm/s. C. 40 cm/s. D. 0,04 cm/s. Câu 15: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hòa A. vuông pha với li độ. B. ngược pha với li độ. C. lệch pha 4/ với li độ. D. cùng pha với li độ. Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 3cos(10t π/3) cm và x2 4cos(10t π/6) cm. Độ lớn gia tốc cực đại của vật là A. amax 50 cm/s2 B. amax 500 cm/s2 C. amax 70 cm/s2 D. amax 700 cm/s2 Câu 17: Nguồn phát sóng với tần số góc 20π rad/s. Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường A. 4,5 lần bước sóng B. 0,0225 lần bước sóng C. 0,225 lần bước sóng D. 2,25 lần bước sóng Câu 18: Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. vĩ độ địa lý. B. khối lượng của quả nặng. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài dây treo. Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm. Vật thực hiện được dao động mất 10 s. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là A. vmax 2π cm/s. B. vmax 6π cm/s. C. vmax 8π cm/s. D. vmax 4π cm/s. Câu 20: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn lan truyền trên mặt nước tốc độ 2m/s. Người ta thấy hai điểm M, gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng phương tru yền sóng và cách nhau 40cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là A. 2,5Hz B. 1,5Hz C. 2Hz D. 0,4Hz Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 3sin(10t π/3) cm và x2 4cos(10t π/6) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là A. cm B. cm C. mm D. cm Câu 22: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là A. 4.102. B. 4.103. C. 102. D. 104. Câu 23: Tại hai điểm A, trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương trình u1=u2=acos(100t)(mm). AB=13cm, một điểm trên mặt chất lỏng cách điểm một khoảng BC=13cm và hợp với AB một góc 1200, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là A. B. 13 C. 10 D. 11 Câu 24: Một con lắc lò xo có chu kì riêng T0 2s. Tác dụng vào con lắc lực cưỡng bức nào sau đây sẽ làm cho con lắc dao động mạnh nhất? A. F0cos(πt). B. 2F0cos(2.πt). C. 3.F0cos(πt). D. 3F0 cos(2.πt) Câu 25: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn là (k 0, 1, ±, …) A. d2 d1 k B. d2 d1 k2. C. d2 d1 k+1. D. d2 d1 (k 21). Câu 26: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng MN dài 30cm, biên độ dao động của vật là A. –15 cm. B. 30 cm. C. 15 cm. D. 7,5 cm. Câu 27: Dao động tại một nguồn sóng được biểu diễn bởi phương trình: 3cos(20t 2) cm. Tốc độ truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là A. 3cos(20t -23) cm. B. 3cos(20t 2) cm. C. 3cos(20t -π) cm. D. 3cos(20t) cm.Trang 3/4 Mã đề thi 134 Câu 28: Hộp cộng hưởng có tác dụng A. làm tăng tần số của âm. B. làm giảm bớt cường độ âm. C. làm tăng cường độ của âm. D. làm giảm độ cao của âm. Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 42 cm. Lấy π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là A. 36 cm. B. 38 cm. C. 40 cm. D. 42 cm. Câu 30: Pha của dao động được dùng để xác định A. trạng thái dao động B. chu kỳ dao động C. tần số dao động D. biên độ dao động Câu 31: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 8cm, dao động với cùng tần số f=16Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 24cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là: A. B. 11 C. 10 D. 12 Câu 32: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình 8cos2(1,0t 50x) (cm), trong đó là toạ độ được tính bằng m, là thời gian được tính bằng s. Chu kì của sóng là A. 0,1 (s) B. 20 (s) C. 20 (s) D. 10 (s) Câu 33: Hai nguồn kết hợp A, cách nhau 45mm trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u1 u2 2cos100t (mm). Trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm và M’ cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn: MA MB 15mm và M’A M’B 35mm. Hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một vân loại đó. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là A. 0,5cm/s B. 0,5m/s C. 1,5m/s D. 0,25m/s Câu 34: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra 8cm rồi thả nhẹ khi vật cách vị trí cân bằng 4cm thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo Tính biên độ dao động mới của vật A. 4cm B. 42cm C. 6,3cm D. 27cm Câu 35: Chọn câu đúng khi nói về biên độ dao động của một vật dao động điều hòa. Biên độ dao động là A. li độ lớn nhất của vật trong quá trình dao động. B. quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ dao động. C. độ dài quỹ đạo chu yển động của vật. D. quãng đường vật đi trong chu kỳ dao động. Câu 36: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua AB một đoạn gần nhất là A. 18,67mm B. 17,96mm C. 19,97mm D. 15,34mm Câu 37: Vật dao động điều hòa theo phương trình: 4cos(20t 23) cm. Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường cm (kể từ 0) là A. 20 cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 cm/s. D. 40 cm/s. Câu 38: Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng 10 g, độ cứng lò xo là 1002 N/m, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chu yển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa ba lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là A. 0,04 s. B. 0,03 s. C. 0,02 s. D. 0,01 s. Câu 39: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 cos(23t 2) và x2 cos23t (x1 và x2 tính bằng cm, tính bằng s). Tại các thời điểm x1 x2 và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là A. 4, .cm B. 4, .cm C. 4,1 .cm D. 4,1 .cmTrang 4/4 Mã đề thi 134 Câu 40: Một lò xo có độ cứng nằm ngang, một đầu gắn cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30 (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc +1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15 (m/s2) A. 0,053s B. 0,153s C. 0,133s D. 0,083s Câu 41: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa có chu kì dao động là )? A. 4x B. –4x C. –4x2 D. 4x2 Câu 42: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 N/m và vật nặng khối lượng 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn cm, rồi tru yền cho nó vận tốc 20π3 cm/s hướng lên. Lấy 2 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chu yển động là A. cm. B. cm. C. 2,54 cm. D. 5,46 cm. Câu 43: Hai sóng kết hợp cùng pha, cùng biên độ a, giao nhau tại điểm với tần số 10 Hz, tốc độ 30 cm/s. cách hai nguồn những khoảng d1 69,5 cm và d2 38 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biên độ sóng tổng hợp tại là A. B. C. 0,5a D. 2a Câu 44: Một con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất, có chu kỳ 2s, Cho biết bán kính Trái Đất 6400km, và con lắc được chế tạo sao cho nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kỳ. Đưa đồng hồ lên đỉnh một ngọn núi cao 800m thì trong mỗi ngày đêm nó chạy nhanh hơn hay chậm hơn bao nhiêu? A. Chậm 5,4s B. Nhanh 5,4s C. Nhanh 10,8s D. Chậm 10,8s Câu 45: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật vị trí cân bằng lò xo giãn cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là A. 12 cm. B. 18 cm. C. cm. D. 24 cm. Câu 46: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là 4cos(5t) cm. Thời gian vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật đi được quãng đường cm là A. 3/20 s. B. 2/15 s. C. 0,2 s. D. 0,3 s. Câu 47: Con lắc dao động điều hòa trên đoạn AB 10 cm với chu kì 1,5 s. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết quãng đường 95 cm là bao nhiêu A. s. B. s. C. s. D. s. Câu 48: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn lan tru yền trên mặt nước với tốc độ 400 cm/s. Người ta thấy điểm gần nhau nhất trên mặt nước cùng nằm trên đường thẳng qua cách nhau 80cm luôn luôn dao động ngược pha. Tần số của sóng là A. 2,5Hz B. 10Hz C. 5Hz D. 0,4Hz Câu 49: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng gắn vào vật thì dao động với chu kì T, nếu tăng độ cứng của lò xo lên lần, giảm khối lượng đi lần thì chu kỳ dao động của lò xo thay đổi như thế nào? A. Giảm lần B. Tăng lần C. Giảm lần D. Tăng lần Câu 50: Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp với phương trình dao động Bu cos10 t(cm) . Tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Gọi là một điểm trên mặt chất lỏng cách A,B lần lượt là d1 14cm, d2 15cm. Phương trình dao động tổng hợp tại là A. uM 2cos(10t 2) cm B. uM 22cos(10t 34) cm C. uM 22cos(10 294) cm D. uM cos(10t 174) cm. ----------- HẾT ----------