Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng sao cho thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Cách giải :

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

b,

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:50

Các câu hỏi cùng bài học