Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập trắc nghiệm ôn tập môn vật lý 12

708972ce879ab27d27d4383e6ae34501
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 10 2018 lúc 5:35:32 | Được cập nhật: 13 giờ trước (10:38:52) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 439 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 1Tr ng THPT Gia Vi nườ ễTÀI LI ÔN PỆ ẬTheo chu ki th c, năngẩ ỹV LÍ 12ẬDùng cho sinh ôn thi kì và nghi THPT ệT 1: Dao ng Sóng Đi xoay chi u.ậ ềTài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 2Tr ng THPT Gia Vi nườ ễCh ng I: DAO NG ươ ƠI. TH NG KI TH TRONG CH NGỆ ƯƠA. Các ki th nế ả1. Dao ng đi hoà và các ng tr ng.ộ ượ ưDao ng đi hoà là dao ng trong đó li là hàm cosin (hay ộsin) th gian.ủ Ph ng trình dao ng đi hoà có ng: A.cos(ωt φ)ươ ạTrong đó: là li là biên dao ng; là pha ban u, là góc dao ủđ ng; (ωt φ) là pha dao ng th đi t.ộ ểLi (x) dao ng là ch kh trí cân ng. li là ộđ đo chi dài.ơ ềBiên (A) dao ng là ch nh kh trí cân ng. ịbiên là đo chi dài.ộ ềĐ ng (ωt φ) là pha dao ng th đi t, có là rađian ượ ị(rad);Đ ng là pha ban dao ng, có là rađian (rad);ạ ượ ịĐ ng là góc dao ng, có là rađian trên giây (rad/s);ạ ượ ịChu kì dao ng đi hoà là kho ng th gian (ký hi T) th hi ệđ dao ng toàn ph n. chu kì là giây (s).ượ ủT (kí hi f) dao ng đi hoà là dao ng toàn ph th hi trong ệm giây, có là trên giây (1/s), là hec (kí hi Hz).ộ ệCông th bi di liên gi góc, chu kì và :ứ ốω=2πT=2πf2. Con lò xo và con n.ắ ơCON LÒ XOẮ CON NẮ ƠĐ nhịnghĩa Con lò xo là nh cóắ ỏkh ng vào lò xo có kh iố ượ ốl ng không đáng ng k,ượ ứm vào đi nh, tộ ặn ngang ho treo th ng ng.ằ Con là nh kh iắ ốl ng treo vào dây không giãnượ ợcó kh ng không đáng vàố ượ ểchi dài so kích th cề ước t.ủ ậĐi uềki nệkh oảsát môi tr ng và ma sátự ườkhông đáng .ể môi tr ng và ma sát khôngự ườđáng Góc ch nh  10 )Ph nươg trìnhđ ngộl cự F= kxF: Thành ph kéo trí ịcân ng. Nằ ịx: li t. mộ ịk: ng lò xo. N/mộ Pt mg slPt Thành ph kéo trí ịcân ng.ằs: li cong t. mộ ịl: chi dài con n. ịmO yxM +Tài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 3Tr ng THPT Gia Vi nườ ễPh nươg trìnhdaođ ngộsin( )x tw j= +0sin( )s tw j= ho ặ0sin( )ta j= +T sầ ốgóckmw=k: ng lò xo. N/mộ ịm: kh ng t. kgố ượ ịglw= g: gia doố ựl: chi dài dây treo. mề ịChu kìdaođ ngộ2mTkp=2lTgp=CơnăngW=2 21 1mv kx2 2+ W=21mv mgl(1 cos )2+ angỨd ngụ Xác nh gia do g.ị ự3. Quá trình bi năng ng trong dao ng đi hoà.ế ượ ềNăng ng dao ng đi hoà là năng, bao ng ng năng và thượ ếnăng. Trong quá trình dao ng đi hoà có bi qua gi ng năng và thộ ếnăng, ng năng tăng thì th năng gi và ng i, nh ng năng dao ngộ ượ ộđi hòa luôn luôn không và bình ph ng biên dao ng.ề ươ ộĐ ng năng: Wộđ 12 mv W.sin 2(ωt φ).Th năng: Con lò xo: Wế ắt 12 kx W.cos 2(ωt φ). Con n: Wắ ơt mgl(1 cosα) W.cos 2(ωt φ).C năng: Wơt Wđ 12 kA 12 mω 2A 2.Công th tính c, gia theo ph ng trình dao ng: ươ ộV c:ậ x’ ω.A.sin(ωt φ)Gia c: x” 2.A.cos(ωt φ) 2.x 4. Ph ng pháp gi Fre-nen (ph ng pháp vect quay) ươ ươ ơLiên gi chuy ng tròn và dao ng đi hòa:ệ ềM dao ng đi hòa có th coi nh hình chi chuy ng tròn uỗ ượ ềxu ng ng th ng trong ph ng qu o.