Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nối hình với tên gọi thích hợp.

Cách giải :

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:49

Các câu hỏi cùng bài học