Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 7 (4)

8eaac3d24eb42631dc341b6b5a06d283
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 2 2018 lúc 22:38:00 | Được cập nhật: 9 giờ trước (3:38:21) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 566 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TR KI TRA CH NG IIẬ ƯƠ 7Ạ đấ ộTên Ch ề(n dung,ộch ng)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ caoấ ộTL TL TL TLThu th ốli th ng kê, ốb ng “t ”ả sinh nh nọ ậbi ượ ốcác giá tr ốcác giá tr khácịnhau, ốt ng ngươ sinh bi tọ ếtìm uượ ấhi đi traệ sinh cọ ượb ng sả HS nh xétậđ li uượ ệt ng ”T nừ ầs ”ốS câu ốS đi %ỉ 1,25đ12,5% 10,25đ 2,5% 11,0đ 10% 1/21,25đ 12,5% 1/20,75đ7,5% 74,5 45% Bi để Bi tên bi ểđ .ồ- Bi tr ụhoành, tr ụtung bi đừ ồh sinh bi tọ ếđ các giáượtr có cùng nị ầs các giáố ốtr khác nhau,ịtính ngượ ổcác sầ sinh cọ ượbi đo nể ạth ngẳS câu ốS đi %ỉ 0,75đ7,5% 30,75đ 7,5% 12,0đ 20% 73,5đ35%S trung bình ốc ngộ Nh bi tậ ếđ aượ ủd hi uấ ng công ụth tính ượ ốtrung bình ng và ộtìm ượ ủd hi uấ ệS câu ốS đi %ỉ 10,25 2,5 12,0đ 20% 22,25đ22,5%T ng câu ốT ng đi mổ ểT %ỉ 82,0đ 20% 52,0đ 20% 36,0đ60% 1610đ=100%Đ KI TRA TI TỀ ẾMÔN 7Ạ ỐH và tên:………………………….ọL p:………..ớ Đi mể phê Th y(Cô)ờ ầI/ TR NGHI MẮ (3đi m)ể Hãy khoanh tròn ch cái ng tr qu đúng:ữ ướ Bài đi m) ểTheo dõi th gian làm bài toán tính ng phút 40 HS, th giáo ng ượ ảsau :Th gian (x)ờ 10 11 12T n) N= 1. hi là ệA 11 D. 12 các giá tr hi là ệA. 12 B. 40 C. D. 3. là giá tr ịA 10 D. 4. sinh làm bài trong 10 phút là ọA D. 5. các giá tr khác nhau hi là ệA 12 .9 D. 6. Giá tr trung bình ng trên (làm tròn ch ph th phân) là: A. 8,3 B. 8,4 C. ,2 D. 8,1.II/ LUÂNỰ đi )ể Bài 1: (6 đ) Đi bài ki tra môn Toán kỳ sinh ghi trong ng sau ượ ả7 88 69 57 10a. hi đây là gì ?ấ N=? b. ng .c. Tính trung bình ng ộd. ìm hi u.ố ệe. bi đo th ng.ẽ ẳf. Rút ra ít nh nh xét phân đi ki tra.ấ ểBài 1,0 đi )ể Đi ki tra “1 ti t” môn Đi ki tra “1 ti t” môn ếTToán “t sinh” ghi ng ượ ảoán “t sinh” ghi ng ượ ả“t sau:ầ ố“t sau:ầ Bi tếBi tế8, 0X=. Hãy tìm giá tr n.ị ủHãy tìm giá tr n.ị ủBÀI LÀM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đi (x)ểĐi (x)ể7788991010T (n)ầ ốT (n)ầ ố5533nn11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đ KI TRA TI TỀ ẾMÔN 7Ạ ỐH và tên:………………………….ọL p:………..ớ Đi mể phê Th y(Cô)ờ ầI/ TR NGHI MẮ (3đi m)ể Hãy khoanh tròn ch cái ng tr qu đúng:ữ ướ Bài đi m) ểTheo dõi th gian làm bài toán tính ng phút 40 HS, th giáo ng ượ ảsau :Th gian (x)ờ 10 11 12T n) 10 N= 45 1. hi là ệA 10 D. 12 các giá tr hi là ệA. 12 B. 40 C. 45 D. 3. là giá tr ịA 10 D. 4. sinh làm bài trong 1ầ phút là D. 5. các giá tr khác nhau hi là ệA 12 D. 6. Giá tr trung bình ng trên (làm tròn ch ph th phân) là: A. 8,2 B. 8,1 C. ,0 D. 7,9.II/ LUÂNỰ đi )ể Bài 1: (6 đ) Đi bài ki tra môn Toán kỳ sinh ghi trong ng sau ượ ả7 88 69 57 10a. hi đây là gì ?ấ N=? b. ng .c. Tính trung bình ngố (làm tròn ch ph th phân) .ộ ậd. ìm hi u.ố ệe. bi đo th ng.ẽ ẳf. Rút ra ít nh nh xét phân đi ki tra.ấ ểBài 1,0 đi )ể Đi ki tra “1 ti t” môn Đi ki tra “1 ti t” môn ếTToán “t sinh” ghi ng ượ ảoán “t sinh” ghi ng ượ ả“t sau:ầ ố“t sau:ầ Bi tếBi tế8, 0X=. Hãy tìm giá tr n.ị ủHãy tìm giá tr n.ị ủBÀI LÀM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đi (x)ểĐi (x)ể7788991010T (n)ầ ốT (n)ầ ố7755nn22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H NG CH KI TRA TI TƯỚ ẾMÔN 7Ạ ỐI/ TR NGHI MẮ đi m)ểCâu 6Đáp án ABi đi mể 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đII/ LUÂNỰ đi m)ểĐÁP ÁN Bi đi mể ểa) hi u: Đi ki tra môn toán HS 7ấ 1,0b) ng “t :ả ố* Nh xét:ậ- Đi ki tra cao nh t: 10 đi mể ể- Đi ki tra th nh t: đi mể ể- Đa sinh đi 6ố ượ 1,250,250,250,25c) trung bình ng 2.2 4.5 5.4 6.7 7.6 8.5 9.2 1032+ 19632 6,125 hi M0 1,50,5d) bi đo th ng: (2,0 đ)ẽ 0765421109876542xn Đi (x)ể 10T (n)ầ 22,0 MA TR KI TRA CH NG IIẬ ƯƠ 7Ạ đấ ộTên Ch ề(n dung,ộch ng)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC th pấ caoấ ộTL TL TL TLThu th ốli th ng kê, ốb ng “t ”ả sinh nh nọ ậbi ượ ốcác giá tr ốcác giá tr khácịnhau, ốt ng ngươ sinh bi tọ ếtìm uượ ấhi đi traệ sinh cọ ượb ng sả HS nh xétậđ li uượ ệt ng ”T nừ ầs ”ốS câu ốS đi %ỉ 1,25đ12,5% 10,25đ 2,5% 11,0đ 10% 1/21,25đ 12,5% 1/20,75đ7,5% 74,5 45% Bi để Bi tên bi ểđ .ồ- Bi tr ụhoành, tr ụtung bi đừ ồh sinh bi tọ ếđ các giáượtr có cùng nị ầs các giáố ốtr khác nhau,ịtính ngượ ổcác sầ sinh cọ ượbi đo nể ạth ngẳS câu ốS đi %ỉ 0,75đ7,5% 30,75đ 7,5% 12,0đ 20% 73,5đ35%S trung bình ốc ngộ Nh bi tậ ếđ aượ ng công ụth tính ượ ốd hi uấ trung bình ng và ộtìm ượ ủd hi uấ ệS câu ốS đi %ỉ 10,25 2,5 12,0đ 20% 22,25đ22,5%T ng câu ốT ng đi mổ ểT %ỉ 82,0đ 20% 52,0đ 20% 36,0đ60% 1610đ=100%Đ KI TRA TI TỀ ẾMÔN 7Ạ ỐH và tên:………………………….ọL p:………..ớ Đi mể phê Th y(Cô)ờ ầI/ TR NGHI MẮ (3đi m)ể Hãy khoanh tròn ch cái ng tr qu đúng:ữ ướ Bài đi m) ểTheo dõi th gian làm bài toán tính ng phút 40 HS, th giáo ng ượ ảsau :Th gian (x)ờ 10 11 12T n) N= 1. hi là ệA 10 11 D. 12 các giá tr hi là ệA. 12 B. 40 C. D. 3. là giá tr ịA 10 D. 4. sinh làm bài trong 10 phút là ọA D. 5. các giá tr khác nhau hi là ệA 12 D. 6. ng các hi là ệA. 40 B. 12 C. D. 10Bài (1,5 đi m) Bi ghi đi ki tra ti môn toán sinh nh sau:ể ưO109875432124678xn(Đi m)ểa) Bi có tên là:ể ọA. Bi đo th ng.ể B. Bi ng th ng.ể ườ C. Bi hình ch nh t.ể ậb) Tr hoành dùng bi di n:ụ ễA. sầ B. con đi mố C. Đi ki tra môn toánể ểc) Tr tung dùng bi di n:ụ ễA. sầ B. Các giá tr xị C. Đi ki tra môn toánể ểd) Có bao nhiêu giá tr có cùng ?ị ốA. B. C. 4e) các giá tr khác nhau là:ố ịA. B. 30 C. 6f) Có bao nhiêu sinh đi tuy (đi 10)?ọ ểA. B. C. 3II/ LUÂNỰ đi )ể Đi bài ki tra môn Toán kỳ sinh ghi trong ng sau ượ ả7 88 69 57 10g. hi đây là gì ởh. ng và nh xét.ậ ậi. Tính trung bình ng và tìm hi u.ố ệj. bi đo th ng.ẽ ẳBÀI LÀM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H NG CH KI TRA TI TƯỚ ẾMÔN 7Ạ ỐI/ TR NGHI MẮ đi m)ểCâu 6Đáp án ABi đi mể 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đII/ LUÂNỰ đi m)ểĐÁP ÁN Bi đi mể ểa) hi u: Đi ki tra môn toán HS 7ấ 1,0b) ng “t :ả ố* Nh xét:ậ- Đi ki tra cao nh t: 10 đi mể ể- Đi ki tra th nh t: đi mể ể- Đa sinh đi 6ố ượ 1,250,250,250,25Đi (x)ể 10T (n)ầ