Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý (5)

dd090133637b6491d9c07b23700f585a
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 4 2018 lúc 14:59:31 | Được cập nhật: 2 giờ trước (6:59:50) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 402 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT THÁI NGUYÊNỞTR NG THPT NGUY NƯỜ ỄHUỆ thi có 04 trangề THI TH TRUNG PH THÔNG QU GIAỀ ÔNĂM 2017-2018OBài thi: KHOA NHIÊNO ƯMôn thi thành ph n: LIâ ÂTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềH tên thí sinh: .................................................S báo danh: ......................................................Câu 1. Ph ng trình dao ng đi hòa ch đi là Acos(ωt φ). Bi th gia aươ ủch đi này làấ ểA. -ωAcos(ωt φ). B. 2Acos(ωt φ).C. -ω 2Acos(ωt φ) D. ωAcos(ωt φ).Câu 2. Cho hai dao ng đi hòa cùng ph ng có ph ng trình là:ộ ươ ươ ượ()1 1x cos t= w(cm) và 2x cos t2pæ ö= +ç ÷è ø(cm). Biên dao ng ng hai dao ng này làộ ộA. 21 2A A= -.B. 21 2A A= +.C. 2A A= -.D. 2A A= +.Câu 3. Khi có sóng ngừ trên tộ iợ dây đàn i,ồ khoả cách từ tộ ngụ nế nút nầ nónh ngấ ằA. nguyên bư sóng. B. aộ sóng.C. bộ sóng. D. ph bộ sóng.Câu 4. aữ cứ 2202 10 )( cự aủ gA. 622 V. B. 220 C. 311 D. 440 .Câu 5. đi áp xoay chi vào hai đo ch ch có đi tr thìặ ởA. ng dòng đi trong đo ch cùng pha đi áp gi hai đo ch.ườ ạB. ng dòng đi trong đo ch pha 0,5ườ so đi áp gi hai đo ch.ớ ạC. ng dòng đi trong đo ch tr pha 0,5ườ so đi áp gi hai đo ch.ớ ạD. ng dòng đi hi ng trong đo ch ph thu vào đi áp.ườ ệCâu 6. Sóng đi tệ ừA. là sóng ho sóng ngang.ọ ặB. là đi tr ng lan truy trong không gian.ệ ườ ềC. có thành ph đi tr ng và thành ph tr ng đi dao ng cùng ph ng.ầ ườ ườ ươD. không truy trong chân không.ề ượCâu 7. Ch câu sai? Quang ph liên cọ ụA. các ch khác nhau cùng nhi luôn gi ng nhau.ủ ốB. là có màu tím li nhau cách liên c.ộ ụC. do các ch n, ng ho khí có áp su phát ra khi nung nóng.ấ ịD. ph thu vào thành ph và nhi ngu phát ra nó.ụ ồCâu 8. Chùm sáng laze không ng ngượ ụA. trong đĩa CDầ B. làm ngu phát sóng siêu âmồ .C. làm dao trong cổ D. trong truy tin ng cáp quangề .Câu 9. nuclôn có trong nhân ạ2311Na làA. 23. B. 11. C. 34. D. 12.Câu 10. nhân có kh càng thìạ ớA. năng ng liên riêng càng nh .ượ B. năng ng liên càng n.ượ ớC. năng ng liên càng nh .ượ D. năng ng liên riêng càng n.ượ Trang Mã thi 002ềMã thi 002ềCâu 11. ng đi tr ng còn tính ng vườ ườ ượ ịA. NC B. VC C. JC D. Nm .Câu 12. Khung dây tròn bán kính 30 cm có 10 vòng dây. ng dòng đi qua vòng dây làườ ỗ0,3 A. ng tâm khung dây làả ạA. 10 -6 T. B. 3,14.10 -6 T. C. 6,28.10 -6 T. D. 9,42.10 -6 T.Câu 13. con có chi dài 121 cm, dao ng đi hòa có gia tr ngộ ọtr ng g. π² 10. Chu kì dao ng con làườ ắA. 0,5 s. B. s. C. s. D. 2,2 s.Câu 14. sóng âm có 200 Hz lan truyầ trong ôi tr ng cớ 1500 /s.B sóng sóng này trong ôi rư ng làA. 3,0 B. 75,0 C. 30,5 D. 7,5 m.Câu 15. ngờ độ dòng đi ong tộ đo th là 62 cos 0π 23p (A).T