Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số hình tròn ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đếm số hình tròn rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số hình tròn đã khoanh bằng kết quả của phép tính chia vừa tìm được.

Cách giải :

Mỗi hình đang có 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình đã khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số hình tròn.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:39

Các câu hỏi cùng bài học