Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề mẫu 3 HSG môn Vật lý lớp 12 năm học 2010-2011

Gửi bởi: Hai Yen 3 tháng 9 2019 lúc 12:49 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 384 | Lượt Download: 0 | File size: 0.122368 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trưêng thpt

®Ò 1

Bµi kiÓm tra häc k× 1 n¨m häc 2010-2011
M«n vËt lÝ
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

C©u 1 (2 ®iÓm):
a. HiÖn tîng giao thoa lµ g×? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó cã giao thoa cña hai sãng c¬ häc?
b. Gi¶ sö trªn mÆt níc cã hai nguån sãng ®ång bé ph¸t sãng c¬ víi bíc sãng l. Mét
®iÓm M trªn mÆt níc c¸ch hai nguån c¸c kho¶ng d 1, d2, víi k lµ sè nguyªn. ViÕt biÓu
thøc ®iÒu kiÖn cña hiÖu ®êng truyÒn sãng theo l ®Ó ®iÓm M dao ®éng víi biªn
®é cùc ®¹i, cùc tiÓu.
C©u 2: (2 ®iÓm): M¸y biÕn ¸p lµ g×? Ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo? ViÕt c«ng
thøc vÒ m¸y biÕn ¸p lÝ tëng? Dïng m¸y biÕn ¸p trong viÖc truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng th×
cã lîi g×?
C©u 3 (3 ®iÓm): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu AB, gåm ®o¹n m¹ch AM chøa cuén
1
c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L= (H), nèi tiÕp ®o¹n m¹ch MN chøa ®iÖn trë thuÇn

R=50 3 (W), nèi tiÕp ®o¹n m¹ch NB chøa tô ®iÖn cã ®iÖn dung C thay ®æi ®îc
nh h×nh vÏ. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p cã biÓu thøc u=120cos(100πt) (V).
10 3
1. Víi C=C1=
(F).
L
R
C
5
A
M
N
a. ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.
b. TÝnh c«ng suÊt ®iÖn tiªu thô cña m¹ch ®iÖn trªn.
2. §iÒu chØnh ®iÖn dung tô ®iÖn ®Õn gi¸ trÞ C2 sao cho ®iÖn ¸p uAN gi÷a hai ®Çu
®o¹n m¹ch AN lÖch pha 0,5π so víi ®iÖn ¸p u ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch. TÝnh ®iÖn
dung C2 vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch AN khi ®ã.
C©u 4 (3 ®iÓm): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét vËt cã khèi lîng
m=100 (g) vµ lß xo cã khèi lîng kh«ng ®¸ng kÓ, cã ®é cøng k=40 (N/m). KÐo vËt
theo ph¬ng th¼ng ®øng xuèng phÝa díi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 3 (cm) råi th¶
nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. Chän gèc to¹ ®é O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng, trôc
Ox cã ph¬ng th¼ng ®øng, chiÒu d¬ng lµ chiÒu vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng, gèc
thêi gian lµ lóc vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn ®Çu tiªn. LÊy g=10 (m/s2).
a. ViÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt.
b. TÝnh ®é lín vËn tèc cùc ®¹i cña vËt vµ c¬ n¨ng dao ®éng cña con l¾c.
c. TÝnh lùc ®µn håi cña lß xo t¸c dông vµo vËt t¹i vÞ trÝ vËt cã li ®é x=+2cm.
HÕt
Hä vµ tªn häc sinh:............................................ Líp :.............................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

B

§¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò 1
C©u

®¸p ¸n

®iÓ
m
1
a. + HiÖn tîng giao thoa lµ hiÖn tîng khi hai hay nhiÒu sãng gÆp nhau th× t¹o 0,5
thµnh nh÷ng gîn sãng æn ®Þnh.
0,5
(2
+ §iÒu kiÖn ®Ó c¸c sãng giao thoa ®îc víi nhau: C¸c sãng lµ c¸c sãng kÕt hîp
®iÓ (cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cã ®é lÖch pha kh«ng ®æi).
0,5
m)
b. §iÒu kiÖn ®Ó M dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i: d2-d1=kl
0,5

§iÒu kiÖn ®Ó M dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i: d2-d1=(2k+1)
2
2
+ M¸y biÕn ¸p lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu mµ kh«ng lµm thay 0,5
®æi tÇn sè cña nã.
0,5
(2
+ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng lµ hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ
0,5
®iÓ
U 2 N 2 I1


