Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Look and say. (Nhìn và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a)   What do you do at break time?

Bọn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

b)   Are these your books?

Đây là những quyển sách của bạn phải không?

No, they aren't. / Yes, they are.

Không, không phải. / Vâng, đúng rồi.

c)   What colour are your pencils, Nam?

Những cây viết chì của bạn màu gì vậy Nam?

My pencils are red.

Nhừng cây viết chì của mình màu đỏ.

d)   May I close my book?

Em có thể đóng sách của em lại không ạ?

Yes, you can.

Vâng, em có thể

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm