Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s sing. (Nào chúng ta cùng hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Let’s count from one to ten

One, two, three, four, five, jum.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

One, two, three, four, five, jump.

Six, seven, eight, nine, ten, jump.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Chúng ta cùng đếm từ 1 đến 10

Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy.

Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy.

Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy.

Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy.

Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy.

Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy.

Một, hai, ba, bốn, năm, nhảy.

Sáu, bảy, tám, chín, mười, nhảy.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:23

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm