Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and write. (Nghe và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

1. I'm six years old.

2. I'm seven years old.

3. I'm eight years old.

4. I'm ten years old.

Audio script

1. Miss Hien: How old are you?

Girl: I'm six years old.

2. Miss Hien: How old are you?

Boy: I'm seven years old.

3. Mr Loc: How old are you?

Girl: I'm eight years old.

4. Mr Loc: How old are you?

Boy: I'm ten years old.

 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

  1. Tôi 6 tuổi.
  2. Tôi 7 tuổi.
  3. Tôi 8 tuổi.
  4. Tôi 10 tuổi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:20

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm