Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1 - e Is your school big? - Yes, it is.

2  - c  Are those your books? - Yes, they are.

3  - a What colour is your school bag? - It's brown.

4-  b May I come in? - Yes, you can.

5  - d What do you do at break time? - I play basketball.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm