Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ 160 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán - đề số 97

ad79902884edd435094895eaf3ea1316
Gửi bởi: Hà Thùy Dương 8 tháng 2 2018 lúc 5:09 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:21 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 305 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

097ề THI MINH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút ờCâu 1. Các kho ng ngh ch bi hàm ố3 23 1y x=- là:A. ()();1 2;- +¥ B. () 0; 2C. ()2;+¥ D. ¡.Câu 2. Hàm ố21xyx+=- ngh ch bi trên các kho ng:ị ảA. ()();1 1;- +¥ B. ()1;+¥ C. ()1;- +¥ D. {}\\ 1¡ .Câu 3. Các kho ng ng bi hàm ố32 6y x= là:A. ()(); 1;- +¥ B. ()1;1- C. []1;1- D. () 0;1.Câu 4. Các kho ng ngh ch bi hàm ố32 20y x= là:A. ()(); 1;- +¥ B. ()1;1- C. []1;1- D. () 0;1.Câu 5. Cho hàm ố()()3 22 2y x= giá tr nào thì hàm ng bi ếtrên xac nh:ậ A. 45 452 2m- +£ B. 45 452 2m- +< C. 45 452 2m- +< D. 45 452 2m- +£ £Câu 6. Cho hàm xố 3x 1. th hàm ng th ng đi phân bi ườ ệkhiA. -31 D. m<-3Câu Hàm ố7 8mx myx m+ -=- luôn ng bi trên ng kho ng xác nh mồ ớA. 1m- B. 1m- C. 1m- D. 1m- £Câu Cho hàm ố32xyx-=- có th (C) và ng th ng mx 1, giá tr nào thì ườ ịc (C) hai đi phân bi t:ắ A. 1m< B. 1m m£ C. 1m£ D. 1m m< >Câu 9. Cho hàm ố3 23 2y x= Ch ph ng án đúng trong các ph ng án sauọ ươ ươA. [][]1;1 1;1max 0, min 2y y- -= =- B. [][]1;1 1;1max 2, min 0y y- -= C. [][]1;1 1;1max 2, min 2y y- -= =- D. [][]1;1 1;1max 2, min 1y y- -= =-Câu 10. Cho hàm ố33 5y x=- Ch ph ng án đúng trong các ph ng án sauọ ươ ươA. []0;2max 5y= B. []0;2min 3y= C. []1;1max 3y-= D. []1;1min 7y-=Câu 11 Cho hàm ố2 11xyx+=- Ch ph ng án đúng trong các ph ng án sau:ọ ươ ươA. []1;01max2y-= B. []1;21min2y-= C. []1;11max2y-= D. []3;511min4y=Câu 12: Cho hàm 322 43xy xác nh trên [-4;0]. và là GTLN ượvà GTNN cùa hàm hàm thì ng: A. 283- B. 283 C. 283±D. -35Câu 13. Đi th hàm ố3 25 3y x= là: A. () 1; 0B. () 0;1C. 32;3 27-æ öç ÷è D. 32;3 27æ öç ÷è Câu 14. Cho hàm ố2 2ln(2 )y e= xác nh hàm là:ậ ốA. .D R= 1. ). ). )2 2eB De= +¥ +¥Câu 15. Nghi ph ng trình: ươ23 121log log 116xé ùæ ö+ >ê úç ÷è øë là: A. 34 4x- B. 14 4x- C. 14 4x- D. 34 4x- A. 1m-