th đi 0, giá tr là ủA. 32 36 32 D. 36 .Câu 16. Trong thí nghi Y-âng giao thoa ánh sáng c, hai khe cách nhau 1ệ ẹmm, ph ng ch hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Kho ng cách gi vân sáng liên ti là 3,6ặ ếmm. sóng ánh sáng dùng trong thí nghi này ngướ ằA. 0,48 μm. B. 0,40 μm. C. 0,60 μm. D. 0,76 μm.Câu 17. Nguyên hiđrô tr ng thái có năng ng ng -13,6 eV. chuy lênử ượ ểtr ng thái ng có năng ng -3,4 eV thì nguyên hiđrô ph th phôtôn có năngạ ượ ộl ngượA. 10,2 eV. B. -10,2 eV. C. 17 eV. D. eV.Câu 18. Các hạt trong tia phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?A. ia +. B. ia C. ia .D. ia –.Câu 19. ng dây có 0,01 H. Khi có dòng đi ch qua ng dây thì có năngộ ốl ng 0,08 J. ng dòng đi ch trong ng dây ngượ ườ ằA. A. B. A. C. A. D. A.Câu 20. khi truy trong chân không có sóng là 0,60 μm, khi truy trong th yộ ướ ủtinh có sóng là λ. Bi chi su th tinh là 1,5. Giá tr làướ ủA. 900 nm. B. 380 nm. C. 400 nm. D. 600 nm.Câu 21. sóng ngang truy trên dây dài truy sóng là m/s và sóngộ ốcó giá tr 33 Hz 43 Hz. Bi hai ph hai đi trên dây cách nhau 25 cm luôn daoị ểđ ng ng pha nhau. sóng trên dây làộ ượ ốA. 42 Hz. B. 35 Hz. C. 40 Hz. D. 37 Hz.Câu 22. ch dao ng vào máy thu thanh cu thu có μHạ ảvà đi có đi dung bi thiên trong kho ng 10 pF 500 pF. Bi ng, mu thu cụ ượsóng đi thì riêng ch dao ng ph ng sóng đi thu (đệ ểcó ng ng). Trong không khí, truy sóng đi là 3.10ộ ưở m/s, máy thu này có th thuểđ sóng đi có sóng trong kho ngượ ướ ảA. 100 730 m.ừ B. 10 73 m.ừ ếC. 73 m.ừ D. 10 730 m.ừ ếCâu 23. Trong c, ng ta dùng laze phát ra chùm sáng có sóng “đ t” các môọ ườ ướ ốm m. Bi ng các ph mô có th tích mmề ượ thì ph mô này thầ ụhoàn toàn năng ng 3.10ượ 19 photon chùm laze trên. Coi năng ng trung bình hoànủ ượ ốtoàn mm mô là 2,548 J. 6,625.10ấ -34 J.s; 3.10 m/s. Giá tr làị ủA. 496 nm. B. 675 nm. C. 385 nm. D. 585 nm.Câu 24. Đi tích đi gây ra Mệ ng đi tr ng có E. tăng kho ngộ ườ ườ ảcách đi tích lên thì ng đi tr ng Mừ ườ ườ Trang Mã thi 002ềA. gi n.ả B. tăng n.ầ C. gi n.ả D. tăng n.ầCâu 25. Theo nguyên Bo nguyên hiđrô, ng tác tĩnh đi gi êlectrôn vàẫ ươ ữh nhân khi êlectrôn chuy ng trên qu ng là thì khi êlectrôn chuy ng trên quạ ỹđ ng N, này làạ ựA. F16 B. F25 C. F9 D. F4 .Câu 26. ch đi có ngu là pin V, đi tr trong 0,5 và ch ngoài đi trạ ở8 song song. ng dòng đi trong ch chính làườ ạA. A. B. 4,5 A. C. A. D. 0,5 A.Câu 27. sáng nh vuông góc tr chính th kính, cách th kính 15 cm.ặ ấTh kính cho nh hai t. Tiêu th kính đó làấ ấA. -30 cm. B. 20 cm. C. -20 cm. D. 30 cm.Câu 28. Cho chạ đi nệ có sơ đồ như hình bên: là tộ ngố dây nẫ hìnhtrụ dài 10 cm, mồ 1000 vòng dây, không có lõi, cượ tặ trong không khí;đi nệ trở Ω; ngu nồ đi có su đi ngệ và đi tr trong 1Ω. Bi tế ngườ kính aủ iỗ vòng dây tấ nhỏ so iớ chi uề dài ngủ ốdây. qua đi tr ng dây và dây i. Khi dòng đi trong ch nỏ ổđ nh thì ng trong ng dây có là 2,51.10ị -2 T. Giá tr làị ủA. V. B. 24 