Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn vật lý lớp 12 cơ bản năm học 2018-2019

3d94dbd5500221e8187e9c1ac25ba1d4
Gửi bởi: Võ Hoàng 21 tháng 12 2018 lúc 23:28 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 3:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 355 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CLM BAÔN KỲ 1- NĂM 2018.2019Ậ ỌCâu 1: Véc gia dao ng đi hòa luônơ ềA. ng trí cân ng.ướ B. Cùng ng tr Ox.ướ ụC. Cùng ng ướ D. ng trí biên.ướ ịCâu 2: Hai ngu Sô ơ1 va S2 gi ng nhau ,Số1 S2 8cm, 10(Hz). truy song 20cm/s.ậ ềHai đi va trên sao cho Sê ướ1 S2 la trung tr MN. Trung đi Sư ủ1 S2 cách MN 2cmva MS1 =10cm. đi trên đo MN laố aA. B. C. D. 4Câu 3: Trong song ng trên dây, kho ng cách gi hai nút ho hai ng liên ti ngệ ằA. song.ộ ướ B. Hai song.ướC. ph song.ộ ướ D. song.ộ ướCâu 4: Đo ch xoay chi nh hình ẽ100 os100 ), 0, 5ABu Ap= =. Bi uêAN pha so goc la ộ6radp uNB tr pha uễ ơAB goc ộ6radp Giá tr la:ịA. R=75Ω B. R=50Ω C. R=100Ω D. =25ΩCâu 5: song lan truy theo tr Ox ph ng trình ươ .B song song nay laướ ủA. B. 10 C. 20 D. 40 .Câu 6: đi áp xoay chi vao hai cu nầ ộdây thu Bi th dòng đi laê ệA. ). B. ).C. ). D. ).Câu 7: to âm li iộ ớA. ng âm.ứ ườ B. âm.ầ ốC. Biên dao ng âm.ộ D. ng âm.ườ ộCâu 8: Các tính sinh lí âm bao mă ôA. cao, âm c, biên âm.ộ B. cao, âm c, to.ộ ộC. cao, âm c, năng ng âm.ộ ươ D. cao, âm c, ng âm.ộ ườ Câu 9: con co chi dai lộ ề1 dao ng dao ng chi kì 0,3 s; khi co chi dai lộ ề2 daođ ng chu kì 0,4 s. Chu kì dao ng con co chi dai lộ ề1 l2 la:A. 0,5s B. 0,7. C. 0,24s D. 0,1sCâu 10: con dao ng n. sau chu kỳ biên gi 3%. Ph năng ngộ ươc con đi trong dao ng toan ph laủ ầA. 5%. B. 9%. C. 4,5 %. D. %Câu 11: dao ng ch tác ng ngo tu hoan thì ra ng ng. dao ng riêng ph laả ưở ảA. B. 10 C. D. 10Trang Mã thi 132ềCâu 12: Khi noi song phát bi nao sau đây la SAIề êA. Song lan truy trong ch khí.ơ ươ ấB. Song lan truy trong ch ng.ơ ươ ỏC. Song lan truy trong ch n.ơ ươ ắD. Song lan truy trong chân không.ơ ươCâu 13: năng dao ng đi hòa thu iơ ớA. Li dao ng.ộ B. Biên dao ng.ộ ộC. Bình ph ng biên dao ng.ươ D. Chu kỳ dao ng.ộCâu 14: con lò xo lò xo co ng va co kh ng dao ng đi ươ ềhòa.N tăng ng lên va gi kh ng thì dao ng :ê ươ ẽA. gi nả B. tăng nầ C. tăng nầ D. gi nả ầCâu 15: dây th ng dai co dao ng f, truy song la 50 (cm/s). ềNg ta đo kho ng cách gi hai đi nh dao ng ng pha cách nhau la 40 cm. Tìm ườ ươ ươt :ầ ốA. 0,625 Hz B. Hz C. 10 Hz D. 2,5 HzCâu 16: dao ng đi hòa ph ng trình ươ ngậ ằA. B. C. D. Câu 17: dao ng đi hòa ph ng s(2 dao ng laầ ộA. 2hz B. 1hz C. hz D. 0,5hzCâu 18: dây dai 1m, hai nh va rung hai ng song. song dao ng laộ ướ ộA. 1m. B. 0,66m. C. 0,5m. D. 1,5m.Câu 19: dao ng đi hòa co qu la đo th ng dai 12cm. Biên dao đông la:ộ ậA. 12cm. B. -12cm. C. 6cm. D. -6cm.Câu 20: con lò xo nh kh ng ươ va lò xo co ng Con daoắđ ng đi hòa chu kỳộ ớA. B. C. D. 2Câu 21: ch đi dao ng đi hòa ph ng trình ươ Biên va pha ban dao ng laộ ộA. va B. va C. va. D. 16 va .Câu 22: Chu kỳ dao ng nh con laộ ơA. B. C. D. 2Câu 23: Trong thí nghi giao thoa trên ch ng, hai ngu va dao ng ớt 30 Hz va cùng pha. Bi va cách nhau cm va truy song trên ch ng =ầ ỏ36 cm/s. Gi va co bao nhiêu ng co biên i?ữ ườ aA. 11 B. 13 C. 12 D. 14 Câu 24: song lan truy theo tr Ox ph ng trình ươ ). Biên song nay laộ ủA. B. C. D. 20 .Câu 25: Khi dao ng đi hòa, chuy ng trí biên trí cân ng laộ ằchuy ngê ộA. Nhanh n.ầ B. Nhanh u.ầ C. Ch u.ậ D. Ch n.ậ ầCâu 26: Khi co hi ng ng ng, biên dao ng ng co giá tr :ệ ươ ưở ưỡ ịTrang Mã thi 132ềA. nh t.ớ llllllllll B. gi n.ả C. không đô .ỉ D. nh nh t.ỏ ấCâu 27: ch đi dao ng đi hòa co khiậ aA. Pha i.ư B. Li ng không.ộ ằC. Gia i.ố D. Li i.ộ aCâu 28: ch đi tham gia ng th vao hai dao ng đi hòa cùng ph ng cùng coộ ươ ốbiên Biên dao ng ng co th laộ êA. 20 B. 16 C. 15 D. 10 .Câu 29: Nguyên ra dòng đi xoay chi trênắ ưA. Hi ng ra tr ng quay.ệ ươ ườ B. Hi ng quang đi n.ệ ươ ệC. Hi ng ng đi .ệ ươ D. Hi ng m.ệ ươ ảCâu 30: ch đi xoay chi RLC ti p, co R=30a ZC =40 ZL =80 ng tr aổ ủm ch laaA. Z=50 B. Z=70 C. Z=110 D. Z=2500 Câu 31: công su ch đi RLC ti ng:ệ ằA. RZ. B. ZL /Z. C. R/Z. D. ZC /Z.Câu 32: dao ng đi hòa f, biên cm. Tìm quãng ng đi trong ườ ươm chu kỳ.ộA. 10 cm B. 15 cm C. 20 cm D. cmCâu 33: Đi ki co giao thoa song la gì?ề ệA. Co hai song chuy ng ng chi giao nhau.ê ươ ềB. Co hai song cùng va co ch pha không i.ầ ổC. Co hai song cùng song giao nhau.ướD. Co hai song cùng biên cùng giao nhau.ộ -------------------------------Câu 34: Cho dòng đi xoay chi co ng 2A 50 Hz qua cu dây thu m, co ườ ừc ả2L H=p Đi áp hi ng hai cu dây la:ệ ộA. 200 B. 400 C. 250 D. 300 VCâu 35. ng hi ng dòng đi xoay chi Iườ ềO cos(t ) tính theo công th cư ứA. OII2= B. O2II= C. OI 2= D. OII2= .Câu 36: Trong hi ng giao thoa song hai ngu ng pha, nh ng đi trong vùng giao thoaệ ươ êkhông dao ng khi hi ng đi song hai ngu la:ộ ườ ôA. kl B. 2kl C. (2 1)4kl+ D. (2 1)2kl+ .Câu 37: Ch câu đúng đi ph thì song ph xa aA. luôn ng pha song i.ươ ớB. ng pha song nh.ươ ịC. ng pha song do.ươ ưD. cùng pha song la nh.ớ ịCâu 38: Dòng đi xoay chi ch qua đo ch co ng 2ệ a2 cos(100 /3) ng ườ ộdòng trong ch la:ư aA. 22 B. 4A C. 2A D. 1,41ACâu 39. ng dòng đi xoay chi ch qua đo ch ch đi tr 100ườ co ng a2cos(100πt) (A,s). Bi th hi đi th gi hai đo đi tr la :ê ởA. 200cos(100 t) B. 2002 cos(100 /2) VC. 200cos(100 /2) D. 200cos(100 /2) VCâu 40 Các ph trong song luôn dao ng theo ph ng ươA. th ng ngă B. ngangằTrang Mã thi 132ềC. vuông goc ph ng truy songớ ươ D. trùng ph ng truy songớ ươ ềCâu 41. dây th ng dai co dao ng f, truy song la 50 (cm/s). ềNg ta đo kho ng cách gi hai đi nh dao ng ng pha cách nhau la 40 cm. Tìm ườ ươ ươt :ầ ốA. 0,625 Hz B. Hz C. 10 Hz D. 2,5 Hz Câu 42 Dòng đi xoay chi ch qua đo ch co ng 2ệ cos(100 /3) A. ng dòngườ ộc trong ch la:ư aA. B. 4A C. 2A D. 1,41A Câu 43. dòng đi xoay chi u, phát bi nao sau đây đúng ?A. Đi ng chuy qua ti di th ng dây trong chu kì luôn khác không.ệ ươ ộB. Dòng đi xoay chi co chi thay đi hòa.ệ ềC. Không th ch nh dòng đi xoay chi thanh dòng chi u.ê ềD. thông th luôn pha su đi ng xoay chi goc π/2.ừ Câu 44. Trong thí nghi giao thoa trên ch ng, hai ngu va dao ng ớt 30 Hz va cùng pha. Bi va cách nhau cm va truy song trên ch ng =ầ ỏ36 cm/s. Gi va co bao nhiêu ng co biên i?ữ ườ aA.11 B. 13 C. 12 D. 14 Câu 45. Song siêu âmA. truy trong thép ch trong ướ B. truy trong chân khôngề ươC. truy trong không khí nhanh trong thépề D. không truy trong chân khôngề ươ Câu 46. đi áp xoay chi Uă ềO cos t vao hai đo ch đi RLC không phân ệnhánh. Dòng đi cùng pha đi áp hai đo ch đi nay thì:ệ ệA. B. C. D. Câu 47. dao ng đi hòa theo ph ng trình: ươ Th năng ậbi thiên tu hoan chu kỳ la:ê ớA. B. C. 0,5 D. 2,5 Câu 48. Các ph trong song luôn dao ng theo ph ng ươA. th ng ngă B. ngangằC. vuông goc ph ng truy songớ ươ D. trùng ph ng truy songớ ươ Câu 49. Cho đo ch RLC ti p, trong đo cu dây thu 1/a (H); đi co đi dungụ ệC 16 F va tr thu R. hi đi th xoay chi 50Hz vao hai đo ch. Tìm giá atr công su ch i.ị aA. 200 B. 100 C. 200 D. 100 Câu 50. Đi áp gi hai đo ch ch ch cu dây thu co bi th 200cos(100ệ t- /4) (V,s). cu dây co giá tr 1/2ộ (H). Bi th ng dòng đi ch qua cu nê ườ ộdây la :A. 4cos(100 /4) B. cos(100 t)VC. cos(100 /4) D. 4cos(100 /4) Câu 51. Đo ch đi xoay chi AB ch ch trong các ph đi tr thu n, cu dây ộho đi n. Khi hi đi th Uă ê0 sin (ωt π/6) lên hai va thì dòng đi trong ch aco bi th Iê ứ0 cos(ωt π/6) Đo ch AB ch a:a ứA. đi n.ụ B. đi tr thu n.ệ ầC. cu dây thu m.ộ D. cu dây co đi tr thu n.ộ Câu 52. dao ng đi hòa f, biên cm. Tìm quãng ng đi trong ườ ươm chu kỳ.ộA. 10 cm B. 15 cm C. 20 cm D. cm Câu 53. Khi ng hai dao ng đi hòa cùng ph ng cùng co biên thanh ph va a, ươ ầđ biên ng la 2a.Hai dao ng thanh ph đo.ươ ầTrang Mã thi 132ề221LCw>w1L Cw=1LCw