Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)   How old are you, Mai?

I'm eight years old.

b)   How old are you, Nam?

I'm eight years old, too.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Em bao nhiêu tuổi, Mai? Em 8 tuổi.

b) Em bao nhiêu tuổi, Nam? Em cũng 8 tuổi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:16

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm