Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:49:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:1. a             2. b             3. a

Audio script:

1. Mai: Let's play a city game!

Nam: OK.

Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name?

2. Nam: Now it's my turn. This city is in south Viet Nam.

What's its name?

3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam.

What's its name?

Tạm dịch:

1. Mai: Hãy chơi một trò chơi thành phố!

Nam: OK.

Mai: Nhìn kìa. Thành phố này ở phía bắc Việt Nam. Tên của nó là gì?

2. Nam: Giờ đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở phía nam Việt Nam.

Tên của nó là gì?

3. Nam: Bây giờ, đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở miền trung Việt Nam.

Tên của nó là gì?

 
 

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:49:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm