Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề kiểm tra chương 2 môn toán 6 (2)

2423a3d80f777c42f067199d3d947180
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 2 2018 lúc 21:09:34 | Được cập nhật: 30 tháng 1 lúc 8:05:48 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 428 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1: Khi nào thì ···xOy yOz xOz+ ?A. Khi tia Ox gi hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy gi hai tia Ox và Ozằ ữC. Khi tia Oz gi hai tia Ox và Oyằ D. .ảC Tia Ot tia ph gi xOy khi A. ··xOt yOt= C. ·¶· xOt tOy xOy+ và ··xOt yOt= B. ·¶· xOt tOy xOy+ D. ··xOt yOx=C Hai xOt tOy hai Bi ế·xOt 80 0, tOy A. 10 B. 50 C. 80 D. 100 mOn 40 ph mOn ng :A. 50 B. 20 C. 135 D. 90 0C gi đú ng kim ph kim gi th nh A. 0B. 180 0C. 90 0D. 45 0C H×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch ®iÓm mét kho¶ng b»ng cm lµ :A.H×nh trßn t©m O, b¸n kÝnh 3cm B. êng trßn t©m O, êng kÝnh 3cmC. êng trßn t©m O, b¸n kÝnh 3cm D. H×nh trßn t©m O, êng kÝnh 3C lu nào sau đây đúng ?ế ậA Góc góc vuông là góc tù Góc góc nh là góc tùớ ọC Góc nh góc là góc tùỏ Góc góc vuông nh góc là góc tùớ ẹC Tam giác ABC là hình mồA.Ba đo th ng AB AC BC B. Ba đo th ng AB BC AC khi ba đi th ng hàng ẳC.Ba đo th ng AB BC AC khi ba đi không th ng hàng ẳPh IIầ lu )ự ậBài Tr ng ph ng ch tia Ox, tia Ot, Oy sao cho ·xOt 40 ·xOy 80 0a/ Tia Ot gi hai tia Ox Oy kh ng Vì sao b/ So nh tOy xOtc/ Ch ng ng Ot là tia phứ gi xOy d/ tia Oz là tia tia Ox tia Om gi hai tia Oy và Oz sao cho góc zOm 50ẽ 0.Tính đoốc góc mOyủC Tia Ot tia ph gi xOy khi A. ··xOt yOt= B. ·¶· xOt tOy xOy+ và ··xOt yOt= C. ·¶· xOt tOy xOy+ D. ··xOt yOx=C Hai xOt tOy hai Bi ế·xOt 80 0, tOy A. 10 B. 50 C. 100 D. 80 mOn 45 ph mOn ng :A. 45 B. 20 C. 135 D. 90 0C gi đú ng kim ph kim gi th nh A. 0B. 180 0C. 90 0D. 45 0C Cho ng tròn O,5cm và OA 6cm. Khi đó đi đâu ?ườ A. trên ng trònằ ườ C. ngoài ng trònằ ườ B. trong ng trònằ ườ D. trí khácằ ịC lu nào sau đây đúng ?ế ậA Góc góc vuông là góc tù Góc góc nh là góc tùớ ọC Góc nh góc là góc tùỏ Góc góc vuông nh góc là góc tùớ ẹC ch tr ng ……..trong các ph bi sau a/ nh th nh ………………………………………………….khi ba đi A, B, khôngểth ng hàng đượ tam gi ABC b/ Đườ ng tr m, nh hình các đi ……………….….. ......…….ồ ể…………………………………………..…Ph IIầ lu )ự ậC 9: Tr ng ph ng ch tia Ox, tia Ot, Oy sao cho ·xOt 30 ·xOy 60 a/ Tia Ot gi hai tia Ox Oy kh ng b/ So nh tOy xOt c/ Tia Ot tia ph gi xOy kh ng sao d/ tia Oz là tia tia Oy Tính đo góc tOzẽ ố1.Góc bẹt là góc có số đoA. ng 90ằ 0. B. ng 100ằ 0.C. ng 45ằ 0. D. ng 180ằ 0.2.Ở hình vẽ bên ta có góc CAB làA. góc tù. B. góc vuông. CBAC. góc t.ẹ D. góc nh n.ọ3.Khi nào ta có xOy yOz xOzÐ +Ð =Ð ?A. Tia Ox gi hai tia Oy và Oz.ằ B. Tia Oy gi hai tia Ox và Oz.ằ ữC. Tia Oz gi hai tia Ox và Oy.ằ D. qu khác.ế ả4.Trên hình vẽ bên, góc có số đo độ bằngA. 60 0. B. 70 0.x130 CABOC. 50 0. D. 40 0.5. hình bên, bi góc BOA ng 45Ở 0, góc AOC ng 32ằ 0. Khi đó số đo góc BOC bằngA. 13 0. B.77 0.3245CABOC. 23 0. D. 87 0.6.Tia phân giác của một góc làA. Tia gi hai nh góc.ằ ủB. Tia hai nh góc hai góc ng nhau.ạ ằC. Tia gi hai nh góc và hai nh hai góc ng nhau.ằ ằD. A, B, đúng.ả ề7.Điểm thuộc đường tròn (O; 1,5 cm). Khi đóA. OM 1,5 cm. B. OM 1,5 cm.C. OM 1,5 cm. D. Không xác nh dài OM.ị ượ ộ8.Khẳng định nào sai với hình vẽ bênA. AD là nh chung hai tam giác ACD và ABD.ạ ủDCBAB. Có ba tam giác.C. Có đo th ng.ạ ẳD. Có góc.II.PH LU NẦ (6.0 đi m)ểBài .Cho hai tia Oy, OZ trên cùng ph ng có là tia Ox sao cho góc xOy 80ằ 0, góc xOz 30 0. Om là tia phân giác góc yOz. Tính góc xOm.ọ ủBài Cho hai đi A, cách nhau cm. ng tròn (A; 2,5cm và ng tròn (B; 1,5 cm). Hai ngể ườ ườ ườtròn này nhau và D.ắ ạa.Tính CA, DB.b.Đ ng tròn (B; 1,5 cm) AB I. có là trung đi AB không sao?ườ ạCâu Góc là góc có hai nh là hai tia… ạA. Song song B. Trùng nhau C. nhau. .Đ nhau ốCâu đo góc vuông là ủA. 180 B. 45 0C. 90 D. 80 Câu Hai góc bù là có ng đo là:ề ốA. 90 B.180 C. 120 D. 80 Câu tia Oy gi tia Ox và Oz thì kh ng nh nào sau đây đúng:ế ịA.···xOz zOy xOy+ B. ···xOy yOz xOz+ =C. ···yOx xOz yOz+ D. ··xOy yOz=Câu Ot là tia phân giác góc xOy th mãn đi ki nào sau đây?ủ ệA. ···xOt tOy xOy+ B. ···xOtxOt xOy2= =C. ··xOt xOy= D.···xOyxOt tOy2= =Câu 6: Cho ng tròn (O; 5cm). ườ Đi ngoài (O; 5cm). Kh ng nh nào sau đây đúng:ể ịA. OA 5cm B. OA 5cm C. OA 5cm D. OA 5cmCâu 7: Hai góc có ng đo ng 90ổ là hai góc:A. bù.ề B. Bù nhau. C. Ph nhauụ D. nhauốCâu 8: Trên hình vẽ bên, góc có số đo độ bằngA. 65 0. B. 75 0.C. 55 0. D. 45 0. II. lu nự 8đ)Bài (6đ) Trên cùng ph ng ch tia Ox hai tia Oy, Oz sao choộ ẽ··0 0xOy 120 xOz 60= =A. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào gi hai tia còn i? Vì sao?B. So sánh ·xOz và ·yOz C. Tia Oz có là tia phân giác góc xOy không? Vì sao?ủD. tia Ox’ là tia Ox.Tính ủ·x ' Oy ·x ' OzBài 2: (2đ) tam giác ABC, bi AB 4cm, AC 3cm, BC 5cmẽ ếCâu Góc là góc có hai nh là hai tia… ạA. Song song .Đ nhau C. Trùng nhau D. nhau. ắCâu đo nào đây là đo góc nh n: ướ ọA. 180 B. 45 0C. 90 D. 120 Câu Hai góc ph nhau là hai góc có ng đo là:ụ ốA. 90 B.180 C. 120 D. 80 Câu tia Oy gi tia Ox và Oz thì kh ng nh nào sau đây đúng:ế ịA.···xOz zOy xOy+ B. ···yOx xOz yOz+ C. ··xOy yOz= D. ···xOy yOz xOz+ =Câu Ot là tia phân giác góc xOy th mãn đi ki nào sau đây?ủ ệA. ···xOt tOy xOy+ B.···xOyxOt tOy2= =C. ···xOtxOt xOy2= D. ··xOt xOy=Câu 6: Cho ng tròn (O; 5cm). ườ Đi trong (O; 5cm). Kh ng nh nào sau đây đúng:ể x125 CABOA. OA 5cm B. OA 5cm C. OA 5cm D. OA 5cm Câu 7: Hai góc có ng đo ng 180ổ là hai góc:A. bù.ề B. Bù nhau. C. Ph nhauụ D. nhauốCâu 8: Trên hình vẽ bên, góc có số đo độ bằngA. 75 0. B. 95 0.C. 105 0. D. 115 0.Câu (6đ) Trên cùng ph ng ch tia Ox hai tia Oy, Oz sao choộ ẽ··0 0xOz 140 xOy 70= =a)Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào gi hai tia còn i? Vì sao?ằ ạb)So sánh ·xOy và ·yOzc)Tia Oy có là tia phân giác góc xOz không? Vì sao?ủd)V tia Ox’ là tia Ox.Tính ủ·x ' Oy ·x ' OzCâu 10: (2đ) tam giác ABC, bi AB 10cm, AC 8cm, BC 6cmẽ ếCâu 1: Cho hình (H.1) bi ế·xOy 30 và ·xOz 120 0. Suy ra: A. yOz là góc nh n.ọ B. yOz là góc vuông. C. yOz là góc tù. D. yOz là góc t.ẹCâu 2: ếµA 35 và µB 55 0. Ta nói: A. và là hai góc bù nhau. B. và là hai góc nhau. H1 C. và là hai góc bù.ề D. và là hai góc ph nhau.ụCâu 3: nh ng đi ki sau, đi ki nào kh ng nh tia Ot là tia phân giác góc xOy?ớ A. xOt yOt B. xOt tOy xOy C. xOt tOy xOy và xOt yOt D. các câu trên sai.ấ ềCâu 4: Cho hình (H.2) ẽ·tMz có đo là:ố A. 145 B. 35 C. 90 0D. 55 0Câu 5: Cho hình H.3) ng tròn tâm O, bán kính 4cm. ườ đi ểÎ (O;4cm) thì: A. OA 4cm B. OA 2cm C. OA 8cm D. OA 6cmCâu 6: Hình (H.4) có: A. tam giác B. tam giác H.4 75 0xCABO3001200xyz350tzyxH.2ABMNCH.4Bài (1,0 đ): Cho hình bên. Hãy:ẽa/ tên hai ph ng nhau d.ọ ờb/ Đo th ng AM có ng th ng không? Vì sao?ạ ườ ẳBài 2: (1,0đ)Cho hình bên. Hãy cho bi :ẽ ếa/ Hình bên có bao nhiêu góc? b/ Vi ng kí hi các góc hình bên.ế Bài 3: đ) hình theo di sau:ẽ Trên cùng ph ng ch tia Ox, góc xOy, góc vuông xOD,ộ góc nh xON ng 65ọ 0a/ tên góc ph nhau.ể ụb/ tên góc bù.ể ềBài 4: (1,5đ) :a/ góc ABC ng 140ẽ 0b/ tia phân giác Bx góc ABC. Tính đo góc ABx.ẽ ốBài (1,5đ)V tam giác MNP, bi MN 3cm; MP cm; NP 4cm. ếL là trung đi MP. ng tròn (O;OM)ấ ườBài 6: đ) Trên ph ng ch tia Ox, hai tia Oy và Oz sao choữ ẽ·055xOy= ,·0110xOz= .a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz. Tia nào gi hai tia còn Vì sao?ằ ạb/ So sánh ·yOz và ·xOyc/ Tia Oy có ph là tia phân giác góc ủ·xOz không? Vì sao?d/ tia Ox’ là tia tia Ox. Tính góc ủ·'x Oz .… …ếC. tam giác D. tam giácCâu Góc là hình m:ồ A.Hai tia nhau. B. Hai tia chung c.ốC.Hai tia cùng thu ph ng.ộ D.Hai tia hai ph ng nhau.ở ốCâu Hai góc bù khi:ềA. Hai góc có chung nh. ạB. Hai góc có chung nh.ộ ỉC. Hai góc có chung nh và chung nh.ộ ạD. Hai góc có chung nh còn hai nh kia là hai tia nhau.ộ ốII. LU NỰ 8.0 đi m)ể Câu 9. (2.0 đi m)ể hai góc bù xOy và yOz, bi ế·xOy 118 o.Tính ·yOz Câu 10. (6.0 đi m)ể Trên cùng ph ng ch tia Ox,v hai tia Oy và Oz sao cho ẽ·xOy 40 0và ·xOz 80 0. a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào gi hai tia còn i? Vì sao?ằ ạb) Tính góc Oz c) Tia Oy có ph là tia phân giác góc xOz không? Vì sao?ả ủd) Ot là tia tia Ox. Tính góc tOz ?ọ