Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

bài tập về số phức lớp 12

edae95cdacbd752c2c85d20eb0563851
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 3 2018 lúc 20:52:33 | Được cập nhật: 7 giờ trước (23:42:09) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 505 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PH CỐ ỨCâu Cho ph th mãn ả()()()3 5i i+ Ph th và ph ph là: ứA. Ph th là 45 ph là 85-B. Ph th là 45 ph là 85C. Ph th là 85- ph là 45 D. Ph th là 45- ph là 85-. Đáp án: Ph th là 45 ph là 85-. Câu Cho ph z=3+2i. Ph th ph ứw 3z z= là: A. B. C. -6 D. 68.Đáp án: 6. Câu Tìm ph th mãn ỏ2 3z z- A. 2z i= B. 5z C. 2z i= D. 2z i= +Đáp án: 2z i= Câu Tìm ph ứw 1z= ớ()()1 0z i+ A. 125 25w i=- B. 125 25w i= C. 125 25w i=- D. 125 25w i=- +Đáp án: 125 25w i=- Câu Đi bi di ph cể th mãnỏ ()4 4z i- là: A. () 4; 0B. () 4; 4C. () 0; 4D. ()0; 4-Đáp án: () 0; 4. Câu 1. Ph th và ph ph th mãn ỏ()21 4i i+ là: A. Ph th là 1, ph là 2ầ B. Ph th là 1, ph là -2ầ ảC. Ph th là -1, ph là 2ầ D. Ph th là -1, ph là -2. ảĐáp án: và -2. Câu 1. Ph th và ph ph th mãn ỏ()() 22 2z là: A. Ph th là 5, ph là ả2 B. Ph th là 5, ph là ả2-C. Ph th là -5, ph là ả2- D. Ph th là -5, ph là ả2iĐáp án: và 2- Câu 1. Ph th và ph ph th mãn ỏ()()1 1i z- là: A. Ph th là 73-, ph là -3ầ B. Ph th là 73-, ph là 3.ầ ảC. Ph th là 73-, ph là 2ầ D. Ph th là 73 ph là -3. ả1Đáp án: 73- và -3. Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()1 4i i- là: A. B. 5C. 52 D. Đáp án: Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()()3 5i i+ là: A. 25 B. 55 C. 55 D. 525 Đáp án: 55 Câu 1. Cho ph th mãn ỏ()2 3i i+ Mô đun ph ứ2w iz z= là: A. 41 B. C. 5D. 14 Đáp án: 41 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()21 2i i- là: A. 10 B. C. 50 D. 49 Đáp án: 10 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()9 71 23ii ii+- -- là: A. 10 B. 17 C. D. 13 Đáp án: 10 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()2 32 21iz ii+= +- là: A. 1702 B. 170 C. 17 D. 9. Đáp án: 1702 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()1 2i i+ là: A. 10 B. 1C. D. Đáp án: 10 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()2 2i i- là: A. 10 B. C. 20 D. Đáp án: 10 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()33 4z z- =- là: A. 1016 B. 104 C. 104 D. 1. Đáp án: 104 2Câu 1. Cho ph th mãn ỏ()()3 2z z+ Mô đun ph ứ5w iz= là: A. 10 B. C. 10 5+ D. 25. Đáp án: 5. Câu 1. Cho số ph th mãn ỏ2 3z i+ Mô đun ph ứz là: A. 10 B. 10 C. 4D. 13 Đáp án: 10 Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()2 5z i+ là: A. 2B. C. 11D. i+. Đáp án: Câu 1. Mô đun ph th mãn ỏ()()1 3i i+ =- là: A. 2B. C. 11D. i+. Đáp án: Câu 2. Tìm mô đun ph 12zz bi ế1 21 5z i= =- A. 1026 B. 6513 C. 6513 D. 1026Câu Tìm ph th mãn ỏ()1 0z i+ A. 2z i= B. 2z i= C. 2z i= D. 2z i= +Đáp án: 2z i= Câu Tìm ph th mãn ỏ()1 2z i+ A. 2z i= B. 3z i= C. 3z i= D. 2z i= +Đáp án: 3z i= Câu Tìm ph th mãn ỏ1 951iz ii+= -- A. 4z=- B. 4z =C. 5z i= D. 4z i=-Đáp án: 4z=- PH NG TRÌNH HAIƯƠ ẬCâu ọ1 zz là hai nghi ph ph ng trình ươ26 13 0z z- Giá tr bi th ứ1 2z z- là: A. 4B. C. 26 D. 13Đáp án: 4. Câu 1. Cho ph ng trình ươ20z az b+ Bi a, là nguyên và ph ng trình có nghi ươ ệph z=2-3i. Khi đó ng a+b ng:ứ ằA a+b=9 B.a+b=17 C. a+b=13 D. a+b=13 .Đáp án()()45 12 9.13aa bb=-ì- =í=î34