V. C. V. D. 12 V.Câu 29. Con lò xo ngang, ng có kh ng và lò xo nh có đắ ượ ộc ng 100 N/m dao ng đi hòa. Trong quá trình dao ng chi dài lò xo bi thiên 22ứ ừcm 30 cm. Khi cách trí biên cm thì ng năng làế ậA. 0,075 J. B. 0,0375 J. C. 0,035 J. D. 0,045 J.Câu 30. có 9,8 m/sạ 2, con có chi dài dây treo đang dao đông đi hòaộ ềv biên góc 0,1 rad. trí có li góc 0,05 rad nh con có làớ ộA. 2,7 cm/s. B. 27,1 cm/s. C. 1,6 cm/s. D. 15,7 cm/s.Câu 31. con lò xo lò xo nh và nh kh ng 100 đang dao ng đi hòaộ ượ ềtheo ph ng ngang; th năng tính trí cân ng. th đi tươ ể1 th đi tế ể2 =48ps, ng năng con thay 0,096 gi 0,064 J. th đi tộ ể2 ,th năng con ng 0,064 J. Biên dao ng con làế ắA. 7,0 cm. B. 3,6 cm. C. 8,0 cm. D. 5,7 cm.Câu 32. đây đàn dài 90 cm có nh và do đang có sóng ng.ộ ừK dây nh, trên dây có nút. Bi ng kho ng th gian gi liên ti dâyể ợdu th ng là 0,25 s. truy sóng trên dây làỗ ềA. 1,2 m/s. B. 2,9 m/s. C. 2,4 m/s. D. 2,6 m/s.Câu 33. dây t, nh, dài 120 cm căng ngang, có hai nh. phía trên, iộ ợdây có nam châm đi nuôi ng ngu đi xoay chi có 50 Hz. Trên dây xu tộ ượ ấhi sóng ng ng sóng. truy sóng trên dây làệ ềA. 120 m/s. B. 60 m/s. C. 180 m/s. D. 240 m/s.Câu 34. đi áp xoay chi Uặ ề0 cosωt vào hai đo ch ABầ ạnh hình (t đi có đi dung thay c). Đi ch nh giáư ượ ếtr Cị0 đi áp hi ng hai đi i, khi đó đi áp cể ứth gi và có giá tr là 84,5 V. Gi nguyên giá tr Cờ ị0 đi n. th đi tủ ể0 ,đi áp hai u: đi n; cu thu và đi tr có là 202,8 V; 30 và uệ ượR .Giá tr uịR ngằA. 50 V. B. 60 V. C. 30 V. D. 40 V.Câu 35. đi áp 220ặ ệ2 cos100πt (V) vào hai đo ch ti đi trầ ởthu 20 Ω, cu dây thu có ả0, 8p và đi có đi dung ệ3106-p F. Khi đi ápệt th gi hai đi tr là 110ứ ở3 thì đi áp th gi hai cu làệ Trang Mã thi 002ềA. 440 V. B. 330 V. C. 4403 V. D. 3303 V.Câu 36. đo ch đi xoay chi đi tr thu ti đi n. Bi đi nộ ệáp hi ng gi hai đi ng đi áp hi ng hai đo ch. sệ ốcông su đo ch ngấ ằA. 0,50. B. 0,92. C. 0,71. D. 0,87.Câu 37. Khi vào hai cu dây có ả0, 4p hi đi th chi 12 Vộ ềthì ng dòng đi qua cu dây là 0,4 A.ườ Sau đó, thay hi đi th này ng đi ápệ ệxoay chi có 50 Hz và giá tr hi ng 12 thì ng dòng đi hi ng qua cu nề ườ ộdây làA. 0,30 A. B. 0,40 A. C. 0,24 A. D. 0,17 A.Câu 38. hí Y- nh g, gu gt cứ xạ 600 nm cứ qu ph iv ng 13 aủ cứ xạ vịt aủ cứ nh u. aủ nâ tấ ?A. 520 B. 390 C. 450 D. 590 .Câu 39. Ng ta dùng prôtôn có ng năng 1,6 MeV vào nhân ườ 73 Li ng yên, sauứph ng thu hai gi ng nhau có cùng ng năng. Gi ph ng không kèm theo cả ượ ứx ạg Bi năng ng to ra ph ng là 17,4 MeV. ng năng sinh ra ngế ượ ằA. 7,9 MeV. B. 9,5 MeV. C. 8,7 MeV. D. 0,8 MeV.Câu 40. Cho ng khi nhân urani 23592 phân ch thì to ra năng ng trung bình là 200ạ ượMeV, NấA 6,023.10 23 mol -1, kh ng mol urani ượ 23592 Ulà 235 g/mol. Năng ng ra khiượ ỏphân ch kg urani 23592 UlàA. 5,12.10 26 MeV. B. 51,2.10 26 MeV. C. 2,56.10 15 MeV. D. 2,56.10 16 MeV.----------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm. Trang Mã thi 002ề