Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2013 - 2014, Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa

aad316044d1cf5234ef8d3eeac168153
Gửi bởi: Thái Dương 20 tháng 2 2019 lúc 23:48:22 | Được cập nhật: 18 giờ trước (6:30:59) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 521 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NG HAI CHI BÀI KI TRA KH SÁT CH NG NĂMẢ ƯỢ ẦNĂM 2013- 2014ỌMôn: Ti ng Vi 5ế ớCh đủ đứ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngổTNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTLĐ hi uọ 2,5 2,5T ng láy, ừt trái nghĩa )ừ 1Ng pháp ki ểcâu, TN, ch nủ 1,5 1,5T ngổ 2,5 2,5 10 5PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HÓATR NG TI LINH PHÚƯỜ ỌH và tên:ọ ........................................................ 5ớ ............................ Th ngày tháng năm 2013ứBÀI KI TRA KH SÁT CH LỂ NG NẦ Năm học 2013 2014Môn: Ti ng Vi tế ệTh gian: 50 phútờ(Không th gian giao )ể ềĐi ki traể ểĐ hi uọ Chính tả ngổđi mểI. hi uọ (35 ph t)* th và làm bài (5 đi m)ọ ểNH NG THỮ GI NGỐ Ngày có ông vua cao mu tìm ng ngôi. Vua ra nh phát choổ ườ ệm ng dân thúng thóc gieo tr ng và giao n: ai thu nhi thóc nh tỗ ườ ượ ấs truy ngôi, ai không có thóc tr ng ph t.ẽ ượ Có chú bé côi tên là Chôm nh thóc công chăm sóc mà ch ngộ ẳn m.ả thu ho ch, ng nô ch thóc kinh thành cho nhà vua.ế ườ ộChôm lo ng đên tr vua, quỳ tâu: ướ Tâu Con không làm sao cho thóc c.ệ ượ ng ng thú Chôm. Nh ng nhà vua đã chú béọ ườ ỡd ng y. Ngài còn ai ch thóc gi ng không? Không ai tr i. Lúc y, nhàứ ấvua ôn nói:ớ Tr khi phát thóc gi ng, ta đã cho lu kĩ i. nào thóc còn c?ướ ượNh ng xe thóc kia đâu ph thu thóc gi ng ta! ượ vua dõng nói ti p: Trung th là tính quý nh con ng i. Ta truy ngôi cho chú béự ườ ềtrung th và dũng này. Chôm truy ngôi và tr thành ông vua hi minh.ượ ềTruy dân gian Kh Meệ ơL phê th y, cờ giáo* vào dung bài c, khoanh vào ch cái tr tr đúng:ự ướ ờCâu 1: Vì sao nhà vua ch ng ngôi.ạ ườ ốA. Vì ông mu truy ngôi cho con.ố ềB. Vì ông đã cao tu i.ổC. Vì ông không thích làm vua.Câu 2. Nh thóc gi ng chú bé Chôm đó làm ?ậ ỡA. Ngâm thóc gi ng vào cho m.ố ướ ầB. Gieo lu thúc gi ng xu ng ru ng.ụ ộC. công chăm sóc thóc .ố ầCâu 3. sao thóc chú bé Chôm không c?ạ ượA. Vì chú bé ngâm thóc không đúng kĩ thu t.ậB. Vì thóc gi ng đã nhà vua cho lu kĩ.ố ượ ộC. Vì ru ng chú bé không có c.ộ ướCâu 4. Dòng nào đánh giá đúng nh nh ng ng thóc cho nhà vua?ấ ườ ộA. Thi trung th và thi lòng dũng m.ế ảB. Thích quy c, ti tài,đ .ề ịC. Hèn nhát, tr ng ph t.ợ ạCâu 5. Nhà vua truy ngôi cho chú bé Chôm vì :ề A. Chú bé không bi nói i.ế B. Chú bé trung th và dũng m.ự C. Chú bé dũng m.ảCâu Trái nghĩa trung th là: A. Trung thành.B. Th thà.ậC. Gi i.ả ốCâu 7. Câu “M ng ng thú Chôm” thu ki câu:ọ ườ ểA. Ai làm gì? B. Ai th nào? C. Ai là gì? ếC âu 8. Câu thu ho chế ng nô ch thóc kinh thành ườ ộcho nhà vua” Tr ng ng in trong câu ch :ạ A. ch B. Th gian C. Nguyên nhânơ ờCâu 9. nào đây là láy?ừ ướ A. Nô c.ứ B. Mùa màng. C. c.ậ ộCâu 10. Trong câu "Trung th là tính quý nh con ng i." Ch ng là:ự ườ ữA. Con ng i.ườB. tính.ứC. Trung th c.ựB. Ph II: Vi chính .ầ (5 đi m)ểNghe vi bàiế ng qu ng iươ ườ (Vi tế Ngày ngày a...đ trên nh ng mái nhà)ừ ữĐÁP ÁN VÀ NG CH MÔN TI NG VI 5ƯỚ Ớ1. Ph hi u: (5 đi m)ểM đúng 0,5 đi m.ỗ ểCâu 10Đáp án C2. Ph chính (5 đi m)ể Bài vi đúng chính đúng ch đúng cao, kho ng cách, trình bày ch ạs (5 đi m)ẽ Sai chính tr 0,5 đi mỗ (sai cùng âm, cùng thanh tấ nh i).ộ Bài vi n, không đúng u, sai kho ng cế ch trừ toàn bài đi mể