Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Viết các số từ cách đọc đã cho.

Cách giải :

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:21

Các câu hỏi cùng bài học