Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. a    2. b 3.    a 4.    b 5. b

Audio script

1. Class: Good morning, Miss Hien.

Miss Hien: Sit down, please.

2. Linda: Is your school big?

Nam: Yes, it is.

3. Mai: What colour is your book?

Tony: It's green.

4. Mai: What colour are your pencils, Nam? Nam: They are red.

5. Linda: What do you do at break time?

Nam: I play football.

Linda: Great!

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:44

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm