Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

chuyển động tịnh tiến - quay của vật rắn phân 1 - tĩnh học vật rắn - vật lý lớp 10

52b38ed2fb10bd3b74e9e78b6231db12
Gửi bởi: Thư viện vật lý 10 tháng 8 2016 lúc 21:29:22 | Được cập nhật: 3 tháng 4 lúc 12:36:57 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 550 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chươ ng 3: ĨNH ỌC ẬT ẮNCh đề 1: ật ch ịu tác ụng ủa 2,3 ực cân ằngCh đề 2: Momen ng ẫu ựcCh đề 3: Quy ắc ợp ực song songCh đề 4: Các ạng cân ằngCh đề 5: Chuy ển độ ng ịnh ti ến, chuy ển độ ng quayVu Dinh Hoang lophocthem.com [email protected] -01689.996.187I. Kiến th ức:* Công th ức Bi ểu th ức xác định gia ốc ủa ật chuy ển độ ng ịnh ti ến: ma 1F+ 2F+ nF. Ph ương pháp gi ải hình, xác định các ực tác ụng lên ật. Vi ết bi ểu th ức định lu ật II Niu-t ơn (d ạng véc ơ). Chuy ển bi ểu th ức véc bi ểu th ức đạ số ằng phép chi ếu. Gi ải ph ương trình ho ặc ph ương trình để tìm các ẫn Vu Dinh Hoang lophocthem.com [email protected] -01689.996.187Chủ đề 5: CHUY ỂN ĐỘ NG ỊNH TI ẾN CHUY ỂN ĐỘ NG QUAYII. CÁC ẠNG BÀI ẬPVÍ MINH HO ẠVD1. Một ật có kh ối ượ ng 40 kg ắt đầ tr ượt trên sàn nhà ưới tác ụng ủa ột ực ằm ngang 200 N. ma sát tr ượt gi ữa ật và sàn nhà là 0,25. Tính ận ốc và quãng đường đượ sau giây khi ắt đầ tr ượt. HD Ph ương trình động ực ọc: ma F+ msF+ P N Chi ếu lên tr ục Ox, ta có: ma Fms Chi ếu lên tr ục Oy, ta có: mg Fms µN µmg. mmgFµ= 2,5 m/s2. ận ốc sau giây: v0 at 12,5 m/s. Quãng đường đi đượ sau giây: v0t 21at2 31,25 m. Vu Dinh Hoang lophocthem.com [email protected] -01689.996.187Chủ đề 5: CHUY ỂN ĐỘ NG ỊNH TI ẾN CHUY ỂN ĐỘ NG QUAYII. CÁC ẠNG BÀI ẬPVÍ MINH HO ẠVD2. Một ật có kh ối ượ ng kg chuy ển độ ng trên ặt sàn ằm ngang ưới tác ụng ủa ột ực ới ướ ng chuy ển độ ng ột góc 300. ma sát tr ượt gi ữa ật và sàn là 0,3. ấy 10 m/s2. Tính độ lớ ủa ực để a) ật chuy ển độ ng ới gia ốc ằng 1,25 m/s2; b) ật chuy ển độ ng th ẳng đều. HD Phương trình động lực học: ma F+ msF+ P N Chiếu lên trục Ox, ta có: ma Fcos Fms Chiếu lên trục Oy, ta có: Fsin Fsin mg Fsin Fms µN µ(mg Fsin ) ma Fcos µ(mg Fsin ) F(cos µsin ) µmg µµsincos )(++gam a) Khi 1,25 m/s2 thì µµsincos )(++gam 16,7 N. b) Khi (vật ch.động đều) thì µµsincos +gm= 11,8 N. Vu Dinh Hoang lophocthem.com [email protected] -01689.996.187II. CÁC DẠNG BÀI ẬPBÀI ẬP LUY ỆNCâu Một xe ải không ch hàng đang ch ạy trên đường. ếu ng ười lái xe hãm phanh thì xe tr ượ ột ạn đườ ng thì ừng ại. a) ếu xe ch hàng có kh ối ượ ng ằng kh ối ượ ng ủa xe thì đoạ đườ ng tr ượt bằng bao nhiêu? b) ếu ốc độ của xe ch ằng ột ửa ức đầ thì đo ạn đườ ng tr ượt bằng bao nhiêu? Cho ằng ực hãm không đổi. Đs a)s1 2s. b) s2 41s. Câu Một ật tr ượ từ tr ạng thái ngh xu ống ột ặt ph ẵng nghiêng ới góc nghiêng so ới ph ươ ng ngang. a) ếu qua ma sát gi ữa ật và ặt ph ẵng nghiêng thì ật tr ượ đượ 2,45 trong giây đầu tiên. Tính góc . ấy 9,8 m/s2. b) ếu ma sát tr ượt gi ữa ật và ặt ph ẵng nghiêng là 0,27 thì trong giây đầu tiên ật tr ượ đượ một oạ đườ ng ằng bao nhiêu? a) 300 b) 1,3 m. Câu Cho nh hình ẽ. Bi ết m1 500 g, m2 600 g, 300, ma sát tr ượt gi ữa m1 và ặt ph ẵng nghiêng là 0,2. ấy 10 m/s2. qua ma sát và kh ối ượ ng ủa ròng c, dây ối. Tính gia ốc chuy ển độ ng ủa ỗi ật và ức ăng ủa ợi dây. Đs. 4,56 N. Ch đề 5: CHUY ỂN ĐỘ NG ỊNH TI ẾN CHUY ỂN ĐỘ NG QUAYVu Dinh Hoang lophocthem.com [email protected] -01689.996.187Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.