+ C«ng thøc :
m)
0,5
U1 N1 I 2
+ Dïng m¸y biÕn ¸p trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng th× gi¶m ®îc hao phÝ ®iÖn
n¨ng ®¸ng kÓ.
3
1. + ZL=Lw=100W
0,2
5
1
+ ZC=
=50W
(3
0,2
C1
®iÓ
5
+ Z1= R 2  ( ZL  ZC ) 2 =100W
m)
0,2
U
+ I1= 1,2 A
5
Z1
Z  ZC
1

0,2

+ tanφ1= L
Þ φ1=
R
3
6
5

+ φi=φu-φ1=0,2
6
UL
U AN
5

a. biÓu thøc dßng ®iÖn: i=1,2 2 cos(100πt- ) (A)
6
0,2
2
b. C«ng suÊt: P=I R=72 3 =124,7(W)
O
5
UR
I
0,2
2. Ta cã gi¶i ®å vÐct¬ nh h×nh vÏ.
5
Tõ gi¶n ®å vÐc t¬ ta cã: U C2 2 U 2  U 2R  U 2L

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

 ZC 2 

0,2
5

R 2  Z2L
10 2
=175WÞC2=
(F)
ZL
175

Khi ®ã ta cã ZAN= R 2  ZL 2 =50 7 =132,3(W)
Z2= R 2  ( ZL  ZC ) 2 =25 21 =114,56(W)
U
120

I2=
Z2 25 21
VËy UAN=I2ZAN= 80 3 (V)=138,56 (V)

0,2
5
0,2
5

0,2
5
0,2
5
4
(3
®iÓ
m)

a. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng: x=Acos(wt+φ)
k
+ w=
=20(rad/s)
m
v2
=3cm
2
+ Khi t=0 th× x=0, v>0 suy ra φ=-0,5π (rad)
VËy x=3cos(20t-0,5π) (cm)
b. VËn tèc cùc ®¹i : vmax=wA=60cm/s
C¬ n¨ng: W=0,5kA2=0,018J
mg
c. Ta cã: Dl0= k =2,5.10-2 m
F=k(Dl0-x)=40(2,5-2).10-2=0,2N
+ A= x 2 

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h¶i d¬ng
Trêng thpt kÎ sÆt

®Ò 2

0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,5
0,5
0,5
0,5

Bµi kiÓm tra häc k× 1 n¨m häc 2010-2011
M«n vËt lÝ
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

C©u 1 (2 ®iÓm): Sãng c¬ häc lµ g×? Sãng ngang lµ g× cho mét vÝ dô? Sãng däc lµ
g× cho mét vÝ dô? Nªu kh¸i niÖm bíc sãng?
C©u 2 (2 ®iÓm): Dao ®éng cìng bøc lµ g×? Biªn ®é dao ®éng c÷ng bøc phô thuéc
vµo yÕu tè nµo? Trong dao ®éng cìng bøc cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng ®Æc biÖt g×?
Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng ®ã?

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

C©u 3: (3 ®iÓm): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu AB, gåm ®o¹n m¹ch AM chøa ®iÖn
trë thuÇn R=100 3 (W) nèi tiÕp cuén c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc, nèi
10  4
(F) nh h×nh vÏ. §Æt vµo hai
2
R
L
C
®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p cã biÓu thøc u=200cos(100πt) (V).
1
A
M
B
1. Víi L= (H).

a. ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ ®iÖn ¸p u AM ë hai ®Çu
®o¹n m¹ch AM.
b. TÝnh c«ng suÊt ®iÖn tiªu thô cña m¹ch ®iÖn trªn.
2. T×m gi¸ trÞ cña ®é tù c¶m L ®Ó ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t gi¸ trÞ cùc
®¹i. TÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã.
tiÕp ®o¹n m¹ch MB chøa tô ®iÖn cã ®iÖn dung C=

C©u 4: (3 ®iÓm): Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y m¶nh, nhÑ lµ cã chiÒu dµi l=1
(m) vµ vËt nhá cã khèi lîng m=100 (g), dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng trêng
g=π2=10 (m/s2). KÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc a1=50 råi bu«ng nhÑ, bá
qua mäi lùc c¶n vµ ma s¸t. Chän trôc to¹ ®é cong cã gèc lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña
vËt, chiÒu d¬ng híng vÒ vÞ trÝ th¶ vËt, gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt.
a. TÝnh chu k× khi con l¾c dao ®éng víi gãc lÖch nhá.
b. ViÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c theo li ®é cong.
c. TÝnh c¬ n¨ng cña con l¾c.
d. TÝnh ®é lín vËn tèc cña vËt vµ gãc lÖch cña sîi d©y khi vËt cã ®éng n¨ng b»ng
thÕ n¨ng.
HÕt
Hä vµ tªn häc sinh:............................................ Líp :.............................

§¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò 2
C©u
1
(2
®iÓ
m)

®¸p ¸n

®iÓ
m
+ Sãng c¬ lµ nh÷ng dao ®éng c¬ lan truyÒn trong m«i trêng vËt chÊt
0,5
+ Sãng ngang cã ph¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt vu«ng gãc víi ph- 0,5
¬ng truyÒn sãng. VÝ dô sãng níc.
+ Sãng däc cã ph¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trïng víi ph¬ng truyÒn 0,5
sãng. VÝ dô sãng ©m truyÒn trong kh«ng khÝ.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

2
(2
®iÓ
m)
3
(3
®iÓ
m)

+ Bíc sãng lµ qu·ng ®êng sãng truyÒn ®îc trong mét chu k×.
+ Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng ®îc duy tr× bëi ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn
hoµn.
+ Biªn ®é dao ®éng cìng bøc phô thuéc vµo ®é chªnh lÖch gi÷a tÇn sè lùc cìng
bøc vµ tÇn sè riªng cña vËt.
+ Trong dao ®éng cìng bøc cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng céng
hëng?
+ §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng ®ã lµ flùc cìng bøc=friªng.
1. + ZL=Lw=100W
1
+ ZC=
=200W
C
+ Z= R 2  ( ZL  ZC ) 2 =200W

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,2
5
0,2
5

U0
1 A
Z
a. * BiÓu thøc dßng ®iÖn:
ZL  ZC
1


+ tanφ=
Þ φ=R
3
6

+ φi=φu-φ=
6

i=cos(100πt+ ) (A)
6
* BiÓu thøc ®iÖn ¸p uAM:

0,2
5

+ ZAM= R 2  ( Z L ) 2 =200 (W)
+ U0AM=IZAM=200(V)
ZL
1


+ tanφ=
Þ φ=
R
3
6
  
+ φU=φi+φ= + =
6 6 3

+ uAM=200cos(100πt+ ) (V)
3
2
b. C«ng suÊt: P=I R=100 3 =173(W)

0,2
5

+ I0=

2. Ta cã UL=IZL=

0,2
5

0,2
5

U
2

R  ( Z L  ZC )

2

ZL 

0,2
5

U
2

2
L

R  Z  2 Z L ZC  ZC2

ZL =

0,2
5

U
1
1
(R 2  ZC2 ) 2  2 ZC
1
ZL
ZL

+ §Æt R2+ ZC2 =a, -2ZC=b, 1=c,
U L=

1
1
1
2
2
=x, y= (R  ZC ) 2  2ZC  1 =ax2+bx+c, ta ®îc
ZL
ZL
ZL

U
ax 2  bx  c

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

0,2
5

2

+ §Ó (UL)max th× ymin: ymin=-

2

2

2

1
4 Z  4( R  Z )
R
b

=- C 2 2 C  2 2 , khi x=- hay
=4a
2a
ZL
R  ZC
R  ZC

- 2ZC
ZC
2
2 =
2
2( R  Z C )
R  ZC2

0,2
5

R 2  ZC2
3,5
U R 2  Z C2
+ VËy (UL)max=
=216 (V) khi ZL=
=350 (W) Þ L=
(H)
ZC

R
0,2
5
0,2
5
4


=2 (s)
g
b. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng: s=Acos(wt+φ)
g
+ w=
=π(rad/s)


100
+ To¹ ®é ban ®Çu s1=la1=100.5.
=
=8,73 (cm)
180
36
v 2 100
A= s12  2 =
=8,73 (cm)
36

+ Khi t=0 th× s=A, v=0 suy ra φ=0 (rad)
VËy s=8,73cos(pt) (cm)
b. C¬ n¨ng: W=0,5mw2A2=3,8 (mJ)
c. Ta cã W®=Wt=0,5W
W
VËn tèc: v=
=0,195 (m/s)
m

a. Chu k×: T=2 

(3
®iÓ
m)

Gãc lÖch : a=

W
=0,062 (rad)=3,530.
mg

0,5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,5
0,5
0,5

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất