Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi môn vật lý lớp 11 năm học 2018-2019

844af7ea5898c51afaa2032e0b36df5a
Gửi bởi: Võ Hoàng 4 tháng 1 2019 lúc 4:14:32 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 7:10:20 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 410 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠPhÇn IIC©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm vËt lÝ líp 11Ch ng I:ươĐI TÍCH. ĐI TR NGỆ ƯỜ I. Tóm lý thuy t:ắ ế1. Các cách nhi đi cho t: Có cách nhi đi cho là nhi đi doễ ệ- xát.ọ- Ti xúc.ế- ng ng.ưở ứ2. Hai lo đi tích và ng tác gi chúng:ạ ươ ữ- Có hai lo đi tích là đi tích ng và đi tích âm.ạ ươ ệ- Các đi tích cùng nhau, trái thì hút nhau.ệ ấ3. nh lu Cu lông:ị ậL hút hay gi hai đi tích đi có ph ng trùng ng hai đi tích đi m, có đự ươ ườ ộl thu tích hai đi tích và ngh ch bình ph ng kho ng cách gi aớ ươ ữchúng.221rqqkFk: 9.10 N.m 2/C 2; ε: ng đi môi môi tr ng.ằ ườ4. Thuy electron: thuy vào trú và di chuy electron gi thích các hi ngế ượđi và các tính ch đi các là thuy electron.ệ ế5. nh lu toàn đi tích: Trong cô đi n, ng các đi tích là không i.ị ổ6. Đi tr ng: ườa) Khái ni ng đi tr ng: Đi tr ng là môi tr ng (d ng ch t) bao quanhệ ườ ườ ườ ườ ấđi tích và li đi tích. Đi tr ng tác ng đi lên các đi tích khác tệ ườ ặtrong nó.b) ng đi tr ng: ườ ườ- ng đi tr ng đi tr ng cho tác ng đi tr ng đi mườ ườ ườ ểđó. Nó xác nh ng th ng đi tác ng tác ng lên đi tíchượ ươ ệth (d ng) đi đó và q.ử ươ ủ- đi véc ng đi tr ngặ ườ ườ Đi t: đi đang xét.ể Ph ng chi u: cùng ph ng chi đi tác ng lên đi tích th ng iươ ươ ươ ạđi đang xét.ể n: F/q. (q ng).ộ ươ- V/m.ơ ịc) ng đi tr ng gây đi tích đi Q:ườ ườ ể- Bi th c: ứ2rQkE- Chi ng đi tr ng: ng ra xa ng, ng phía Qề ườ ườ ướ ươ ướ ếâm.d) Nguyên lí ch ng ch đi tr ng:ồ ườ1TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠC ng đi tr ng đi ng ng các véc ng đi tr ng thành ph nườ ườ ườ ườ ầt đi đó.ạ ể7. ng đi n: ườ ệa) Khái ni m: ng đi là ng mà ti tuy đi nó là giá véc tệ ườ ườ ơc ng đi tr ng đi đó.ườ ườ ểb) Các đi ng đi nặ ườ ệ- Qua đi trong đi tr ng ch ng và ch mà thôi.ỗ ườ ượ ườ ộ- ng đi là nh ng ng có ng. ng ng đi đi làườ ườ ướ ướ ườ ểh ng ng đi tr ng đi đó.ướ ườ ườ ể- ng đi tr ng tĩnh là nh ng ng không khép kín.ườ ườ ườ- Quy c: ng ng đi tr ng đi đó.ướ ườ ườ ườ ể8. Đi tr ng u: ườ ề- Là đi tr ng mà véc ng đi tr ng có ng và nh nhau iệ ườ ườ ườ ướ ọđi m.ể- ng đi tr ng là nh ng ng song song cách u.ườ ườ ườ ề9. Công đi n: Công đi tr ng là ch chuy đi tích trong đi tr ng uủ ườ ườ ềkhông ph thu vào hình ng ng đi mà ch ph thu đi u, đi cu ng đi.ụ ườ ườA= qEd10. Th năng đi tích trong đi tr ngế ườ- Th năng đi tích trong đi tr ng tr ng cho kh năng đi tr ng. Nóế ườ ườđ tính ng công đi tr ng ch chuy đi tích đó đi ch nượ ườ ượ ọlàm (th ng ch là trí mà đi tr ng kh năng sinh công).ố ườ ượ ườ ả- Bi th c: Wể ứM AM∞ VM .q11. Đi th ế- Đi th đi trong đi tr ng là ng tr ng riêng cho đi tr ng vệ ườ ượ ườ ềkh năng sinh công khi đó đi tích q. Nó xác nh ng th ng aả ượ ươ ủcông đi tác ng lên khi ch chuy đi đó ra vô c.ủ ự- Bi th c: Vể ứM AM∞ /q- vôn).ơ ị12. Hi đi th :ệ ế- Hi đi th gi hai đi M, trong đi tr ng tr ng cho kh năng sinh công aệ ườ ủl đi tr ng trong di chuy đi tích đi N. Nó xác nhự ườ ượ ịb ng th ng công đi tác ng lên đi tích trong di chuy Mằ ươ ừđ và đi tích q.ế ệ- Bi th c: Uể ứMN VM VN AMN /q.- (vôn).ơ ị13. Liên gi ng đi tr ng và hi đi th E.dệ ườ ườ ế14. đi n:ụ ệ- đi là th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng pụ ớch cách đi n.ấ ệ- đi ph ng kim lo ph ng song song nhau và ngăn cách iụ ượ ớnhau ng đi môi.ằ ệ- Đi dung là ng tr ng cho kh năng tích đi đi n. Nó xác nhệ ượ ượ ịb ng th ng gi đi tích và hi đi th gi hai nó.ằ ươ ủ- Bi th c: ứUQC- đi dung là Fara (F). Fara là đi dung đi mà vào haiơ ặb đi hi đi th thì hi đi th nó tích là C.ả ượ2TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠ- Khi đi có đi dung C, tích đi ng Q, nó mang năng ng đi nụ ượ ượ ượ ệtr ng là: ườCQW22II. Câu và bài p:ỏ ậBài 1ĐI TÍCH NH LU CU LÔNGỆ Ậ1. Trong nh ng cách sau cách nào có th làm nhi đi cho t?ữ ậA. chi bút lên tóc;ọ B. nhanh nh đã nhi đi n;ặ ệC. ngu đi n;ặ D. Cho ti xúc viên pin.ộ ớ2. Trong các hi ng sau, hi ng nàoệ ượ ượ không liên quan nhi đi n?ế ệA. mùa đông dính nhi tóc khi ch u;ề ượ ầB. Chim th ng xù lông mùa rét;ườ ềC. Ôtô ch nhiên li th ng th dây xích kéo lê trên ng;ở ườ ườD. Sét gi các đám mây.ữ3. Đi tích đi làệ ểA. có kích th nh .ậ ướ B. đi tích coi nh trung đi m.ệ ểC. ch ít đi tích.ậ D. đi phát ra đi tích.ể ệ4. ng tác đi n, trong các nh nh đây, nh nh ươ ướ sai làA. Các đi tích cùng lo thì nhau.ệ ẩB. Các đi tích khác lo thì hút nhau.ệ ạC. Hai thanh nh gi ng nhau, sau khi xát len thì chúng hút nhau.ự ẽD. Hai thanh th tinh sau khi xát vào a, nhau thì chúng nhau.ủ ẩ5. Khi kho ng cách gi hai đi tích đi trong chân không gi xu ng thì Cu lôngả ựA. tăng nầ B. tăng n.ầ C. gi n.ả D. gi n.ả ầ6. Nh xét không đúng đi môi là:ề ệA. Đi môi là môi tr ng cách đi n.ệ ườ ệB. ng đi môi chân không ng 1.ằ ằC. ng đi môi môi tr ng cho bi ng tác gi các đi tích trong môi tr ng đóằ ườ ươ ườnh so khi chúng trong chân không bao nhiêu n.ỏ ầD. ng đi môi có th nh 1.ằ ơ7. Có th áp ng nh lu Cu lông tính ng tác trong tr ng pể ươ ườ ợA. ng tác gi hai thanh th tinh nhi nhau.ươ ầB. ng tác gi thanh th tinh và thanh nh nhi đi nhau.ươ ầC. ng tác gi hai qu nh tích đi xa nhau.ươ ặD. ng tác đi gi thanh th tinh và qu n.ươ ớ8 Có th áp ng nh lu Cu lông cho ng tác nào sau đây?