Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) The weather's wonderful. Let's go to the zoo.
Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé.
Great idea! Ý kiến tuyệt đây!
b) What animal do you want to see?
Bạn muốn xem động vật nào?
I want to see monkeys. Tôi muốn xem những con khỉ.
c) Me too. I like monkeys. Tôi cũng thế. Tôi thích những con khỉ.
OK. Let's go over there. Được rồi. Chúng ta hãy đến đó.
d) Oh! Now I don't like them, ồ! Bây giờ tôi không thích chúng.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm