Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:04

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Lấy số tiền An đưa người bán rau trừ đi số tiền An mua rau hết.

Cách giải :

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:04

Các câu hỏi cùng bài học