ể ươA. Hai đi tích đi dao ng quanh hai trí nh trong môi tr ng.ệ ườB. Hai đi tích đi hai trí nh trong môi tr ng.ệ ườC. Hai đi tích đi nh nhau, trong u, trong c.ệ ướD. Hai đi tích đi chuy ng do trong cùng môi tr ng.ệ ườ9. Cho đi tích có không i, cách nhau kho ng không i. ng tác gi chúngệ ươ ữs nh khi trongẽ ặA. chân không.B. nguyên ch t.ướ ấC. a.ầ ỏ3TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠD. không khí đi ki tiêu chu n.ở ẩ10. Xét ng tác hai đi tích đi trong môi tr ng xác nh. Khi Cu lông tăng nươ ườ ầthì ng đi môiằ ệA. tăng n.ầ B. không i.ẫ C. gi n.ả D. gi n.ả ầ11. không có nghĩa khi ta nói ng đi môi aề ủA. ín nh ng).ắ ườ B. nh trong.ự C. th tinh.ủ D. nhôm.12. Trong nào sau đây không có đi tích do?ậ ựA. thanh niken. B. kh th ngân.ố C. thanh chì D. thanh khô.ỗ13. Hai đi tích đi trái có cùng 10ệ -4/3 cách nhau trong parafin có đi môi ng 2ặ ằthì chúngA. hút nhau 0,5 N.ộ B. hút nhau N.ộ ựC. nhau 5N.ẩ D. nhau 0,5 N.ẩ ự14. Hai đi tích đi cùng 10ệ -4 trong chân không, ng tác nhau ng có 10ặ ươ -3N thì chúng ph cách nhauả ặA. 30000 m. B. 300 m. C. 90000 m. D. 900 m.15. Hai đi tích đi nh và cách đi trong bình không khí thì hút nhau là 21 N.ệ ượ ựN có ng đi môi 2,1 vào bình thì hai đi tích đó sế ẽA. hút nhau ng 10 N.ự B. nhau ng 10 N.ẩ ằC. hút nhau ng 44,1 N.ộ D. nhau ng 44,1 N.ẩ ằ16. Hai đi tích đi nh và cách đi trong bình không khí thì ng tác Cu –ệ ượ ươlông gi chúng là 12 N. Khi ch ng cách đi vào bình thì ng tác gi chúng là N.ữ ươ ữH ng đi môi ch ng này làằ ỏA. 3. B. 1/3. C. 9. D. 1/917. Hai đi tích đi cách nhau 100 cm trong parafin có ng đi môi ng thì ng tác iệ ươ ớnhau ng N. Nêu chúng cách nhau 50 cm trong chân không thì ng tác nhau ng cóằ ượ ươ ựđ làộ ớA. N. B. N. C. N. D. 48 N.18. Hai đi tích đi cùng cách nhau trong nguyên ch ng tác nhauệ ượ ướ ươ ớm ng 10 N. nguyên ch có ng đi môi ng 81. đi tích làộ ướ ệA. C. B. 9.10 -8 C. C. 0,3 mC. D. 10 -3 C.THUY ELECTRON NH LU TOÀN ĐI TÍCHẾ Ệ1. Xét nguyên ph ng di đi n. Trong các nh nh sau, nh nh ươ không đúng là:A. Proton mang đi tích là 1,6.10ệ -19 C.B. Kh ng notron kh ng proton.ố ượ ượC. ng proton và notron trong nhân luôn ng electron quay xung quanh nguyên .ổ ửD. Đi tích proton và đi tích electron là đi tích nguyên .ệ ố2. nhân nguyên oxi có proton và notron, electron nguyên oxi làạ ửA. 9. B. 16. C. 17. D. 8.3. ng proton và electron nguyên có th là nào sau đây?ổ ốA. 11. B. 13. C. 15. D. 16.4. nguyên đang th 1,6.10ế -19 đi ng mà nó nh thêm electron thì nóệ ượ ượA. là ion ng.ẽ ươ B. là ion âm.ẫC. trung hoà đi n.ề D. có đi tích không xác nh c.ệ ượ5. nguyên oxi electron nó mang đi tíchế ệA. 1,6.10 -19 C. B. 1,6.10 -19 C. C. 12,8.10 -19 C. D. 12,8.10 -19 C.6. Đi ki đi làề ệA. ph nhi phòng.