ố ườ ạPh ng pháp vect quayươ Bi di dao ngể đi uềhoà cos( )= +j ng vect quayằ :- Ch tr vuông góc xOy; chi uọ ngươlà chi ng ng tròn ng giác. ươ ườ ượ- ng vect ơOMuuuur tr Ox góc ngợ pha banđ φ, có dài biên dao ng.ầ ộO yxM2M1 +MTài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 4Tr ng THPT Gia Vi nườ ễ- Cho vect ơOMuuuur quay ộw hình chi trên tr Ox th đi làế ểx=Acos(ωt+ )jbi di ph ng trình dao ng đi hoà.ể ươ ề5. ng hai dao ng đi hòa cùng ph ng, cùng ng ph ng phápổ ươ ươvect quay:ơGi có tham gia ng th hai dao ngả đi uềhòa có ph ng trình dao ng là:ươ ượ1 1x =A cos(ωt+ )j và 2x =A cos(ωt+ )j .Dao ng là ng hai dao ng vàộ cód ng: ạx x1 x2 Acos(ωt )Ch tr to vuông góc xOy (hình ). ẽBi di các vect quay th đi 0:ể ể11 122 2( )( )x OM Ax OM Ajj®®uuuuruuuurVect ơ1 2OM OM OM= +uuuur uuuur uuuur bi di dao ng ng có ng là biên aể ủdao ng ng và tr Ox góc là pha ban dao ng ng p.ầ ợBiên dao ng ng p: ợ2 21 12 os( )A cj j= -Pha ban dao ng p: ợ1 21 2sin sintanos cosA AA Aj jjj j+=+Đ ch pha hai dao ng: ộ2 1( )D -t tj jN ế2 1D -j Dao ng pha dao ng ho dao ng tr pha soộ ễv dao ng 2.ớ ộN ế2 1D -j Dao ng tr pha so dao ng ho dao ng phaộ ớh dao ng 2.ơ ộN ế2 1D -j 2n Hai dao ng cùng pha. (n 0; 1; 2; 3...)A A1 A2 Amax ế2 1D -j (2n 1) Hai dao ng ng pha. (n 0; ượ 1; 2; 3...)1 minA= -A =AN ch pha kì: ấ1 2A +A j 0,29p .x 5cos(5p t+0,29p cm.Ví 6:ụ Dùng con dài hay ng cho chính xác khi xác nh gia ơt do làm thí nghi m?ự ệH ng n: ướ Dùng con có chi dài khi xác nh gia cho qu ảchính xác n, vì sai ng tính ng công th c: ươ ượ lg lD D= +.II. CÂU VÀ BÀI PỎ Ậ1.1. Ph ng trình ng quát dao ng đi hoà có ng làươ ạA. Acotg(ωt φ). B. Atg(ωt φ). C. Acos(ωt φ). D. Acos(ωt φ).1.2. Trong ph ng trình dao ng đi hoà Acos(ωt φ), ng (ωt φ) iươ ượ ượ ọlàA. pha dao ng.ộ B. dao ng.ầ C. biên dao ng. D. chu kì dao ng.ộ ộ1.3. Nghi nào sau đây không ph là nghi ph ng trình x” ωả ươ 2x 0?A. Asin(ωt φ). B. Acos(ωt φ).C. A1 sinωt A2 cosωt. D. Atsin(ωt φ).1.4. Phát bi nào sau đây là không đúng?Trong dao ng đi hoà Acos(ωt φ), sau chu kì thì ộA. tr trí ban u.B. tr giá tr ban u.ậ ầC. gia tr giá tr ban u.D. li không tr giá tr ban u.ố ầ1.5. Trong dao ng đi hoà Acos(ωt φ), phát bi nào sau đây là không đúng?A. giá tr khi chuy ng qua trí cân ng.ậ ằB. Gia giá tr khi chuy ng qua trí cân ng.ố ằC. giá tr ti khi trong hai trí biên.ậ ịD. Gia giá tr ti khi chuy ng qua trí cân ng.ố ằTài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 9Tr ng THPT Gia Vi nườ ễ1.6. Trong dao ng đi hoà ch đi ch đi chi chuy ng khi cộ ựtác ng ụA. chi u.ổ B. ng không.C. có i.ằ D. thay n.ổ ớ1.7. Trong dao ng đi hoà, bi đi hoàộ ềA. cùng pha so li .B. ng pha so li .ớ ượ ộC. pha π/2 so li .D. ch pha π/2 so li .ớ ộ1.8. Phát bi nào sau đây là không đúng?Ch th năng là trí cân ng thì năng dao ng đi hoà luôn ngọ ằA. ng ng năng và th năng th đi kì.B. ng năng th đi kì.ổ ấC. th năng trí li i.D. ng năng trí cân ng.ế ằ1.9. dao ng đi hoà theo ph ng trình 6cos(4πt)cm, biên dao ng aộ ươ ủv là ậA. cm. B. cm. C. m. D. m. 1.10. ch đi dao ng đi hoà theo ph ng trình 5cos(2πt)cm, chu kì daoộ ươđ ng ch đi làộ ểA. s. B. s. C. 0,5 s. D. 10 s.1.11. Phát bi nào sau đây ng năng và th năng trong dao ng đi hoà là khôngđúng?A. ng năng và th năng bi đi hoà cùng chu kì.ộ ềB. ng năng bi đi hoà cùng chu kì c.ộ ốC. Th năng bi đi hoà li .ế ộD. ng ng năng và th năng không ph thu vào th gian.ổ ờ1.12. Phát bi nào sau đây ng năng và th năng trong dao ng đi hoà là khôngđúng?A. ng năng giá tr khi chuy ng qua trí cân ng.ộ ằB. ng năng giá tr ti khi trong hai trí biên.ộ ịC. Th năng giá tr khi gia giá tr ti u.ế ểD. Th năng giá tr ti khi gia giá tr ti u.ế ể1.13. dao ng đi hoà chu kì thì ng năng dao ng đi hoà chuộ ớkì làA. T. B.T/2. C. 2T. D. 32 T.1. 14. Con lò xo dao ng đi hoà, khi tăng kh ng lên thì sắ ượ ốdao ng tộ ậA. tăng lên n.ầ B. gi đi n.ả C. tăng lên n.ầ D. gi đi n.ả ầ1.15. Nh xét nào sau đây biên dao ng ng hai dao ng đi hoà cùngậ ềph ng, cùng là ươ không đúng?A. Biên ph thu vào biên dao ng thành ph th nh t.ộ ấB. Biên ph thu vào biên dao ng thành ph th hai.ộ ứC. Biên ph thu vào chung hai dao ng thành ph n.ộ ầD. Biên ph thu vào ch pha gi hai dao ng thành ph n.ộ ầ1.16. Nh xét nào sau đây là không đúng?Tài li ôn HKI môn lí 12ệ trang 10Tr ng THPT Gia Vi nườ ễA. Dao ng càng nhanh môi tr ng càng n.ộ ườ ớB. Dao ng duy trì có chu kì ng chu kì dao ng riêng con c.ộ ắC. Dao ng ng có ng ng c.ộ ưỡ ưỡ ứD. Dao ng ng có biên không ph thu vào ng c.ộ ưỡ ưỡ ứ1.17. Dao ng con trong không khí là do ầA. tr ng tác ng lên t.B. căng dây treo.ọ ủC. môi tr ng.D. dây treo có kh ng đáng .ự ườ ượ ể1.18. Phát bi nào sau đây là không đúng?A. Đi ki ra hi ng ng ng là góc ng ngề ượ ưở ưỡ ằt góc dao ng riêng.ầ ộB. Đi ki ra hi ng ng ng là ng ng sề ượ ưở ưỡ ốdao ng riêng.ộC. Đi ki ra hi ng ng ng là chu kì ng ng chu kìề ượ ưở ưỡ ằdao ng riêng.ộD. Đi ki ra hi ng ng ng là biên ng ng biênề ượ ưở ưỡ ằđ dao ng riêng.ộ ộ1.19. ch đi kh ng 100g, dao ng đi đi hoà theo tr Ox iộ ượ ớph ng trình 4cos(2t)cm. năng trong dao ng đi hoà ch đi làươ ểA. 3200 J. B. 3,2 J. C. 0,32 J. D. 0,32 mJ.1.20. ch đi dao ng đi hoà theo ph ng trình 4.cos10πt (cm,s).ộ ươa) Hãy xác nh biên góc, chu kì dao ng.ị ộb) Tính li ch đi khi pha dao ng ng 30ộ 0.1.21. ch đi dao ng đi hoà theo ph ng trình 5.cos(πt π/2) (cm,s). Hãyộ ươxác nh li c, gia ch đi th đi s.ị ể1.22. ch đi dao ng đi hoà theo tr Ox chu kì s, ch đi mộ ểv ch ra qu có dài cm.ạ ộa) Hãy vi ph ng trình dao ng ch đi m, ch th gian là lúc ch tế ươ ấđi chuy ng qua trí cân ng theo chi ng.ể ươb) Ch đi chuy ng qua trí cm vào nh ng th đi nào?ấ ểc) Xác nh và gia ch đi khi ch đi chuy ng qua tríị ịcó li cm.ộ1.23. Cho con lò xo, lò xo có ng 100 N/m, 100g, dao ng theoắ ộph ng th ng ng. 10 m/sươ 2, qua ma sát. trí lò xo không bỏ ịbi ng th không uế Hãy ph ng trình dao ng con c, ch nế ươ ọg th gian là lúc th t.ố ậ1.24. con lò xo 100g và lò xo có ng k, dao ng đi hoà, trongộ ềkho ng th gian 30 nó th hi 20 dao ng toàn ph n.ả ượ ầa) Hãy xác nh ng lò xo.ị ủb) thay nói trên ng mế ậ1 200 thì chu kì dao ng mộ ủ1 là baonhiêu?c) Hãy trình bày cách xác nh kh ng ng con lò xo.ị ượ ắ1.25. con lò xo lò xo có ng 90 N/m và 100g. Ng ta kéoộ ườcon ch kh trí cân ng đo cm th nh .ắ