Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

1 hàng : 3 học sinh

8 hàng : ? học sinh

Muốn tìm đáp án ta lấy số học sinh của một hàng nhân với 8.

Cách giải :

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:38

Các câu hỏi cùng bài học