Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:23:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

1. What animal does he want to see?
Cậu ấy muốn xem động vật nào?
He wants to see crocodiles.
Cậu ấy muốn xem những con cá sấu.
2. What animal does she want to see?
Cô ấy muốn xem động vật nào?
She wants to see monkeys.
Cô ấy muốn xem những con khỉ.
3. What animal do they want to see?
Họ muốn xem động vật nào?
They want to see kangaroos.

Họ muốn xem những con cang-gu-ru.
4. What animal do they want to see?
Họ muốn xem động vật nào?
They want to see tigers.
Họ muốn xem nhừng con hổ.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:23:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm