Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề minh hoạ thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý của Bộ giáo dục

3f01f6c4d2ce49200d6373446d8a6c85
Gửi bởi: Học Mãi 24 tháng 6 2016 lúc 17:49:41 | Được cập nhật: 17 tháng 5 lúc 3:42:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 588 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ÀO ĐỀ MINH THI THPT QU GIA 2015Môn thi: LÍTh gian làm bài: 90 phút.Cho bi t: hằng số Plăng 6, 625.10 -34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10 m/s.Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 4cosωt (x tính bằng cm). Chất điểm daođộng với biên độA. cm. B. cm. C. cm. D. cm.Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc làA.12mkp B. 2mkp C. 2kmp D. 12kmpCâu 3: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian làA. biên độ và năng lượng. B. li độ và tốc độ.C. biên độ và tốc độ. D. biên độ và gia tốc.Câu 4: Dao động của con lắc đồng hồ àA. dao động điện từ. B. dao động tắt dần.C. dao động cưỡng bức. D. dao động duy trì.Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 dao động điều hòa theo phương trình 10cos6t (x tính bằng cm,t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằngA. 36 mJ. B. 18 mJ. C. 18 J. D. 36 J.Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π, có biên độ lần lượt là cmvà 15 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằngA. 23 cm. B. cm. C. 11 cm. D. 17 cm.Câu 7: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc 0 Biết lực căng dây có giá trị lớn nhấtbằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của 0 làA. 6,6 o. B. 3,3 o. C. 9,6 o. D. 5,6 o.Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là0,4 và cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốcthời gian (t 0) khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do 10 m/s và 10.Thời gian ngắn nhất kể từ khi đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu làA. 4/15s B. 7/30s C. D. 1/30sCâu 9: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo trần một căn phòng, tại nơicó 10 m/s 2. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng cácvận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳngsong song với nhau. Gọi là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treosong song nhau. Giá trị giá tr nào nh sau đây?A. 8,12 s. B. 2,36 s. C. 7,20 s. D. 0,45 s.Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng N/m. Vật nhỏ đượcđặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1.Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy 10 m/s 2.Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động làA. 403 m/s. B. 20 cm/s. C. 10 30 cm/s. D. 40 cm/s.Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà daođộng tại hai điểm đó cùng pha.B. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại haiđiểm đó cùng pha.Câu 12: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùngA. cường độ âm. B. mức cường độ âm. C. biên độ. D. tần số.Câu 13: Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ nguồn vớitần số 20 Hz và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến m/s. Gọi và là hai điểmthuộc Ox, cùng một phía so với và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại và luôn daođộng ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng làA. 90 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 100 cm/s.Câu 14: Một nguồn điểm phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm xemnhư đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2 Biết cường độâm tại gấp lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2 /r1 bằng:A. 2. B. 1/2. C. 4. D. 1/4 .Câu 15: Một học sinh làm thực hành tạo ra mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, cách nhau 18 cm, daođộng theo phương thẳng đứng với phương trình là uA uB acos50 (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóngở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi là trung điểm của AB, điểm mặt chất lỏng nằm trên đường trungtrực của AB và gần nhất sao cho phần tử chất lỏng tại dao động cùng pha với phần tử chất lỏngtại O. Khoảng cách MO làA. 10 cm. B. cm. C. 22 D. 210Câu 16: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùngpha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm và nằm trên Ox có OP 4,5 cm và OQ cm. Dịchchuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc ·2PO có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tạiP không dao động còn phần tử nước tại dao động với biên độ cực đại. Biết giữa và không còncực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đạicách một đoạn làA. 3,4 cm. B. 2,0 cm. C. 2,5 cm. D. 1,1 cm.Câu 17: Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là 22 cos(100πt+ π/3 )(A) (t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?A. Tần số dòng điện là 100 Hz. B. Cường độ dòng điện sớm pha π/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2A.D. Cường độ dòng điện đổi chiều 50 lần trong một giây.Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cườngđộ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là và lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạnmạch một góc Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch làA. UI. B. UIsinφ. C. UIcosφ. D. UItanφ.Câu 19: Một trạm thủy điện nhỏ xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có một máy phát điệnxoay chiều một pha với rôto là nam châm có cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ vòng/giây thì từthông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số bao nhiêu Hz?A. 60p/n B. np. C. D. pCâu 20: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp đang có dung kháng lớn hơn cảm kháng. Để có cộng hưởng điện thì có thểA. giảm điện dung của tụ điện. B. giảm độ tự cảm của cuộn dây.C. tăng điện trở đoạn mạch. D. tăng tần số dòng điện.Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biếtđiện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điệntrở thuần với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện làA. (ZL ZC )ZL B. (ZL ZC )ZC .C. (ZC ZL )ZL D. (ZL ZC )ZC .Câu 22: Đặt điện áp U0 cos(100  π/4 (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độdòng điện trong mạch là I0 cos(100 φ) (A). Giá trị của bằngA. π/4 B. π/2. C. π/4. D. π/2 .Câu 23: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suấttruyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếucông suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp nơi phát thì hiệu suấttruyền tải điện năng trên chính đường dây đó làA. 85,8%. B. 89,2%. C. 87,7%. D. 92,8%.Câu 24: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuầncó độ tự cảm L, điện trở thuần R1 100 Ω, tụ điện cóđiện dung và điện trở thuần R2 =100 mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi là điểm nối giữa R1và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp 200 cosωt (V). Khi mắc ampe kế có điện trởrất nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 1A. Khi thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trởrất lớn thì hệ số công suất của đoạn mạch AB cực đại. Số chỉ của vôn kế khi đó làA. 50 V. B. 502 V. C. 100 V. D. 1002 V.Câu 25: Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 tụ điện cóđiện dung thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi làđiểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trịhiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệudụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây làA. 24 B. 16 C. 30 D. 40 .Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạchAB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL =2ZC Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện ápgiữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểmM và làA. 173 V. B. 122 V. C. 86 V. D. 102 V.Câu 27: Đặt điện áp =1202 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếpgồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở và tụ điện có điện dung C, với CR 2L. Khi f1thì điệnáp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f2 f12 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điệntrở đạt cực đại. Khi f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị củaULmax giá tr nào nh sau đây?A. 85 V. B. 145 V. C. 57 V. D. 173 V.Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.B. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.C. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.Câu 29: trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Trường Sa có một máy đang phát sóng điện từ. Vàothời điểm t, tại điểm trên phương truyền theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đangcó độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó, vectơ cường độ điện trường có độ lớnA. cực đại và hướng về phía Tây. B. cực đại và hướng về phía Đông.C. cực đại và hướng về phía Bắc. D. bằng không.Câu 30: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tựcảm H. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V.Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị làA. 212,54 mA. B. 65,73 mA. C. 92,95 mA. D. 131,45 mA.Câu 31: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất một độ cao xácđịnh trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0.Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.10 24 kg và chu kỳ quay quanh trụccủa nó là 24 giờ; hằng số hấp dẫn 6,67.10 –11 N.m 2/kg 2. Sóng cực ngắn (f 30 MHz) phát từ vệ tinhtruyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?A. Từ kinh độ 81 o20’Đ theo hướng Tây đến kinh độ 81 o20’T.B. Từ kinh độ 81 o20’Đ theo hướng Đông đến kinh độ 81 o20’T.C. Từ kinh độ 81 o20’T theo hướng Tây đến kinh độ 81 o20’Đ.D. Từ kinh độ o40’ theo hướng Tây đến kinh độ o40’T.Câu 32: Tia tử ngoạiA. có cùng bản chất với tia X. B. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.C. mang điện tích âm. D. có cùng bản chất với sóng âm.Câu 33: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.B. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.Câu 34: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng làA. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.B. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.C. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.D. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia và tia gamma.Câu 35: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phâncách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc:A. tím, lam, đỏ. B. đỏ, vàng, lam. C. đỏ, vàng. D. lam, tím.Câu 36: Trong giờ học thực hành, một học sinh làm thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với khoảngcách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là m. Ánh sáng đơnsắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ởchính giữa). Số vân sáng quan sát được trên màn làA. 15. B. 17. C. 13. D. 11.Câu 37: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơnsắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng (có giá trị trongkhoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu vớivân sáng trung tâm, có vân sáng màu lục. Giá trị của làA. 500 nm. B. 520 nm. C. 540 nm. D. 560 nm.Câu 38 Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.Câu 39: Pin quang điện là nguồn điện, trong đóA. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.Câu 40: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khiA. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.Câu 41: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0 Khiêlectron chuyển từ quỹ đạo về quỹ đạo thì bán kính quỹ đạo giảm bớtA. 12r0 B. 4r0 C. 9r0 D. 16r0 .Câu 42: Một học sinh làm thực hành về hiện tượng quang điện bằng cách chiếu bức xạ có bước sóngbằng λ0 /3 vào một bản kim loại có giới hạn quang điện là λ0 Cho rằng năng lượng mà êlectron quangđiện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toànthành động năng của nó. Giá trị động năng này làB. 03 hcl B. 02 hcl C. 03 hcl .D. 02 hcl .Câu 43: Phản ứng phân hạchA. chỉ xảy ra nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.C. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.D. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.Câu 44: Phóng xạ làA. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.C. sự giải phóng êlectron từ lớp êlectron ngoài cùng của nguyên tử.D phản ứng hạt nhân toả năng lượng.Câu 45: Một mẫu có N0 hạt nhân của chất phóng xạ X. Sau chu kì bán rã, số hạt nhân còn lại làA. 0,25 N0 B. 0,5 N0 C. 0,75 N0 D. N0 .0 92 38 0Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân 235 94 Sr n. Hạt nhân có cấu tạo gồmA. 54 prôtôn và 86 nơtron. B. 86 prôtôn và 54 nơtron.C. 54 prôtôn và 140 nơtron. D. 86 prôtôn và 140 nơtron.Câu 47: Một lò phản ứng phân hạch của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có công suất 200 MW. Chorằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235 và đồng vị này chỉ bịtiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA 6,02.10 23 mol –1. Khối lượng 235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong năm làA. 461,6 kg. B. 230,8 kg. C. 230,8 g. D. 461,6 g.Câu 48: Bắn hạt prôtôn với động năng KP 1,46MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo ra hai hạtnhân giống nhau có cùng khối lượng là mX và cùng động năng. Cho mLi 7,0142u, mp 1,0073u,mX 4,0015u, 1u=931,5MeV/c 2. Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc làA 168 o36’. B. 48 o18’. C. 60 o. D. 70 o.Câu 49: Dùng một thước chia độ đến milimet đo khoảng cách giữa hai điểm và B, cả lần đo đềucho cùng giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết làA. (1345 2) mm. B. (1,345 0,001) m.C. (1345 3) mm. D. (1,3450 0,0005) m.Câu 50: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửacung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau cung thì hai âm (cao, thấp)tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn Tập hợp tất cả các âm trong một quãngtám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa,Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc.Trong gam này, nếu âm ứng với nốt Lacó tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số làA. 330 Hz. B. 415 Hz. C. 392 Hz. D. 494 Hz.-------------------------HẾT----------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.