Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm số tờ tiền rồi tính tổng giá trị của các tờ tiền đó sao bằng với số tiền đã cho.

Cách giải :

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:05

Các câu hỏi cùng bài học