ậ B. có ch các đi tích do.ứ ựC. nh thi ph làm ng kim lo i.ậ D. ph mang đi tích.ậ ệ7. nhi đi do xát vì khi xátậ ọA. eletron chuy này sang khác.ể B. nóng lên.ậ ịC. các đi tích do ra trong t.ệ ượ D. các đi tích đi.ệ ấ4TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠ8. Trong các hi ng sau, hi ng nhi đi do ng ng là hi ngệ ượ ượ ưở ượA. thanh kim lo nhi đi khi qu mang đi n.ầ ệB. Thanh th nh sau khi mài lên tóc hút các gi y.ướ ượ ấC. Mùa hanh khô, khi qu ng th ng th dính vào ng i.ặ ườ ườD. Qu kim lo nhi đi do nó ch vào thanh nh xát vào len .ả ạ9. Cho qu kim lo tích đi tích đi là C, và C. Khi cho chúng ti ượ ượ ếxúc nhau thì đi tích làớ ệA. C. B. 11 C. C. 14 C. D. C.ĐI TR NG VÀ NG ĐI TR NG NG ĐI NỆ ƯỜ ƯỜ ƯỜ ƯỜ Ệ1. Đi tr ng làệ ườA. môi tr ng không khí quanh đi tích.ườ ệB. môi tr ng ch các đi tích.ườ ệC. môi tr ng bao quanh đi tích, đi tích và tác ng đi lên các đi tích khác trongườ ặnó.D. môi tr ng đi n.ườ ệ2. ng đi tr ng đi tr ng choườ ườ ưA. th tích vùng có đi tr ng là hay nh .ể ườ ỏB. đi tr ng đi đó ph ng di tr năng ng.ệ ườ ươ ượC. tác ng đi tr ng lên đi tích đi đó.ụ ườ ểD. ch chuy đi tích đi đó.ố ể3. đi xác nh trong đi tr ng tĩnh, đi tích th tăng thì ngạ ườ ườđ đi tr ngộ ườA. tăng n.ầ B. gi n.ả C. không i.ổ D. gi n.ả ầ4. Véc ng đi tr ng đi có chi uơ ườ ườ ềA. cùng chi đi tác ng lên đi tích th ng đi đó.ề ươ ểB. cùng chi đi tác ng lên đi tích th đi đó.ề ểC. ph thu đi tích th .ụ ửD. ph thu nhi môi tr ng.ụ ườ5. Trong các sau, ng đi tr ng là:ơ ườ ườA. V/m 2. B. V.m. C. V/m. D. V.m 2.6. Cho đi tích đi –Q; đi tr ng đi mà nó gây ra có chi ườ ềA. ng phía nó.ướ B. ng ra xa nó. ướC. ph thu nó.ụ D. ph thu vào đi môi xung quanh.ụ ệ7. ng đi tr ng đi gây đi tích đi ườ ườ không ph thu cụ ộA. đi tích th .ộ ửB. đi tích đó.ộ ệC. kho ng cách đi đang xét đi tích đó.ả ệD. ng đi môi môi tr ng.ằ ườ8. đi có đi tr ng thành ph gây đi tích đi m. Hai ng đi tr ngế ườ ườ ườthành ph cùng ph ng khi đi đang xét trênầ ươ ằA. ng hai đi tích.ườ ệB. ng trung tr đo hai đi tích.ườ ệC. ng vuông góc đo hai đi tích trí đi tích 1.ườ ệD. ng vuông góc đo hai đi tích trí đi tích 2.ườ ệ9. đi có đi tr ng gây đi tích đi Qế ườ ể1 âm và Q2 ng thì ng ngươ ướ ườđ đi tr ng đi đó xác nh ngộ ườ ượ ằA. ng ng véc ng đi tr ng đi tr ng thành ph n.ướ ườ ườ ườ ầB. ng véc ng đi tr ng gây đi tích ng.ướ ườ ườ ươ5TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠC. ng véc ng đi tr ng gây đi tích âm.ướ ườ ườ ệD. ng véc ng đi tr ng gây đi tích đi đang xét n.ướ ườ ườ ơ10. Cho đi tích đi đi và và có cùng n, cùng u. ng đi tr ng ườ ườ ạm đi trên ng trung tr AB thì có ph ngộ ườ ươA. vuông góc ng trung tr AB.ớ ườ ủB. trùng ng trung tr AB.ớ ườ ủC. trùng ng AB.ớ ườ ủD. ng AB góc 45ạ ườ 0.11. Cho đi tích đi đi và và có cùng n, cùng u. Đi có đi tr ng ng ườ ổh ng làợ ằA. trung đi AB.ể ủB. các đi trên trên ng trung tr AB.ấ ườ ủC. các đi đi và đi thành tam giác u.ể ềD. các đi đi và đi thành tam giác vuông cân.ể ộ12. kho ng cách đi tích ngu đi đang xét tăng thì ng đi tr ngế ườ ườA. gi n.ả B. tăng n.ầ C. gi n.ả B. tăng n.ầ13. Cho hai qu kim lo tích đi có ng nhau nh ng trái cách nhau kho ngả ảkhông và thì ng đi tr ng đi trên ng trung tr AB vàổ ườ ườ ườ ủt và thành tam giác là E. Sau khi cho hai qu ti xúc nhau và thìạ ạc ng đi tr ng làườ ườ ạA. 0. B. E/3. C. E/2. D. E.14. ng đi cho bi tườ ếA. tác ng lên đi tích trên ng y.ộ ườ ấB. đi tích ngu sinh ra đi tr ng bi di ng ng y.ộ ườ ượ ườ ấC. đi tích th trên ng y.ộ ườ ấD. ng đi tác ng lên đi tích đi trên ng y.ướ ườ ấ15. Trong các nh xét sau, nh xét không đúng đi ng đi là:ậ ườ ệA. Các ng cùng đi tr ng có th nhauườ ườ .B. Các ng đi tr ng tĩnh là ng không khép kín.ườ ườ ườC. ng ng đi đi là ng véc ng đi tr ng đi đó.ướ ườ ướ ườ ườ ểD. Các ng là các ng có ng.ườ ườ ướ16. Nh nh nào sau đây không đúng ng đi tr ng gây đi tích đi Q?ề ườ ườ ểA. là nh ng tia th ng.ữ ẳB. có ph ng đi qua đi tích đi m.ươ ểC. có chi ng phía đi tích.ề ườ ệD. không nhau.ắ17. Đi tr ng là đi tr ng mà ng đi tr ng nóệ ườ ườ ườ ườ ủA. có ng nh nhau đi m.ướ ểB. có ng và nh nhau đi n.ướ ệC. có nh nhau đi m.ộ ểD. có gi theo th gian.ộ ờ18. đi tích th 1ặ đi m, nó ch đi 1mN có ng trái sang ph i.ạ ướ ảC ng đi tr ng có và ng làườ ườ ướA. 1000 V/m, trái sang ph i.ừ B. 1000 V/m, ph sang trái.ừ ảC. 1V/m, trái sang ph i.ừ D. V/m, ph sang trái.ừ ả19. đi tích -1 μC trong chân không sinh ra đi tr ng đi cách nó 1m ườ có vàộ ớh ng làướA. 9000 V/m, ng phía nó.ướ B. 9000 V/m, ng ra xa nó.ướC. 9.10 V/m, ng phía nó.ướ D. 9.10 V/m, ng ra xa nó.ướ20. đi cách đi tích kho ng nh trong không khí có ng đi tr ng 4000 V/mộ ườ ườtheo chi trái sang ph i. Khi ch đi môi có ng đi môi ng bao chùm đi tíchề ệđi và đi đang xét thì ng đi tr ng đi đó có và ng làể ườ ườ ướA. 8000 V/m, ng trái sang ph i.ướ B. 8000 V/m, ng ph sang trái.ướ ả6TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠC. 2000 V/m, ng ph sang trái.ướ D. 2000 V/m ng trái sang ph i.ướ ả21. Trong không khí, ng ta trí đi tích có cùng 0,5 ườ nh ng trái cách nhau m. iư ạtrung đi đi tích, ng đi tr ng làể ườ ườA. 9000 V/m ng phía đi tích ng. ướ ươ B. 9000 V/m ng phía đi tích âm.ướ ệC. ng 0. D. 9000 V/m ng vuông góc ng hai đi tích.ằ ướ ườ ệ22. Cho đi tích đi trái u, cùng nh thìệ ịA. không có trí nào có ng đi tr ng ng 0.ị ườ ườ ằB. trí có đi tr ng ng trung đi đo đi tích.ị ườ ệC. trí có đi tr ng ng trên ng đi tích và phía ngoài đi tích ng.ị ườ ườ ươD. trí có đi tr ng ng trên ng đi tích và phía ngoài đi tích âm.ị ườ ườ ệ23. đi có ng đi tr ng thành ph vuông góc nhau và có là 3000 V/m vàạ ườ ườ ớ4000V/m. ng đi tr ng ng là ườ ườ ợA. 1000 V/m. B. 7000 V/m. C. 5000 V/m. D. 6000 V/m.CÔNG ĐI NỦ Ệ1. Công đi không ph thu vàoủ ộA. trí đi và đi cu ng đi.ị ườ B. ng đi tr ng.ườ ườC. hình ng ng đi.ạ ườ D. đi tích ch chuy n.ộ ể2. Th năng đi tích trong đi tr ng tr ng choế ườ ưA. kh năng tác ng đi tr ng.ả ườB. ph ng chi ng đi tr ng.ươ ườ ườC. kh năng sinh công đi tr ng.ả ườD. nh vùng không gian có đi tr ng.ộ ườ3. chi dài ng đi đi tích trong đi tr ng tăng thì công đi tr ngế ườ ườ ườA. ch ki xác nh.ư B. tăng n.ầC. gi n.ả D. không thay i.ổ4. Công đi tr ng khác trong khi đi tíchủ ườ ệA. ch chuy gi đi khác nhau các ng c.ị ườ ứB. ch chuy vuông góc các ng trong đi tr ng u.ị ườ ườ ềC. ch chuy qu là ng cong kín trong đi tr ng.ị ườ ườD. ch chuy qu tròn trong đi tr ng.ị ườ5 Khi đi tích dich chuy theo ng trong đi tr ng u, quãng ng chệ ườ ườ ườ ịchuy tăng thì công đi tr ngể ườA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. không i.ổ D. gi n.ả ầ6.N đi tích ch chuy trong đi tr ng sao cho th năng nó tăng thì công đi nế ườ ệtr ngườA. âm B. ng.ươ C. ng không. D. ch ki xác nh.ằ ị7. Công đi tr ng ch chuy đi tích 1μC theo chi ng trong tủ ườ ườ ộđi tr ng 1000 V/m trên quãng ng dài làệ ườ ườA. 1000 J. B. J. C. mJ. D. μJ.8. Công đi tr ng ch chuy đi tích 2μC ng chi ng trong tủ ườ ượ ườ ộđi tr ng 1000 V/m trên quãng ng dài làệ ườ ườA. 2000 J. B. 2000 J. C. mJ. D. mJ.9. Cho đi tích ch chuy gi đi nh trong đi tr ng ng 150 V/m thìệ ườ ườ ộcông đi tr ng là 60 mJ. ng đi tr ng là 200 V/m thì công đi tr ngủ ườ ườ ườ ườd ch chuy đi tích gi hai đi đó làị ểA. 80 J. B. 40 J. C. 40 mJ. D. 80 mJ. 10. Cho đi tích 10ệ -8 ch chuy gi đi nh trong đi tr ng thì công aị ườ ủl đi tr ng là 60 mJ. đi đi tích q’ 4.10ự ườ -9 ch chuy gi hai đi đó thì côngị ểc đi tr ng khi đó làủ ườA. 24 mJ. B. 20 mJ. C. 240 mJ. D. 120 mJ. 7TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠ11. Công đi tr ng ch chuy quãng ng đi tích 10 μC vuông góc vủ ườ ườ cácớđ ng đi nườ trong đi tr ng ườ ng 10ườ V/m làA. J. B. 1000 J. C. mJ. D. J.12. Công đi tr ng ch chuy đi tích 10 mC song song các ng trong tủ ườ ườ ộđi tr ng quãng ng 10 cm là J. ng đi tr ng đó làệ ườ ườ ườ ườA. 10000 V/m. B. V/m. C. 100 V/m. D. 1000 V/m.13. Khi đi tích ch chuy trong đi tr ng theo chi ng thì nó nh công 10ệ ườ ườ ượ ộJ. Khi ch chuy chi ng 60ị ườ trên cùng dài quãng ng thì nó nh côngộ ườ ượ ộlà A. J. B. 2/35 J. C. 25 J. D. 7,5J.ĐI TH HI ĐI THỆ Ế1. Đi th là ng tr ng cho riêng đi tr ng vệ ượ ườ ềA. kh năng sinh công vùng không gian có đi tr ng.ả ườB. kh năng sinh công đi m.ả ểC. kh năng tác ng đi m.ả ểD. kh năng tác ng các đi trong không gian có đi tr ng.ả ườ2. Khi đi tích th đi tăng lên đôi thì đi th đi đóộ ểA. không i.ổ B. tăng đôi.ấ C. gi a.ả D. tăng 4.ấ3. đi th là vôn (V). 1V ngơ ằA. J.C. B. J/C C. N/C. D. 1. J/N.4. Trong các nh nh đây hi đi th nh nh ướ không đúng là:A. Hi đi th tr ng cho kh năng sinh công khi ch chuy đi tích gi hai đi trong đi nệ ệtr ng.ườB. hi đi th là V/C.ơ ếC. Hi đi th gi hai đi không ph thu đi tích ch chuy gi hai đi đó.ệ ểD. Hi đi th gi hai đi ph thu trí hai đi đó.ệ ể5. Quan gi ng đi tr ng và hi đi th gi hai đi mà hình chi ng haiệ ườ ườ ườ ốđi đó lên ng là thì cho bi th cể ườ ứA. E.d. B. E/d. C. q.E.d. D. q.E/q.6. Trong đi tr ng u, trên ng c, gi hai đi cách nhau cm có hi đi th 10ộ ườ ườ ếV, gi hai đi cách nhau cm có hi đi th làữ ếA. V. B. 10 V. C. 15 V. D. 22,5 V.7. Hai đi trên ng trong đi tr ng cách nhau 2m. ng đi tr ngể ườ ườ ườ ườlà 1000 V/m 2. Hi đi th gi hai đi đó làệ ểA. 500 V. B. 1000 V. C. 2000 D. ch ki xác nh.ư ị8. Gi hai kim lo ph ng song song cách nhau cm có hi đi th không 200 V. ngữ ườđ đi tr ng kho ng gi hai kim lo làộ ườ ạA. 5000 V/m. B. 50 V/m. C. 800 V/m. D. 80 V/m.9. Trong đi tr ng u, đi cách đi 1m, cách đi m. Uộ ườ ếAB 10 thì UACA. 20 V. B. 40 V. C. V. D. ch ki xác như .10. Công đi tr ng ch chuy đi tích μC là mJ. Uủ ườ ếAB A. V. B. 2000 V. C. V. D. 2000 V.T ĐI NỤ Ệ1. đi làụ ệA. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi n.ệ ệB. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi nệ .C. th ng hai ti xúc nhau và bao ng đi môi.ệ ượ ệD. th ng hai cách nhau kho ng xa.ệ ủ2. Trong tr ng nào sau đây ta có đi n?ườ ệ8TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠA. hai khô cách nhau kho ng trong không khí.ấ ảB. hai nhôm cách nhau kho ng trong nguyên ch tấ ướ .C. hai ngâm trong dung ch axit.ấ ịD. hai nh ph ngoài lá nhôm.ấ ộ3. tích đi cho đi n, ta ph iể ảA. vào hai hi đi th .ắ ếB. xát các nhau.ọ ớC. nhi đi n.ặ ệD. ngu đi n.ặ ệ4. Trong các nh xét đi đây, nhân xét ướ không đúng làA. Đi dung tr ng cho kh năng tích đi .ệ ụB. Đi dung càng thì tích đi ng càng n.ệ ượ ượ ớC. Đi dung có là Fara (F).ệ ịD. Hi đi th càng thì đi dung càng n.ệ ớ5. Fara là đi dung đi màệ ệA. gi hai có hi đi th 1V thì nó tích đi tích C.ữ ượ ệB. gi hai có hi đi th không thì nó tích đi C.ữ ượ ệC. gi hai có đi môi ng đi môi ng 1.ữ ằD. kho ng cách gi hai là 1mm.ả ụ6. 1nF ng ằA. 10 -9 F. B. 10 -12 F. C. 10 -6 F. D. 10 -3 F.7. hi đi th gi hai tăng thì đi dung tế ụA. tăng n.ầ B. gi n.ả C. tăng n.ầ D. không iổ .8. Giá tr đi dung xoay thay là doị ổA. thay đi môi trong lòng .ổ ụB. thay ph di tích nhau gi các tổ .C. thay kho ng cách gi các .ổ ụD. thay ch li làm các .ổ ụ9. Trong các công th sau, công th không ph tính năng ng đi tr ng trong đi là:ứ ượ ườ ệA. 2/2C. B. QU/2. C. CU 2/2. D. 2/2Q.10. đi xác nh, hi đi th hai gi thì năng ng đi tr ng tớ ượ ườ ụA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. không i.ổ D. gi n.ả ầ11. đi xác nh, mu năng ng đi tr ng tăng thì ph tăng đi tíchớ ượ ườ ệc tủ ụA. tăng 16 n.ầ B. tăng n.ầ C. tăng n.ầ D. không i.ổ12. Tr ng nào sau đây ta không có đi n?ườ ệA. Gi hai kim lo ;ữ B. Gi hai kim lo không khí;ữ ạC. Gi hai kim lo là vôi;ữ ướ D. Gi hai kim lo tinh khi t.ữ ướ ế13. có đi dung μF. Khi hi đi th vào đi thì tích tộ ượ ộđi ng làệ ượA. 2.10 -6 C. B. 16.10 -6 C. C. 4.10 -6 C. D. 8.10 -6 C.14. vào hai hi đi th 10 thì tích đi ng 20.10ặ ượ ượ -9 C. Đi dung aệ ủt làụA. μF. B. mF. C. F. D. nF .15. vào hai hi đi th thì tích đi ng μC. vào haiế ượ ượ ặđ hi đi th 10 thì tích đi ngầ ượ ượA. 50 μC. B. μC. C. μC. D. 0,8 μC. 16. tích đi ng 10 nC thì vào hai hi đi th 2V. đó tích cể ượ ượđi ng 2,5 nC thì ph vào hai hi đi thệ ượ ếA. 500 mV. B. 0,05 V. C. 5V. D. 20 V.17. Hai 20 μF có hi đi th 5V thì năng ng tích làầ ượ ượA. 0,25 mJ. B. 500 J. C. 50 mJ. D. 50 J.9TÀI LI LÝ 11Ệ NG MINH ĐÚCƯƠ18. đi tích đi ng hi đi th 10 thì năng ng là 10 mJ. mu nộ ượ ượ ốnăng ng là 22,5 mJ thì hai ph có hi đi th làượ ếA. 15 V. B. 7,5 V. C. 20 V. D. 40 V.19. Gi hai ph ng cách nhau cm có hi đi th 10 V. ng đi tr ng trongữ ườ ườ ềlòng làụA. 100 V/m. B. kV/m. C. 10 V/m. D. 0,01 V/m.Ch ng II:ươDÒNG ĐI KHÔNG IỆ ỔI. Tóm lý thuy t:ắ ế1. Dòng đi n: là dòng chuy có ng các mang đi n.ệ ướ ệ2. ng dòng đi n:ườ ệ- ng dòng đi là ng tr ng cho tác ng nh hay dòng đi n. Nóườ ượ ệđ xác nh ng th ng đi ng chuy qua ti di th ng nượ ươ ượ ẫtrong kho ng th gian và kho ng th gian đó.ộ ờ- Bi th c: ứtqI- A.ơ ị- ng do là ampe và ti ng dòng đi đo.ụ ườ ầ- Dòng đi không có ng và không theo th gian.ệ ướ ờ3. Ngu đi n:ồ ệ- Ngu đi có ch năng ra và duy trì hi đi th .ồ ế- Ngu đi bao âm và ng. Trong ngu đi ph có lo iồ ươ ạvà tách electron ra kh nguyên và chuy electron hay ion các ngu đi n.ỏ ệL đó là th electron là âm. còn là ng.ự ươ- Công th hi ch chuy các đi tích qua ngu là công aủ ượ ủngu đi n.ồ ệ- Su đi ng ngu đi là ng tr ng cho kh năng th hi côngấ ượ ượ ệc ngu đi và đo ng th ng gi công th hi khi chủ ượ ươ ịchuy đi tích ng ng chi đi tr ng và đi tích đó.ể ươ ượ ườ ệ- Bi th su đi ng: qA- Su đi ng có là V.ấ ị- Pin và acquy là nh ng ngu đi đi hóa c.ữ ọ4. Đi năng, công su đi nệ ệ- Đi năng tiêu th trong đo ch: Uq UItTrong đó U: hi đi th hai ch; I: ng dòng đi trong ch; t: th gian dòng ườ ờđi ch qua.ệ ạ- Công su đo ch: A/t UI- dung nh lu Jun Len Nhi ng ra thu đi trộ ượ ởc n, bình ph ng ng dòng đi trong ch và th gian dòng đi nủ ươ ườ ệch qua.ạ- Bi th c: RI 2t Trong đó: R: đi tr n; dòng đi qua n; t: th gian dòng đi ch qua.ệ ạ- Công su nhi t: RI 2- Công ngu đi n: EIt10