Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Thành : 12 máy bay

Tâm : 14 máy bay

Cả hai : ... máy bay ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số máy bay của Thành cộng với số máy bay của Tâm.

Cách giải :

Cả hai bạn gấp được số máy bay là:

       12 + 14 = 26 (chiếc)

                 Đáp số: 26 chiếc.

 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:24

Các câu hỏi cùng bài học